Η πολιτική της Θ.Σ.Ε.Κ. για τη γλώσσα – εισερχόμενοι φοιτητές και προσωπικό

Η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας στη Θ.Σ.Ε.Κ. είναι η ελληνική. Είναι απαραίτητο οι εισερχόμενοι φοιτητές να έχουν τουλάχιστον βασικές γνώσεις σε αυτή τη γλώσσα (επίπεδο Ελληνομάθειας Β1). Το εισερχόμενο προσωπικό, ωστόσο, είναι απαραίτητο να έχει γνώσεις ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β2, βάσει κανονισμών του προγράμματος Erasmus+. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα για τη νεοελληνική γλώσσα από την πλατφόρμα Online Linguistic Support (OLS).
Εκτός από τα διαδικτυακά μαθήματα ελληνικής γλώσσας, οι εισερχόμενοι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα ξένων γλωσσών που παρέχονται στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράμματος της Θ.Σ.Ε.Κ. (Αγγλικά (ΘΕΟ.143, ΘΕΟ.144) ή Γαλλικά (ΘΕΟ.145, ΘΕΟ. 146). Επιπλέον, προσφέρονται στο πρώτο έτος ως υποχρεωτικό μάθημα τα Αρχαία Ελληνικά (ΘΕΟ.140, ΘΕΟ.141).

Η υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας είναι υπεύθυνη για την παροχή συμβουλών και πληροφοριών σχετικά με τις επιλογές εκμάθησης γλωσσών που μπορούν να ανταποκριθούν στους στόχους που καθορίζονται από το Σχέδιο Κινητικότητας. Όλα τα μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού της Θ.Σ.Ε.Κ. μπορούν να επικοινωνήσουν στα αγγλικά (ή/και στα γαλλικά) με τους εισερχόμενους φοιτητές και προσωπικό.