Κενή θέση Ακαδημαϊκού Συνεργάτη – Ειδικό Προσωπικό στη διδασκαλία της Βυζαντινής Μουσικής Εκτέλεσης

Κενή θέση Ακαδημαϊκού Συνεργάτη – Ειδικό Προσωπικό στη διδασκαλία της Βυζαντινής Μουσικής Εκτέλεσης

Ημερομηνία: 9 Σεπτεμβρίου 2016

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου (Ι.Σ.Τ.Ε.) δέχεται αιτήσεις για μια κενή θέση Ακαδημαϊκού Συνεργάτη – Ειδικό Προσωπικό στη διδασκαλία της Βυζαντινής Μουσικής Εκτέλεσης

Τίτλος: Ακαδημαϊκός Συνεργάτης – Ειδικό Προσωπικό.
Κατηγορία: Με Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για ένα εξάμηνο
Τόπος Εργασίας: Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, Ισοκράτους 1-7, Λευκωσία.

Υποβολή Αιτήσεων
1. Για υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, με τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στο ηλ. ταχ. info@theo.ac.cy .

 • Για άλλες συναφείς ή συμπληρωματικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Θεολογικής Σχολής, ηλ. ταχ. info@theo.ac.cy ή στην Ιστοσελίδα της Σχολής, στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση: https://www.theo.ac.cy .
  2. Οι αιτήσεις για να είναι αποδεκτές πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται πιο πάνω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα.
 • Αιτήσεις στις οποίες δε θα έχουν επισυναφθεί όλα τα αποδεικτικά στοιχεία ή/και οι οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.
 • 3. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με την ένδειξη «Αίτηση για τη θέση Ακαδημαϊκού Συνεργάτη (ΑΣ) – Ειδικό Προσωπικό (ΕΠ)»  στη διεύθυνση: info@theo.ac.cy .
  4. Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν στην πιο πάνω διεύθυνση μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2016, όχι αργότερα από τις 14:00 ώ.
  Η περιγραφή της θέσης, τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση, τα καθήκοντα και ευθύνες καθώς και οι όροι απασχόλησης περιγράφονται πιο κάτω.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:
  Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Ακαδημαϊκού Συνεργάτη (ΑΣ) – Ειδικό Προσωπικό (ΕΠ), στη διδασκαλία του επιλεγόμενου μαθήματος της ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ΘΕΟ.ΛΕΙ.209), για το Πρόγραμμα Σπουδών (Κλάδο): Θεολογία (4 έτη, Πτυχίο). Η προσφερόμενη θέση Ακαδημαϊκού Συνεργάτη (ΑΣ) είναι καθορισμένης διάρκειας, με Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Ακαδημαϊκού Συνεργάτη (σύμβαση απασχόλησης ορισμένου χρόνου για διδασκαλία). Η πλήρωση της θέσης θα είναι για ένα εξάμηνο (το Χειμερινό Εξάμηνο 2016‐2017).ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
  Διδασκαλία του μαθήματος:
  • ΘΕΟ.ΛΕΙ.209 Βυζαντινή Μουσική Εκτέλεση. (ΕΠ)ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
  1. Εξειδικευμένες σπουδές στο αντικείμενο και/ή σε συναφές αντικείμενο.ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
  Η αμοιβή των Ακαδημαϊκών Συνεργατών (ΑΣ) – Ειδικό Προσωπικό (ΕΠ) είναι, αναλόγως προσόντων, από €40.00 έως €55.00 ανά ώρα εργασίας (μικτά). Η πληρωμή γίνεται ως εξής: αμοιβή x 3 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα (ένα μάθημα αντιστοιχεί σε 3 ώρες διδασκαλίας, 2 μαθήματα σε 6 ώρες διδασκαλίας κ.ο.κ) x 15 εβδομάδες που διαρκεί το Χειμερινό Εξάμηνο. Οι ενδιαφερόμενοι/ες δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να υποβάλουν:
  1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
  2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου).
  3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
  Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος και τα λοιπά έγγραφα θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικώς στο Πρόγραμμα Σπουδών (Κλάδος) Θεολογίας, της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου στο info@theo.ac.cy, το αργότερο μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2016.
  Ο/H υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές/ Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Σχολές / Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Διεύθυνση της Σχολής.

