Πρακτική άσκηση Erasmus+

Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, οι φοιτητές της Θ.Σ.Ε.Κ. θα έχουν την ευκαιρία να μεταβούν σε ένα οργανισμό, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ένα Πανεπιστήμιο για πρακτική άσκηση.  Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι μεταξύ 2  και 12 μηνών.  Οι φοιτητές μπορούν να επιλεγούν από την Θ.Σ.Ε.Κ. στο τελευταίο έτος σπουδών για τοποθέτηση σε οργανισμό για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, η οποία θα λάβει χώρα εντός 12 μηνών από την αποφοίτησή τους.

Οφέλη που αποκομίζουν οι φοιτητές από την πρακτική άσκηση:

 • Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε ένα διεθνές περιβάλλον και να εξασκήσουν όλες τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους
 • Οι φοιτητές θα λάβουν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της κινητικότητάς τους. Επίσης ο εργοδότης, αν το επιθυμεί, έχει το δικαίωμα να προσφέρει επιπλέον χρηματικό ποσό στον φοιτητή.

Πριν την Πρακτική άσκηση:

 1. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση Δήλωσης Ενδιαφέροντος που μπορούν να την προμηθευτούν από την ιστοσελίδα της Θ.Σ.Ε.Κ. και από το Γραφείο Erasmus. Αυτή η Αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από την Αναλυτική Βαθμολογία του φοιτητή.
 2. Η επιλογή θα γίνει από την Επιτροπή Erasmus βάσει των κριτηρίων που έχει θέσει η Σχολή.
 3. Οι επιλεγμένοι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν:
 4. Οι πιο πάνω αιτήσεις θα αποσταλούν ακολούθως στον οργανισμό / Πανεπιστήμιο (Receiving enterprise / organization) για έγκριση.
 5. Ο Λειτουργός του Γραφείου Erasmus ενημερώνει τους φοιτητές για την απόφαση του οργανισμού/Πανεπιστημίου Υποδοχής. Σε κατ’ ιδίαν συνάντηση, τους προετοιμάζει για την κινητικότητα για πρακτική άσκηση και την τήρηση όλων των σχετικών εντύπων, όπως η Σύμβαση χρηματοδότησης (Grant Agreement).
 6. Οι φοιτητές πρέπει να προμηθευτούν και να συμπληρώσουν την Ευρωπαϊκή κάρτα νοσηλείας.

Μετά την Πρακτική άσκηση:

Ο φοιτητής με την επιστροφή του στην Κύπρο προσκομίζει και καταθέτει στο Γραφείο Erasmus τα ακόλουθα έντυπα προς εξέταση και έγκριση ώστε (α) να καταχωρηθούν στη βάση δεδομένων της Θ.Σ.Ε.Κ. και (β) να γίνει η πληρωμή της τρίτης (και τελευταίας) δόσης χρηματοδότησης προς τον φοιτητή.

Λίστα απαιτούμενων εντύπων:

 • Βεβαίωση του Ιδρύματος Υποδοχής για την περίοδο Πρακτικής Άσκησης συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από το Ίδρυμα Υποδοχής (βεβαίωση άφιξης και αναχώρησης)
 • O υπεύθυνος ακαδημαϊκός σύμβουλος του ασκούμενου φοιτητή ετοιμάζει ειδικό έντυπο με λεπτομερή περιγραφή των καθηκόντων που ανέλαβε και τους στόχους που πέτυχε.
 • Έντυπο ατομικής βεβαίωσης παραλαβής χρηματοδότησης (υπογεγραμμένο από τον εξερχόμενο φοιτητή)
 • Αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων που παρακολούθησε ο φοιτητής, η βαθμολογία εξετάσεων και ο αντίστοιχος αριθμός πιστωτικών μονάδων – ECTS (αν εφαρμόζεται)
 • Αντίγραφο αεροπορικού εισιτηρίου
 • Κάρτες επιβίβασης (boarding passes)