Επιτυχία της ΘΣΕΚ ως συντονιστικού φορέα για χρηματοδότηση του Προγράμματος “RECOMMIT’’ για ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και εργασιακών σχέσεων με τη χρήση της εικονικής πραγματικότητας από το ΕRASMUS+  

Επιτυχία της ΘΣΕΚ ως συντονιστικού φορέα για χρηματοδότηση του Προγράμματος “RECOMMIT’’ για ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και εργασιακών σχέσεων με τη χρήση της εικονικής πραγματικότητας από το ΕRASMUS+  

Η Θ.Σ.Ε.Κ. με μεγάλη υπερηφάνεια ανακοινώνει την επιτυχία της για χρηματοδότηση της αίτησής της για συμμετοχή στη Βασική Δράση 2 του Προγράμματος Erasmus+, με τίτλο «woRksitE COMMunIcaTion» (κωδικός αριθμός αίτησης: 2022-1-CY01-KA220-ADU-000088959) και με συνολικό ποσό επιχορήγησης 250000 ευρώ. Το πρόγραμμα εξασφάλισε μια από τις υψηλότερες βαθμολογίες (85/100) ανάμεσα σε 64 άλλες υποψηφιότητες. Το πρόγραμμα RECOMMIT συντονίζει η ΘΣΕΚ και θα εφαρμοστεί  σε συνεργασία με άλλους ευρωπαίους εταίρους από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ισπανία και τη Ρουμανία, και θα έχει διάρκεια δύο έτη (Νοέμβριο 2022-Δεκέμβριο 2024).

Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη των κρατουμένων  για ανάπτυξη (α) επικοινωνιακών δεξιοτήτων και (β) υγειών εργασιακών σχέσεων μέσω αληθινών σεναρίων μέσα από τη χρήση της καινοτόμου μεθοδολογίας της εικονικής πραγματικότητας. Με την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και βελτιωμένων εργασιακών σχέσεων, αναμένεται αυξημένη πιθανότητα εξεύρεσης εργασίας των κρατουμένων μετά την αποφυλάκισή τους, γεγονός που συμβάλει στην ομαλότερη επανένταξη των αποφυλακισθέντων στην κοινωνία, καθώς και στη μείωση του κινδύνου για επανάληψη της παραβατικής τους συμπεριφοράς (reduce re-offending).

T.S.C.C. HAS BEEN FUNDED BY ERASMUS+ FOR THE PROGRAMM “RECOMMIT” – FOR THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATION AND WORKPLACE RELATIONS SKILLS USING VIRTUAL REALITY

T.S.C.C. is proud to announce the success of its application for funding for participation in Erasmus+ Programme, Key Action 2 for the program “woRksitE COMMunIcaTion” (application code number: 2022-1-CY01-KA220-ADU-000088959) with a total grant amount of 250000 Euro. The project secured one of the highest scores (85/100) out of 64 other applications. The RECOMMIT project is coordinated by T.S.C.C. and will be implemented in cooperation with other European partners from Cyprus, Greece, Spain and Romania, and will run for two years (November 2022-December 2024).

The aim of the project is to support detainees to develop (a) communication skills and (b) healthy working relationships through real-life scenarios using the innovative methodology of virtual reality. By developing communication skills and improved working relationships, an increased probability of finding a job for prisoners after their release is expected, which contributes to a smoother reintegration of released detainees into society, as well as reducing the risk of re-offending.