Προκήρυξη μιας (1) θέσης Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο Κλινική Ψυχολογία

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο Κλινική Ψυχολογία

Mπορείτε να δείτε την προκήρυξη της θέσης σε μορφή PDF εδώ

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου (Θ.Σ.Ε.Κ.), Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.), με απόφαση του Συμβουλίου της, προκηρύσσει και δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης στη βαθμίδα του Λέκτορα, στο γνωστικό αντικείμενο “Κλινική Ψυχολογία”.

Κλάδος (Προγράμματα Σπουδών): Θεολογία (4 Έτη, Πτυχίο) και Εφαρμογές της Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής στην Κοινότητα (2 Έτη, Μεταπτυχιακό).

Ειδικότητα/Γνωστικό Αντικείμενο: Κλινική Ψυχολογία.

Τίτλος/Θέση: Λέκτορας.

Κατηγορία: Σύμβαση Εργασίας Ακαδημαϊκού Προσωπικού (πλήρης απασχόληση)

Καθήκοντα: Διδασκαλία – Έρευνα – Διοίκηση

Τόπος Εργασίας: Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, Ισοκράτους 1-7, Λευκωσία.

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική.

Ελάχιστα προσόντα: Τα ελάχιστα προσόντα που καθορίζονται στον Κανονισμό της Θ.Σ.Ε.Κ. και απαιτούνται για τη θέση του Λέκτορα είναι διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου και αποδεικτικά στοιχεία επάρκειας στην έρευνα.

Επιθυμητά Πρόσθετα Προσόντα

 • Ανεξάρτητη διδακτική εμπειρία σε πανεπιστημιακό επίπεδο σε μαθήματα Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας.
 • Άριστη γνώση Μεθοδολογίας Έρευνας και Ανωτέρου Επιπέδου Στατιστικής (Advanced Statistics). Εμπειρία επίβλεψης Διπλωματικών Εργασιών. Εμπειρία σε εφαρμοσμένα πλαίσια, π.χ. ερευνητικά κέντρα ή οργανισμούς ή προγράμματα που εργάζονται με ευάλωτους πληθυσμούς.
 • Εμπειρία στη διεκδίκηση και υλοποίηση ανταγωνιστικών επιχορηγούμενων ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς ο/η υποψήφιος/α που θα εκλεγεί αναμένεται να έχει ενεργό ρόλο στην προώθηση της έρευνας στη Θ.Σ.Ε.Κ. και στη διεκδίκηση εξωτερικής χρηματοδότησης μέσω της συμμετοχής σε διεθνή δίκτυα έρευνας.
 • Εγγραφή στο Μητρώο Επαγγελματιών Ψυχολόγων- Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Συμβολή σε εφαρμογές ψυχολογίας και έρευνα σε κοινότητες/πλαίσια.
 • Εμπειρία στην αξιολόγηση μαθησιακών και συναισθηματικών δυσκολιών σε φοιτητικό πληθυσμό.

Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση την ισχύουσα τιμαριθμική προσαρμογή ανέρχονται σε:

Λέκτορας             (Κλίμακα Α8-Α10, συνδυασμένες κλίμακες)       €32,942.00 – €51,346.00

Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για την υποψηφιότητά τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Θ.Σ.Ε.Κ. info@theo.ac.cy μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής (στην ιστοσελίδα της Σχολής και σε ηλεκτρονικά μέσα) μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.  Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022. Εκτός από την ηλεκτρονική υποβολή οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει, επιπρόσθετα, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και σε έντυπη & ψηφιακή μορφή. Αυτό μπορεί να γίνει διά χειρός στην:

Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού,

Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου,

Οδός Ισοκράτους 1-7,

1017 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ,

τηλ.: 22443065,

το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00  ή να αποστείλουν τις αιτήσεις τους ταχυδρομικά σε φάκελο, ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας, το αργότερο, Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022. Αιτήσεις που θ’ αποσταλούν ταχυδρομικά θα θεωρούνται εμπρόθεσμες νοούμενου ότι θα φέρουν ευδιάκριτη σφραγίδα φακέλου το αργότερο μέχρι Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022, με αποκλειστική ευθύνη για τούτο του/της αιτητή/τριας.

Οι αιτήσεις σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή πρέπει να υποβάλλονται στην Ελληνική και να περιλαμβάνουν ένα (1) αντίγραφο σε έντυπη μορφή και ένα (1) σε ψηφιακή μορφή (USB stick ή CD) – σε μορφή PDF (Portable Document Format) ή Word – των ακόλουθων:

