Έκδοση Πιστοποιητικού Αναγνώρισης του Τίτλου Σπουδών: Πτυχίο Θεολογίας

Έκδοση Πιστοποιητικού Αναγνώρισης του Τίτλου Σπουδών: Πτυχίο Θεολογίας

Το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), κατά τη Συνεδρία Συμβουλίου 188/31.10.2019 αναγνώρισε τον τίτλο σπουδών «Πτυχίο/Θεολογίας» που απονεμήθηκε από τη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου ως τίτλο ισότιμο προς Πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου όπως ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς.

(Το Συμβούλιο κατέληξε στην απόφαση αυτή αφού εξέτασε σχετική αίτηση αποφοίτου της Σχολής καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών πληροφοριών Νόμους και τους σχετικούς Κανονισμούς.)