Εφαρμογή του συστήματος ECTS

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου (Θ.Σ.Ε.Κ.), προσφέρει προς το παρόν ένα Πρόγραμμα Σπουδών, το Πρόγραμμα «Θεολογία (4 έτη/240 ECTS) Πτυχίο». Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών στους οποίους μπορεί να προσφερθεί θέση ετησίως είναι 25. Μετά την αξιολόγηση και πιστοποίηση του προγράμματος «Θεολογία (4 Έτη/240 ECTS, Πτυχίο)», η Θ.Σ.Ε.Κ. σχεδιάζει να ανοίξει νέα τμήματα και να προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής, εκπαιδευτικής και επιστημονικής αποστολής της Εκκλησίας της Κύπρου μέσα στα ιδανικά του εκσυγχρονισμού και της διεθνοποίησης.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα στη Θεολογία έχει σχεδιαστεί με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστώσεων (European Credit Transfer and Accumulation – ECTS). Μία μονάδα ECTS στο πρόγραμμα αντιστοιχεί σε ένα 25ωρο φόρτο εργασίας για τον φοιτητή. Το καθεστώς πλήρους φοίτησης απαιτεί ένα σύνολο μαθημάτων των 30 ECTS ανά εξάμηνο και 60 ECTS ανά ακαδημαϊκό έτος. Σε οκτώ (8) εξάμηνα υποχρεωτικής παρακολούθησης πλήρους φοίτησης συμπληρώνονται 240 ECTS, τα οποία απαιτούνται για την αποφοίτηση στο πτυχίο Θεολογίας της Θ.Σ.Ε.Κ..

Η Προϊστάμενη του Γραφείου Έρευνας Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, Δρ Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη, εκπαιδεύτηκε μέσα από σεμινάρια και συνέδρια του ΙΔΕΠ σχετικά με την απόκτηση ECTS Label και από εμπειρογνώμονες Μπολόνια (Bologna Experts) της Κύπρου. Συνεργάστηκε με το ακαδημαϊκό προσωπικό της Θ.Σ.Ε.Κ. για να κατανείμει τον αντίστοιχο αριθμό μονάδων ECTS σε κάθε μάθημα με βάση τις ώρες διδασκαλίας, τις ώρες σεμιναρίων, τις ώρες μελέτης, τις ώρες εξέτασης του μαθήματος και την ολοκλήρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η κατανομή μονάδων ECTS σε κάθε μάθημα συγκρίθηκε και με παρόμοια μαθήματα προπτυχιακών προγραμμάτων Θεολογίας, τα οποία είναι πιστοποιημένα.

Οι εξερχόμενοι φοιτητές, πριν την κινητικότητά τους, θα βοηθηθούν από τον ακαδημαϊκό τους σύμβουλό να επιλέξουν αντίστοιχα μαθήματα από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής (που αναλογούν σε 30 ECTS ανά εξάμηνο) και να προετοιμάσουν τη Συμφωνία Εκμάθησης για σπουδές ή πρακτική άσκηση (Learning Agreement for studies or traineeships). Τα επιτυχώς εξετασθέντα μαθήματα ή η πρακτική άσκηση και ο αντίστοιχος αριθμός μονάδων ECTS επικυρώνονται ως αναπόσπαστο μέρος του πτυχίου τους.  Ο κάθε φοιτητής, με την ολοκλήρωση του πτυχίου του, λαμβάνει ένα Συμπλήρωμα Διπλώματος (Diploma Supplement). Τα μαθήματα από την κινητικότητα Erasmus+ αναγράφονται με ειδικό κωδικό στην Αναλυτική Βαθμολογία και στο Συμπλήρωμα Διπλώματος.

Οι εισερχόμενοι φοιτητές στην Θ.Σ.Ε.Κ. στο τέλος της περιόδου κινητικότητάς τους λαμβάνουν επίσημη Αναλυτική Βαθμολογία για τα μαθήματα που παρακολούθησαν και τα αντίστοιχα ECTS τα οποία έχουν αποκτήσει. Η επίσημη Αναλυτική Βαθμολογία εκδίδεται από τη Γραμματεία της Σχολής, μετά από συνεδρία της Επιτροπής Αξιολόγησης. Το Γραφείο Erasmus εκδίδει την Αναλυτική Βαθμολογία και στα αγγλικά και ακολούθως τα δύο έντυπα αποστέλλονται στον εισερχόμενο φοιτητή και στο αντίστοιχο γραφείο του Πανεπιστημίου/εταίρου.