 1. Επιστολή στην οποία να αναφέρονται: Κλάδος (Πρόγραμμα Σπουδών), η Βαθμίδα, η Ειδικότητα/Γνωστικό Αντικείμενο για τα οποία υποβάλλουν αίτηση, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής.
 2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Κατάλογο δημοσιεύσεων κατά κατηγορίες.  Για κάθε δημοσίευση παρατίθενται πλήρως όλα τα βιβλιογραφικά στοιχεία, περιλαμβανομένων όλων των συγγραφέων με τη σειρά που εμφανίζονται στη δημοσίευση, και των σελίδων.
 4. Σύντομη ανασκόπηση/περίληψη του ερευνητικού έργου του/της υποψηφίου, της τρέχουσας ερευνητικής ενασχόλησής του καθώς και των μελλοντικών του/της στόχων (μέχρι 1500 λέξεις/τέσσερεις σελίδες).
 5. Μέχρι τρεις αντιπροσωπευτικές εργασίες, κατά προτίμηση δημοσιευμένες..
 6. Τα ονόματα και τις διευθύνσεις δύο καθηγητών, από τους οποίους ο υποψήφιος έχει ζητήσει την αποστολή συστατικών επιστολών. Οι εμπιστευτικές συστατικές επιστολές (στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα), σε μορφή pdf, να αποσταλούν από την ηλεκτρονική διεύθυνση των καθηγητών απευθείας στη Θ.Σ.Ε.Κ., στη διεύθυνση info@theo.ac.cy [Τα ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας των καθηγητών αυτών θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση, γιατί ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν μέχρι την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022)].
 7. Αντίγραφα τίτλων σπουδών θα πρέπει να σαρώνονται και να περιλαμβάνονται και στη ψηφιακή μορφή (USB stick ή CD).
 8. Ως επιπρόσθετα προσόντα οι υποψήφιοι δύνανται, προαιρετικά, να υποβάλουν
  1. Έκθεση του διδακτικού έργου του/της υποψηφίου και συνοπτικά στοιχεία αξιολόγησης της διδασκαλίας του/της.
  2. Κατάλογο αναφορών (citations) στο ερευνητικό έργο του/της υποψηφίου ανά δημοσίευση, καθώς και βιβλιοκρισιών.
  3. Επαρκή τεκμηρίωση τυχόν αναφορών του/της υποψηφίου σε: σημαντικές επιστημονικές ή άλλες διακρίσεις, ερευνητικά ή άλλα προγράμματα ή δραστηριότητες με εσωτερική ή εξωτερική χρηματοδότηση (ρόλος υποψηφίου, ύψος χρηματοδότησης, κατάλογος συνεργατών), άρθρα, βιβλία υπό αναθεώρηση ή υπό δημοσίευση, εκδόσεις.
  4. Επαρκή τεκμηρίωση διοικητικών δεξιοτήτων.
 9. Η Ειδική Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον/την υποψήφιο/α να υποβάλει τη διδακτορική του/της διατριβή, αν κρίνει ότι είναι αναγκαίο.

Η συνοδευτική επιστολή (1), το βιογραφικό σημείωμα (2), και η ανασκόπηση/περίληψη του ερευνητικού έργου (4) πρέπει να υποβάλλονται στα ελληνικά.

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής δεν είναι αποδεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (00357 22443065) ή στη Γραμματεία της Σχολής (00357 22443062), e‐mail: info@theo.ac.cy.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Αρχές γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων («GDPR»/«ΓΚΠΔ»)

 1. Βάσει του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων («GDPR»/«ΓΚΠΔ»), που τέθηκε σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018, επιβάλλεται η εμπιστευτική διαχείριση των αρχείων που θα υποβληθούν και η καταστροφή τους μετά από το πέρας της επεξεργασίας τους.
 2. Με βάση την αρχή του περιορισμού της αποθήκευσης (Άρθρο 5(1)(ε)) όταν εκπληρωθεί ο σκοπός μιας επεξεργασίας, η κατηγορία των δεδομένων που αφορούν στη συγκεκριμένη επεξεργασία πρέπει να διαγράφεται. Συγκεκριμένα το Άρθρο 5(1)(ε) αναφέρει:

ε) διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο παρών κανονισμός για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη Θ.Σ.Ε.Κ.:

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου ιδρύθηκε το 2015. Λειτουργεί ως Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.), στο αναπαλαιωμένο κτηριακό της συγκρότημα στη Λευκωσία, στο ιστορικό κέντρο της παλιάς πόλης. Βρίσκεται παραπλεύρως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, σε ένα ελκυστικό περιβάλλον, με σύγχρονη τεχνολογική υποδομή και άρτιες εγκαταστάσεις. Προσφέρει το μόνο αξιολογημένο και πιστοποιημένο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Θεολογίας στην Κύπρο καθώς επίσης και το αξιολογημένο και πιστοποιημένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα και προσβλέπει να καταστεί κέντρο ακαδημαϊκής έρευνας και διαλόγου στο πεδίο της Θεολογίας, της Ψυχολογίας και των συναφών επιστημών.

Στο σύντομο διάστημα της λειτουργίας της η Σχολή κατάφερε να δημιουργήσει τις βάσεις για μια θετική πορεία ανάπτυξης, και στήριξε τη μέχρι τώρα λειτουργία της πάνω σε στέρεες ακαδημαϊκές αρχές και αξίες. Κατέχει τον Χάρτη Erasmus και συνεργάζεται με ακαδημαϊκούς και ερευνητές διεθνούς εμβέλειας. Συμμετέχει σε 4 Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα, στα δύο εξ αυτών έχει συντονιστικό ρόλο.

Η Σχολή στοχεύει στη συνεργασία τόσο με νέους διδάκτορες όσο και με ακαδημαϊκούς συνεργάτες με διεθνή εμβέλεια. Μέσα από ένα δυναμικό δίκτυο συνεργαζόμενου προσωπικού αναβαθμίζεται η δυνατότητα της Σχολής να σχεδιάζει και να προσφέρει νέα προγράμματα σπουδών – σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο – και να προωθεί την ανάπτυξη της έρευνας. Αναμένεται ότι το νέο ακαδημαϊκό προσωπικό της Σχολής, σε συνεργασία με τα υφιστάμενα μέλη ΔΕΠ, θα στοχεύει στη συνεχή διασφάλιση της ποιότητας και την ανάπτυξη του ευρύτερου ρόλου που καλείται να διαδραματίζει η Σχολή.

Κωδικός Προκήρυξης:     2019_10_24_Φ._Θ.Σ.Ε.Κ.3.02.2_Ψυχ.