  Τηλέφωνo: 00357 22443065
  e‐mail: info@theo.ac.cy

  Ημερομηνία: 14 Ιανουαρίου 2016

  Παράταση_υποβολής_αιτήσεων

  Ημερομηνία: 2 Ιανουαρίου 2016

  Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση θέσεων διοικητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού:
  • Μια (1) θέση Διοικητικού Λειτουργού, Μόνιμη Θέση.
  • Μια (1) θέση διδάσκοντος στο αντικείμενο: Πληροφορική, Συνεργαζόμενο Ακαδημαϊκό Προσωπικό Σύντομης Διάρκειας.

  Υποβολή Αιτήσεων
  1. Για υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, με τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στο ηλ. ταχ. info@theo.ac.cy .
   Για άλλες συναφείς ή συμπληρωματικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Θεολογικής Σχολής, ηλ. ταχ. info@theo.ac.cy ή στην Ιστοσελίδα της Σχολής, στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση: https://www.theo.ac.cy .
  2. Οι αιτήσεις για να είναι αποδεκτές πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται πιο πάνω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα.
   Αιτήσεις στις οποίες δε θα έχουν επισυναφθεί όλα τα αποδεικτικά στοιχεία ή/και οι οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.
  3. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με την ένδειξη «Αίτηση για τη Μόνιμη θέση Λειτουργού Διοίκησης» ή «Αίτηση για τη θέση Συνεργαζόμενου Ακαδημαϊκού Προσωπικού Σύντομης Διάρκειας», αντίστοιχα, στη διεύθυνση: info@theo.ac.cy .
  4. Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν στην πιο πάνω διεύθυνση μέχρι την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016, όχι αργότερα από τις 14:00 ώ.

   

  Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση περιγράφονται πιο κάτω.

   

  Διοικητικός Λειτουργός
  Τίτλος : Διοικητικός Λειτουργός.
  Αρ. Θέσεων : Μία (1).
  Κατηγορία : Μόνιμη Θέση.

  • Καθήκοντα και Ευθύνες
   Κάτω από την εποπτεία του Διευθυντή Διοίκησης:
   I. Εκτελεί διοικητικά καθήκοντα αναφορικά με την εξέταση και διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που αφορούν στις αρμοδιότητες του τομέα στον οποίο τοποθετείται.
   II. Βοηθά στην οργάνωση, συντονισμό, προγραμματισμό, εποπτεία ενός ή περισσότερων τομέων εργασίας.
   III. Υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων, διεκπαιρεώνει ή μεριμνά για την υλοποίηση των λαμβανομένων αποφάσεων, εφαρμόζει την σχετική Νομοθεσία και Κανονισμούς και διεξάγει την σχετική αλληλογραφία.
   IV. Εποπτεύει και ελέγχει υφιστάμενο προσωπικό.
   V. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν.
   Απαιτούμενα Προσόντα
   • Πανεπιστημιακός Τίτλος Σπουδών πρώτου κύκλου (επίπεδο Πτυχίου).
   • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών τουλάχιστον επιπέδου Μάστερ στην Εκπαιδευτική Διοίκηση.
   • Άριστη γνώση μιας εκ των ελληνικής ή αγγλικής και πολύ καλή γνώση της άλλης γλώσσας.
   • 4ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υπεύθυνη θέση σε καθήκοντα διοικητικής, οικονομικής ή/και οργανωτικής φύσεως από τα οποία 2ετής τουλάχιστον εμπειρία σε εποπτικά / διοικητικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών Πανεπιστημίου ή Κολεγίου (ΙΣΤΕ).
   • Ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του διαδικτύου.
   • Επιτυχία σε εξετάσεις στη Λογιστική ανώτερου επιπέδου Accounting Examination) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου (LCCI) ή σε οποιανδήποτε άλλη εξέταση που ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών.
   Επαγγελματικές Δεξιότητες
   • Ηγεσία / Διοικητικές ικανότητες.
   • Αποτελεσματικότητα, δημιουργικότητα.
   • Πρωτοβουλία.
   • Υπευθυνότητα και ικανότητα αποδοτικής συνεργασίας.
   • Ευελιξία και προώθηση αλλαγής.
   • Σφαιρική εταιρική αντίληψη.
   • Ανάλυση και σύνθεση.
   • Στρατηγική αντίληψη / διορατικότητα.

