Η πολιτική της Θ.Σ.Ε.Κ. για τη γλώσσα – εξερχόμενοι φοιτητές

Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ πρέπει να προσκομίσουν επίσημη απόδειξη της γνώσης της γλώσσας που χρησιμοποιείται από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής και να εκπληρώσουν τις γλωσσικές απαιτήσεις του Πανεπιστημίου Υποδοχής, έτσι ώστε η αίτησή τους να εγκριθεί από το Γραφείο Erasmus. Το Γραφείο ενθαρρύνει τους εξερχόμενους φοιτητές να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Online Linguistic Support (OLS), για να ενισχύσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες.

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών της Θ.Σ.Ε.Κ. περιλαμβάνει ένα υποχρεωτικό μάθημα ξένης γλώσσας στο πρώτο έτος σπουδών. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα Αγγλικά ή τα Γαλλικά, τα οποία όταν παρακολουθήσουν θα βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες στην επιλεγόμενη γλώσσα και θα βοηθηθούν στη μελέτη Θεολογικών κειμένων στη γλώσσα αυτή. Στόχος είναι οι γλωσσικές δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη Θ.Σ.Ε.Κ. να δώσουν στους φοιτητές τη δυνατότητα να επικοινωνούν χωρίς δυσκολία σε μία από τις αναφερθείσες ξένες γλώσσες και να μπορούν να μελετήσουν σχετική ξενόγλωσση βιβλιογραφία.

Σημειώνουμε ότι, οι μαθητές στην Κύπρο έχουν την ευκαιρία να ξεκινήσουν την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας από μικρή ηλικία, και συγκεκριμένα στο επίπεδο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικό). Η εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας ξεκινά κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο – Λύκειο).

Προθεσμία αιτήσεων

Για χειμερινό εξάμηνο: 1η Ιουλίου εκάστου έτους

Για εαρινό εξάμηνο: 1η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.