Διασφάλιση Ποιότητας

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

Η πολιτική της Θ.Σ.Ε.Κ. ως προς τη διασφάλιση της ποιότητας σε ό,τι αφορά στη Σχολή και τα προσφερόμενα Προγράμματα Σπουδών περιλαμβάνεται στο Εγχειρίδιο της Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας της Σχολής.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θ.Σ.Ε.Κ

 

Εκθέσεις σχετικά με την Αξιολόγηση και Πιστοποίηση του Ιδρύματος και των προσφερόμενων ΠΣ

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση του Ιδρύματος

Κατάλογος Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στη βάση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου (Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου Α/A: 41)

 

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Θεολογία» (4 έτη/240 ECTS, Πτυχίο)

Τελευταία Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Προγράμματος (2020-2026)

Η Aίτηση για την τελευταία αξιολόγηση και πιστοποίηση του ΠΠΣ κατατέθηκε τον Σεπτέμβριο 2019  στον Φορέα ΔΙΠΑΕ. Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η επιτόπου επίσκεψη της ΕΕΑ στο ίδρυμα στις 28 Αυγούστου 2020. Η απόφαση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης εγκρίθηκε κατά την 62η Σύνοδο του Φορέα ΔΙΠΑΕ (στις 1 και 2 Φεβρουαρίου 2021) και Πιστοποιήθηκε με την «Τελική Έκθεσή» του με Αρ. Φακ. 7.14.248.001.001 (Έντυπο 400.1) και με ημερομηνία 25 Φεβρουαρίου 2021, που κοινοποιήθηκε στη Σχολή. Η Τελική Έκθεση ετοιμάστηκε στη βάση του Άρθρου (20)(2) (στ) (i) των «Περί στις Διασφάλισης και Πιστοποίησης στις Ποιότητας στις Ανώτερης Εκπαίδευσης και στις Ίδρυσης Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμων του 2015 έως 2020» [Ν. 136(Ι)/2015 έως Ν.208(I)/2020].

Ως έναρξη της παρούσας πιστοποίησης θεωρείται η έναρξη του Χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και παύει να είναι σε ισχύ με τη λήξη του Εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026.

Έκθεση Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης

Απάντηση Ιδρύματος

Έκθεση Φορέα ΔΙΠΑΕ

 

Αρχική Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Προγράμματος (2015-2020)

Η Aίτηση για την αρχική αξιολόγηση και πιστοποίηση του ΠΠΣ κατατέθηκε τον Δεκέμβριο 2015 στο ΥΠΠ και τον Αύγουστο 2016 στον Φορέα ΔΙΠΑΕ. Η απόφαση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης εγκρίθηκε κατά την 17η Σύνοδο του Φορέα ΔΙΠΑΕ (στις 3 και 4 Απριλίου 2017) και Πιστοποιήθηκε με την «Τελική Έκθεσή» του με Αρ. Φακ. 7.14.248.001/Ι (Έντυπο 400.2) και με ημερομηνία 6 Απριλίου 2017, που κοινοποιήθηκε στη Σχολή. Η Θ.Σ.Ε.Κ. διαφώνησε με την έναρξη της πιστοποίησης η οποία έπρεπε να θεωρείται η έναρξη του Χειμερινού Εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016. Κατέθεσε μήνυση εναντίον της απόφασης το Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε. την οποία απέσυρε όταν ο Φορέας διόρθωσε με την «Τελική Έκθεσή» του με Αρ. Φακ. 7.14.248.001/3 (Έντυπο 400.2Α) και με ημερομηνία 13 Μαρτίου 2018, που κοινοποιήθηκε στη Σχολή. Η Τελική Έκθεση ετοιμάστηκε στη βάση του Άρθρου (20)(2) (στ) (i) των «Περί στις Διασφάλισης και Πιστοποίησης στις Ποιότητας στις Ανώτερης Εκπαίδευσης και στις Ίδρυσης Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμων του 2015 και 2016» [Ν. 136(Ι)/2015 και Ν.47(Ι)/2016].

Ως έναρξη της παρούσας πιστοποίησης θεωρείται η έναρξη του Χειμερινού Εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.

Έκθεση Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης

Απάντηση Ιδρύματος

Έκθεση Φορέα ΔΙΠΑΕ

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα» (2 έτη / 120 ECTS, Μάστερ )

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Προγράμματος Σπουδών (2019-2024)

Η Αίτηση για την αξιολόγηση και πιστοποίηση του ΜΠΣ υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο 2018. Η απόφαση της Εξωτερικής Επιτροπής Αξιολόγησης εγκρίθηκε κατά την 42η Σύνοδο του Φορέα ΔΙΠΑΕ., η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Μαΐου 2019 και Πιστοποιήθηκε με την «Τελική Έκθεσή» του με Αρ. Φακ. 07.14.248.002 (Έντυπο 400.2.1) και με ημερομηνία 20 Μαΐου 2017, που κοινοποιήθηκε στη Σχολή. Η Τελική Έκθεση ετοιμάστηκε στη βάση του Άρθρου (20)(2) (στ) (i) των «Περί στις Διασφάλισης και Πιστοποίησης στις Ποιότητας στις Ανώτερης Εκπαίδευσης και στις Ίδρυσης Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμων του 2015 και 2016» [Ν. 136(Ι)/2015 και Ν.47(Ι)/2016].

Ως έναρξη της παρούσας πιστοποίησης θεωρείται η έναρξη του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020 και παύει να είναι σε ισχύ με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024.

Έκθεση Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης

Απάντηση Ιδρύματος

Έκθεση Φορέα ΔΙΠΑΕ