  Διδάσκων Πληροφορικής
  Τίτλος : Διδάσκων Πληροφορικής.
  Αρ. Θέσεων : Μία (1).
  Κατηγορία : Θέση Συνεργαζόμενου Ακαδημαϊκού Προσωπικού Σύντομης Διάρκειας.

  • Καθήκοντα και Ευθύνες
   Κάτω από την εποπτεία του Διευθυντή και του Υπεύθυνου Κλάδου οι Συνεργάτες Ακαδημαϊκοί Σύντομης Διάρκειας μεριμνούν και ευθύνονται για τα παρακάτω:
   I. Ετοιμασία αναλυτικών προγραμμάτων.
   II. Συνεργασία και καλές σχέσεις με το υπόλοιπο προσωπικό (διοικητικό και ακαδημαϊκό) και τους φοιτητές.
   III. Διδασκαλία ακαδημαϊκού επιπέδου.
   IV. Ετοιμασία διδακτικού υλικού.
   V. Ανάρτηση υλικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
   VI. Επίβλεψη καθοδήγηση φοιτητών στις εργασίες τους.
   VII. Επίβλεψη φοιτητών στην πτυχιακή.
   VIII. Ετοιμασία εξετάσεων.
   IX. Επίβλεψη εξετάσεων.
   X. Διόρθωση γραπτών.
   XI. Συμμετοχή στην επιτροπή αξιολόγησης των φοιτητών (assessment board).
   XII. Συμμετοχή στις συναντήσεις προσωπικού.
   XIII. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και επιστημονικά συνέδρια για επικαιροποίηση γνώσεων και πρακτικών.
   XIV. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.
   XV. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.
   XVI. Εκδόσεις.
   Απαιτούμενα Προσόντα
   • Πανεπιστημιακός Τίτλος Σπουδών πρώτου κύκλου (επίπεδο Πτυχίου).
   • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών επιπέδου Μάστερ.
   • Συναφής Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών επιπέδου Διδακτορικού.
   • Άριστη γνώση μιας εκ των ελληνικής ή αγγλικής και πολύ καλή γνώση της άλλης γλώσσας.
   • 4ετής τουλάχιστον διδακτική εμπειρία.
   • Ενημερότητα σε σύγχρονα προγράμματα στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
   Επαγγελματικές Δεξιότητες
   •  Διδακτικές Δεξιότητες.
   •  Μεταδοτικότητα. Οργάνωση τάξης.
   •  Ηγεσία / Διοικητικές ικανότητες.
   •  Αποτελεσματικότητα, δημιουργικότητα.
   •  Πρωτοβουλία.
   •  Υπευθυνότητα και ικανότητα αποδοτικής συνεργασίας.
   •  Ευελιξία και προώθηση αλλαγής.
   •  Σφαιρική εταιρική αντίληψη.
   •  Ανάλυση και σύνθεση.
   •  Στρατηγική αντίληψη / διορατικότητα.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Διευθυντή της Σχολής διάκ. Κυπριανό Κουντούρη στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@theo.ac.cy ή στο τηλέφωνο (+357) 22443065.