Κινητικότητα ατόμων με ειδικές ανάγκες

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες (φοιτητές και προσωπικό) αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία ατόμων και είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται με τη δέουσα προσοχή και σεβασμό, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στην τήρηση του ιατρικού απορρήτου και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στα άτομα με ειδικές ανάγκες συγκαταλέγονται τα άτομα των οποίων η σωματική τους κατάσταση ή κατάσταση υγείας καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή τους στο σχέδιο ή στη δραστηριότητα κινητικότητας, χωρίς πρόσθετη στήριξη.

Πληροφορίες για την επιπλέον χρηματοδότηση εξερχόμενων ατόμων (φοιτητών και προσωπικού) με ειδικές ανάγκες

 • Οι φοιτητές και το προσωπικό με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για επιπλέον χρηματοδότηση στο Ίδρυμά τους, συνοδευόμενη από λεπτομερή οικονομικό προϋπολογισμό για τις επιπρόσθετες ανάγκες που αναμένεται να αντιμετωπίσουν λόγω του προβλήματος υγείας/αναπηρίας τους κατά την περίοδο κινητικότητάς τους στο Ίδρυμα Υποδοχής.
 • Η περιγραφή των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, όχι παλαιότερη των τριών μηνών ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό.
 • Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των ψυχικών παθήσεων, για διασφάλιση της υγείας των μετακινούμενων ατόμων, είναι δόκιμο να υπάρχει επιπλέον πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση που να πιστοποιεί τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα.
 • Οι αιτούντες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εφόσον εγκριθεί η αίτησή τους για συμπληρωματική χρηματοδότηση, θα πρέπει κατά την επιστροφή τους να υποβάλουν στο ίδρυμά τους οικονομικό απολογισμό και ότι οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει θα πρέπει να καλύπτονται από αποδεικτικά (τιμολόγια, αποδείξεις). Σε περίπτωση που οι πραγματικές δαπάνες είναι μικρότερες από την εγκριθείσα χρηματοδότηση, θα ζητείται η επιστροφή της διαφοράς.

Ενδεικτικά, καλύπτονται οι παρακάτω επιπλέον ανάγκες:

 • Συνοδός για το ταξίδι (προς τη χώρα υποδοχής και επιστροφή) και κατά τη διαμονή στο εξωτερικό αν είναι απαραίτητο
 • Ειδικές διευθετήσεις για μετακίνηση από το Ίδρυμα Προέλευσης στο Ίδρυμα Υποδοχής ή στην επιχείρηση και τοπικά κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό
 • Στέγαση σε κατάλληλα εξοπλισμένο δωμάτιο (σε περίπτωση που η φοιτητική εστία δεν διαθέτει κατάλληλο δωμάτιο)
 • Βοηθός κατά τη διάρκεια της ημέρας ή και της νύκτας
 • Φροντιστής ασθενούς
 • Βοήθεια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (για κράτηση σημειώσεων κ.ά.)
 • Ιατρική παρακολούθηση (φυσικοθεραπείες, τακτικός ιατρικός έλεγχος στη χώρα υποδοχής)
 • Ειδικό διδακτικό υλικό (σύστημα “Braille”, φωτοτυπίες σε μεγέθυνση, μαγνητοφώνηση διαλέξεων, κ.ά.)
 • Ιατρικά αναλώσιμα, εφόσον δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης ή ιδιωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο