Το έργο RECOMMIT έχει ξεκινήσει επισήμως

Το έργο RECOMMIT έχει ξεκινήσει επισήμως

Το RECOMMIT – woRksitE COMMunIcaTion – που υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2022 και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2024. Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από 6 οργανισμούς, που προέρχονται από 4 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία και Ρουμανία). Ο συντονιστής του έργου είναι η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου με συνεργάτες να είναι οι: Enoros Consulting Ltd, The University of Central Lancashire – UCLan, Επάνοδος ΝΠΙΔ για την Κοινωνική Επανένταξη Αποφυλακιζομένων, Universitatea din Oradea και AndròminesAssociació.

Οι εταίροι κατά τη διάρκεια των 24 μηνών υλοποίησης του έργου, θα συνεργαστούν για την επίτευξη ενός κοινού στόχου που είναι η διευκόλυνση της ευημερίας και της κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων με απώτερο στόχο την μακροπρόθεσμη και σταθερή απασχολησιμότητάς τους.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι εταίροι θα αναπτύξουν τα ακόλουθα εργαλεία:

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ανάπτυξης Ικανοτήτων Διαπροσωπικής Επικοινωνίας (ICS) για επικοινωνιακές προκλήσεις που σχετίζονται με την εργασία, ενεργοποιώντας ή/και αναπτύσσοντας κοινές αξίες της ιδίοτητας του πολίτη ως βάση για την υποστήριξη της κοινωνικής επανένταξης. Το έργο θα χρησιμοποιήσει επιστημονικές μεθόδους για τον εντοπισμό προκλήσεων επικοινωνίας που σχετίζονται με την εργασία και κυρίως για τους κρατούμενους πριν από την αποφυλάκισή τους, καθοδηγώντας την ανάπτυξη ενός ευέλικτου εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Εικονικής Πραγματικότητας (VR) με συγκεκριμένα σενάρια εκπαίδευσης. Οι εταίροι και το προσωπικό των φυλακών θα εκπαιδευτούν επίσης προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στη Διακπροσωπική Επικοινωνία, τις κοινές αξίες και να διασφαλίσουν την επιτυχή εφαρμογή των μαθημάτων στα σωφρονιστικά ιδρύματα.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2022 διήμερη εναρκτήρια συνεδρία όλων των εταίρων. Οι 17 συμμετέχοντες, εκπροσωπούσαν τους έξι συμμετέχοντες οργανισμούς, πέντε από αυτούς ταξίδεψαν από Ισπανία, Ρουμανία και Ελλάδα για να συμμετέχουν στη συνάντηση.   Παρουσιάστηκαν αναλυτικά και συζητήθηκαν όλες οι δράσεις υλοποίησης καθώς και τα χρονοδιαγράμματα. Δόθηκε ευκαιρία σε κάθε συμμετέχοντα να παρουσιάσει τις δράσεις στις οποίες ο οργανισμός του έχει συντονιστικό ρόλο.   Η Θ.Σ.Ε.Κ. προσέφερε πλουσιοπάροχη φιλοξενία  και έθεσε τα γερά θεμέλια για την υλοποίηση μιας συνεργασίας η οποία στοχεύει: (1)   Να προσφερθεί ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο και αξιολογημένο πρόγραμμα παρέμβασης για βελτίωση επικοινωνιακών δεξιοτήτων στον χώρο εργασία  σε κρατούμενους. (2) Να δημοσιευθούν τα αποτελέσματα για ωφέλεια της επιστημονικής κοινότητας αλλά και των επαγγελματιών σωφρονιστικών καταστημάτων. (3) Να γίνει ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών μεταξύ των συνεργατών. (4) Να ωφεληθούν οι συμμετέχοντες οργανισμοί και να ανοίξουν δρόμοι νέων συνεργασιών και έργων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, ακολουθήστε μας  στα κοινωνικά δίκτυα του έργου Recommitworksite communication project (https://www.facebook.com/recommiteu) ή επικοινωνήστε με τον συντονιστή οργανισμό https://www.theo.ac.cy/  ή/και τον συντονιστή του έργου o.solomontos-kountouri@theo.ac.cy

The Erasmus+ Project RECOMMIT has officially started

RECOMMIT – woRksitE COMMunIcaTion- is a 24-month Erasmus+ Project addressing the need to support occupational wellbeing for pre-release detainees preparing for community reintegration using Virtual Reality (VR) technology.

The Erasmus+ Project RECOMMIT – woRksitE COMMunIcaTion – started in November 2022 and will end its lifecycle by October 2024. The consortium consists of 6 organizations, coming from 4 different European countries (Cyprus, Greece, Spain and Romania). The project coordinator is the  Theological School of the Church of Cyprus with partners being Enoros Consulting Ltd, The University of Central Lancashire – UCLan,EPANODOS, Universitatea din Oradea and Andròmines Associació.

In the meantime, the participating entities will work together towards achieving a common goal: Facilitate detainees’ wellbeing and social reintegration and achieve a long term and stable employability.

In order to achieve this goal, partners will develop the following project results:

An Interpersonal Communication Skills (ICS) training for work-related communication challenges while activating and/or developing common civic values as a basis to support social reintegration. Τhe project will use scientific methods to identify work-related communication challenges and ICS relevant to pre-release detainees, guiding the development of a high quality and flexible training curriculum, inclusive of a custom-made VR platform with specific training scenarios, to be delivered in prison settings. Consortium partners and prison staff will also betrained enhancing their ICS skills, common values and ensuring successful course implementation in penitentiary settings.

A two-day Kick off meeting of all partners was held with great success at the premises of the Theological School of the Church of Cyprus on December 13 and 14, 2022. The 17 participants represented the six participating organizations. Five of them traveled from Spain, Romania and Greece to participate in the meeting. All work packages and actions as well as Gant Chart and schedules were presented in detail and discussed. Each participant was given the opportunity to present the actions in which their organization has a coordinating role. T.S.C.C. offered lavish hospitality and laid a solid foundation for the implementation of a collaboration that aims to: (1) Offer an evidence based and evaluated intervention program to improve communication skills in the workplace to detainees. (2) To publish the results for the benefit of the scientific community as well as penitentiary professionals. (3) To exchange knowledge and good practices between partners. (4) To benefit the participating organizations and to give chances for new collaborations and projects.

For more information about the project, follow us on social media Recommit- worksite communication project (https://www.facebook.com/recommiteu)

 contact the coordinating organization https://www.theo.ac.cy/

 and/or the project coordinator o.solomontos-kountouri@theo.ac.cy