Προκήρυξη 1 θέσης Ακαδημαϊκού Συνεργάτη για τη διδασκαλία Θεμάτων Εκκλ. Γραμματολογίας & Πατερικής Θεολογίας

Προκήρυξη 1 θέσης Ακαδημαϊκού Συνεργάτη για τη διδασκαλία Θεμάτων Εκκλ. Γραμματολογίας & Πατερικής Θεολογίας

21 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου (Θ.Σ.Ε.Κ.), Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.), προκηρύσσει μία (1) θέση Ακαδημαϊκού Συνεργάτη για τη διδασκαλία Θεμάτων Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας & Πατερικής Θεολογίας και δέχεται αιτήσεις για την πλήρωσή της.

Τίτλος: Ακαδημαϊκός Συνεργάτης

Κατηγορία: Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για ένα εξάμηνο με δυνατότητα ανανέωσης

Τόπος Εργασίας: Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, Ισοκράτους 1-7, Λευκωσία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:

Η θέση Ακαδημαϊκού Συνεργάτη (ΑΣ) στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου είναι καθορισμένης διάρκειας, με σύμβαση μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου, για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας ή έρευνας. Η πλήρωση της θέσης Ακαδημαϊκού Συνεργάτη για τη διδασκαλία Θεμάτων Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας & Πατερικής Θεολογίας, για τον Κλάδο – Πρόγραμμα Σπουδών «Θεολογία (4 έτη/240 ECTS, Πτυχίο)», θα είναι για ένα εξάμηνο (το Εαρινό Εξάμηνο 2018‐2019) με δυνατότητα ανανέωσης.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

Διδασκαλία του επιλεγόμενου μαθήματος:

ΘΕΟ.488 (Επ) Θέματα Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας & Πατερικής Θεολογίας

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το μάθημα εισάγει στην πατερική θεολογία με παρουσίαση του βίου, του έργου και της μεθοδικής προσέγγισης της διδασκαλίας των Μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας (κατ’ επιλογή). Παρουσιάζει σε βάθος θέματα και πτυχές της πατερικής θεολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στις θεολογικές απόψεις για το δόγμα της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος, στη διδασκαλία περί διακρίσεως θείας ουσίας και ενέργειας και στη θεολογία των Νηπτικών Πατέρων (Συμεών Νέος Θεολόγος, Νικήτας Στηθάτος).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  1. Διδακτορικός Τίτλος στο αντικείμενο ή σε συναφές αντικείμενο. Προηγούμενη διδακτική εμπειρία στο υπό προκήρυξη αντικείμενο θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

Η αμοιβή των Ακαδημαϊκών Συνεργατών με Διδακτορικό Τίτλο είναι €50.00 την ώρα (μικτά). Η πληρωμή γίνεται ως εξής: αμοιβή x 3 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα (ένα μάθημα αντιστοιχεί σε 3 ώρες διδασκαλίας, 2 μαθήματα σε 6 ώρες διδασκαλίας κ.ο.κ) x τις εβδομάδες που διαρκεί το Χειμερινό Εξάμηνο. Η αμοιβή των Ακαδημαϊκών Συνεργατών που κατέχουν ακαδημαϊκή βαθμίδα γίνεται αναλόγως της βαθμίδας και κυμαίνεται από  €50.00 έως €80.00 την ώρα (μικτά).

Οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν:

  1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
  2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου).
  3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
  4. Μία (1) συστατική επιστολή, στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος και τα λοιπά έγγραφα θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικώς στο Πρόγραμμα Σπουδών Θεολογίας, της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου στο info@theo.ac.cy , το αργότερο μέχρι τις 26  Οκτωβρίου 2018.

Ο/H υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές/ Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Γραμματεία της Σχολής. Τηλέφωνο: 22443060, e‐mail: info@theo.ac.cy .

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Αρχές γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων («GDPR»/«ΓΚΠΔ»)

  1. Βάσει του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων («GDPR»/«ΓΚΠΔ»), που τέθηκε σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018, επιβάλλεται η εμπιστευτική διαχείριση των αρχείων που θα υποβληθούν και η καταστροφή τους μετά από το πέρας της επεξεργασίας τους.
  2. Με βάση την αρχή του περιορισμού της αποθήκευσης (Άρθρο 5(1)(ε)) όταν εκπληρωθεί ο σκοπός μιας επεξεργασίας, η κατηγορία των δεδομένων που αφορούν στη συγκεκριμένη επεξεργασία πρέπει να διαγράφεται. Συγκεκριμένα το Άρθρο 5(1)(ε) αναφέρει:

ε) διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο παρών κανονισμός για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη Θ.Σ.Ε.Κ.:

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου ιδρύθηκε το 2015. Λειτουργεί ως Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.), στο αναπαλαιωμένο κτηριακό της συγκρότημα στη Λευκωσία, στο ιστορικό κέντρο της παλιάς πόλης. Βρίσκεται παραπλεύρως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, σε ένα ελκυστικό περιβάλλον, με σύγχρονη τεχνολογική υποδομή και άρτιες εγκαταστάσεις. Προσφέρει το μόνο αξιολογημένο και πιστοποιημένο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Θεολογίας στην Κύπρο και προσβλέπει να καταστεί κέντρο ακαδημαϊκής έρευνας και διαλόγου στο πεδίο της Θεολογίας και των συναφών επιστημών.

Στο σύντομο διάστημα της λειτουργίας της η Σχολή κατάφερε να δημιουργήσει τις βάσεις για μια θετική πορεία ανάπτυξης, και στήριξε τη μέχρι τώρα λειτουργία της πάνω σε στέρεες ακαδημαϊκές αρχές και αξίες. Κατέχει τον Χάρτη Erasmus και συνεργάζεται με ακαδημαϊκούς και ερευνητές  διεθνούς εμβέλειας.

Η Σχολή στοχεύει στη συνεργασία τόσο με νέους διδάκτορες όσο και με ακαδημαϊκούς συνεργάτες με διεθνή εμβέλεια. Μέσα από ένα δυναμικό δίκτυο συνεργαζόμενου προσωπικού αναβαθμίζεται η δυνατότητα της Σχολής να σχεδιάζει και να προσφέρει νέα προγράμματα σπουδών – σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο – και να προωθεί την ανάπτυξη της έρευνας. Αναμένεται ότι το νέο ακαδημαϊκό προσωπικό της Σχολής, σε συνεργασία με τα υφιστάμενα μέλη ΔΕΠ, θα στοχεύει στη συνεχή διασφάλιση της ποιότητας και την ανάπτυξη του ευρύτερου ρόλου που καλείται να διαδραματίζει η Σχολή.

Κωδικός Προκήρυξης:     2018_08_24_Φ._Θ.Σ.Ε.Κ.3.04.2_Θέμ_Εκ_Γρ_Πατ_Θεο

2018_08_24_Φ._Θ.Σ.Ε.Κ.3.04.2_Θέμ_Εκ_Γρ_Πατ_Θεο