Αρχική

Αποστολή και Εκπαιδευτική Φιλοσοφία


Η Εκκλησία της Κύπρου οραματίζεται τη λειτουργία της «Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου» ως ένα φυτώριο θεολογικής παιδείας, που θα αναπτύσσεται εντός των ορίων της κανονικής δικαιοδοσίας της, για να μορφώνει ανθρώπους, οι οποίοι θα μπορούν να υπηρετήσουν την εκκλησιαστική, πνευματική, κοινωνική, πολιτιστική, εκπαιδευτική και επιστημονική αποστολή της Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο και να εξυπηρετούν τη διακονία της Εκκλησίας, εν γένει, τόσο σε τοπικό, όσο και σε διορθόδοξο, διαχριστιανικό και διαθρησκειακό επίπεδο.

Αφιέρωση


Η «Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου» αφιερώνεται – κατά το πρότυπο της Ελληνικής Σχολής (1812) του Εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανού –:
«τῇ πανσωστικῇ Ἁγίᾳ Τριάδι, αὐτῷ τῷ τρισυποστάτῳ ἑνὶ καὶ μόνῳ Θεῷ, καθότι εἰς δόξαν αὐτοῦ ἔκτισται, ἵνα περισκέπῃ καὶ διατηρῇ αὐτὴν ἀπὸ πάσης προσβολῆς ἐναντίας, διαβολικῆς τε καὶ ἀνθρωπίνης καὶ ἵνα δώσῃ αὐτῇ καλὴν αὔξησιν καὶ στερέωσιν καὶ καρποὺς ἀρετῆς τοῖς σπουδάζουσιν ἐν αὐτῇ».

vivliothiki

Νέα / Ανακοινώσεις

Γνωρίστε τη Θ.Σ.Ε.Κ.