Εφαρμογή του συστήματος ECTS

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου (Θ.Σ.Ε.Κ.), ως πρόσφατα ιδρυθέν Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, προσφέρει προς το παρόν ένα Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, το Πρόγραμμα «Θεολογία (4 έτη / 240 ECTS, Πτυχίο)» και δυο Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, το Πρόγραμμα «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα (2 έτη / 120 ECTS, Μάστερ)» και «Ορθόδοξη Θεολογία στην Ανατολική Μεσόγειο (1.5 έτος/90 ECTS, ΜΑ)»  . Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών στους οποίους μπορεί να προσφερθεί θέση ετησίως είναι 25 για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα και 15 για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα,, ενώ προσφέρονται 15 θέσεις για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα και 20 θέσεις για το Πρόγραμμα «Ορθόδοξη Θεολογία στην Ανατολική Μεσόγειο». Όλα τα προσφερόμενα Προγράμματα Σπουδών είναι αξιολογημένα και πιστοποιημένα από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΔΙ.Π.Α.Ε.). Οι υψηλές προδιαγραφές και η διαφάνεια σε κάθε διαδικασία, η αριστεία στη διδασκαλεία και την έρευνα, όπως και η συνεισφορά στην κοινότητα, αποτελούν τους θεμέλιους λίθους των πρώτων ετών λειτουργίας της Θ.Σ.Ε.Κ. Ακολουθώντας τον στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξής της, η Θ.Σ.Ε.Κ. σχεδιάζει να ανοίξει νέα τμήματα και να προσφέρει νέα προγράμματα για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής, εκπαιδευτικής και επιστημονικής αποστολής της Εκκλησίας της Κύπρου και να συνεχίσει τις προσπάθειες για περαιτέρω εκσυγχρονισμό και διεθνοποίηση της.. Και τα δύο Προγράμματα Σπουδών είναι αξιολογημένα και πιστοποιημένα από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΔΙ.Π.Α.Ε.). Οι υψηλές προδιαγραφές και η διαφάνεια σε κάθε διαδικασία, η αριστεία στη διδασκαλεία και την έρευνα, όπως και η συνεισφορά στην κοινότητα, αποτελούν τους θεμέλιους λίθους των πρώτων ετών λειτουργίας της Θ.Σ.Ε.Κ. Ακολουθώντας το στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξής της, η Θ.Σ.Ε.Κ. σχεδιάζει να ανοίξει νέα τμήματα και να προσφέρει νέα προγράμματα για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής, εκπαιδευτικής και επιστημονικής αποστολής της Εκκλησίας της Κύπρου, και να συνεχίσει τις προσπάθειες για περεταίρω εκσυγχρονισμό και διεθνοποίηση της.

Όλα τα υπάρχοντα και μελλοντικά προγράμματα έχουν σχεδιαστεί με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation – ECTS). Μία μονάδα ECTS στο πρόγραμμα αντιστοιχεί σε ένα 25ωρο φόρτο εργασίας για τον φοιτητή. Πλήρης παρακολούθηση απαιτείται για τα προγράμματά μας. Το καθεστώς πλήρους φοίτησης απαιτεί ένα σύνολο μαθημάτων των 30 ECTS ανά εξάμηνο και 60 ECTS ανά ακαδημαϊκό έτος. Το Προπτυχιακό μας Πρόγραμμα Σπουδών διαρκεί συνήθως οκτώ (8) εξάμηνα, που αντιστοιχούν συνολικά σε 240 ECTS τα οποία απαιτούνται για την αποφοίτηση. Το Μεταπτυχιακό μας Πρόγραμμα Σπουδών διαρκεί συνήθως οκτώ (4) εξάμηνα, που αντιστοιχούν συνολικά σε 120 ECTS τα οποία απαιτούνται για την αποφοίτηση.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα» διαρκεί συνήθως οκτώ (4) εξάμηνα, που αντιστοιχούν συνολικά σε 120 ECTS τα οποία απαιτούνται για την αποφοίτηση. Αντίστοιχα το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ορθόδοξη Θεολογία στην Ανατολική Μεσόγειο» θα έχει διάρκεια τρία (3) εξάμηνα, που αντιστοιχούν συνολικά σε 90 ECTS τα οποία απαιτούνται για την αποφοίτηση.

Η Προϊστάμενη του Γραφείου Έρευνας Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, Δρ Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη, εκπαιδεύτηκε μέσα από σεμινάρια και συνέδρια του ΙΔΕΠ σχετικά με την απόκτηση ECTS Label και από εμπειρογνώμονες Μπολόνια (Bologna Experts) της Κύπρου. Συνεργάστηκε με το ακαδημαϊκό προσωπικό της Θ.Σ.Ε.Κ. για να κατανείμει τον αντίστοιχο αριθμό μονάδων ECTS σε κάθε μάθημα και για τα τρία Προγράμματα Σπουδών με βάση τις ώρες διδασκαλίας, τις ώρες σεμιναρίων, τις ώρες μελέτης, τις ώρες εξέτασης του μαθήματος και την ολοκλήρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η κατανομή μονάδων ECTS σε κάθε μάθημα συγκρίθηκε και με παρόμοια μαθήματα παρεμφερών προγραμμάτων, τα οποία είναι ήδη πιστοποιημένα.

Πριν την κινητικότητά τους, οι εξερχόμενοι φοιτητές θα βοηθηθούν από τον ακαδημαϊκό τους σύμβουλο να επιλέξουν αντίστοιχα μαθήματα από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής (που αναλογούν σε 30 ECTS ανά εξάμηνο) και να προετοιμάσουν τη Συμφωνία Εκμάθησης για σπουδές ή πρακτική άσκηση (Learning Agreement for studies or traineeships). Τα επιτυχώς εξετασθέντα μαθήματα ή η πρακτική άσκηση και ο αντίστοιχος αριθμός μονάδων ECTS επικυρώνονται ως αναπόσπαστο μέρος του πτυχίου τους.  Ο κάθε φοιτητής, με την ολοκλήρωση του πτυχίου του, λαμβάνει ένα Συμπλήρωμα Διπλώματος (Diploma Supplement). Τα μαθήματα από την κινητικότητα Erasmus+ αναγνωρίζονται αυτόματα και αναγράφονται με ειδικό κωδικό στην Αναλυτική Βαθμολογία και στο Συμπλήρωμα Διπλώματος.

Στο τέλος της περιόδου κινητικότητάς τους, οι εισερχόμενοι φοιτητές στην Θ.Σ.Ε.Κ. επίσης λαμβάνουν επίσημη Αναλυτική Βαθμολογία για τα μαθήματα που παρακολούθησαν και τα αντίστοιχα ECTS τα οποία έχουν αποκτήσει. Η επίσημη Αναλυτική Βαθμολογία εκδίδεται από τη Γραμματεία της Σχολής, μετά από συνεδρία της Επιτροπής Αξιολόγησης. Το Γραφείο Erasmus εκδίδει την Αναλυτική Βαθμολογία και στα αγγλικά και ακολούθως τα δύο έντυπα αποστέλλονται στον εισερχόμενο φοιτητή και στο αντίστοιχο γραφείο του Πανεπιστημίου/εταίρου.