Εξερχόμενοι φοιτητές

Οι φοιτητές της Θ.Σ.Ε.Κ. που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+, μπορούν να μελετήσουν τις σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Θ.Σ.Ε.Κ. και για περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να αποταθούν στο Γραφείο Erasmus.
Διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ ως φοιτητής της Θ.Σ.Ε.Κ.:

Αίτηση και έγκριση:

 1. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές της Θ.Σ.Ε.Κ. πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της Αναλυτικής Βαθμολογίας του φοιτητή. Η τελική ημερομηνία υποβολής αίτησης για κινητικότητα:
  • στο χειμερινό εξάμηνο είναι η 1η Ιουλίου και
  • στο εαρινό εξάμηνο είναι η 1η Δεκεμβρίου
 2. Η Επιτροπή Erasmus σε ειδική συνεδρία προβαίνει στην επιλογή των φοιτητών που θα τύχουν χρηματοδότησης κινητικότητας βάσει των κριτηρίων που έχουν θεσπιστεί από την Θ.Σ.Ε.Κ.
 3. Ο Λειτουργός του Γραφείου Erasmus ενημερώνει γραπτώς τους φοιτητές για την απόφαση της Επιτροπής.
 4. Οι επιλεγμένοι φοιτητές συμπληρώνουν και υπογράφουν τα εξής:

Τα πιο πάνω έντυπα, συνοδευόμενα από την Αναλυτική Βαθμολογία (σε ελληνική ή αγγλική γλώσσα αναλόγως του Πανεπιστημίου Υποδοχής) αποστέλλονται στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής (Receiving Institution) για έγκριση.

Τα πιο πάνω έντυπα, συνοδευόμενα από  την Αναλυτική Βαθμολογία (σε ελληνική ή αγγλική γλώσσα αναλόγως του Πανεπιστημίου Υποδοχής) αποστέλλονται στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής (Receiving Institution) για έγκριση.

 1. Ο Λειτουργός του Γραφείου Erasmus ενημερώνει τους φοιτητές για την απόφαση του Πανεπιστημίου Υποδοχής. Σε κατ’ ιδίαν συνάντηση μαζί τους, τους προετοιμάζει για την κινητικότητα και την τήρηση όλων των σχετικών εντύπων. Οι εξερχόμενοι φοιτητές πρέπει, επίσης, να προμηθευτούν και να συμπληρώσουν την Ευρωπαϊκή κάρτα νοσηλείας.

Χρηματοδότηση:

Μετά την έγκριση του φοιτητή από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής υπογράφεται και η Σύμβαση Χρηματοδότησης (Grant Agreement ). Ακολούθως, το Γραφείο Erasmus αποστέλλει εντολή στο λογιστήριο της Θ.Σ.Ε.Κ. για πληρωμή της πρώτης δόσης στον φοιτητή. Η πρώτη δόση θα μεταφέρεται σε προσωπικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) τον οποίο πρέπει να γνωρίζει ο Λειτουργός Erasmus.

Η δεύτερη δόση των χρημάτων μπαίνει στον λογαριασμό του φοιτητή κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής και αφού ο φοιτητής συμπληρώσει Αναφορά για τις Σπουδές του (Study Report).

Η Θ.Σ.Ε.Κ. για να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των φοιτητών της στο πρόγραμμα Erasmus+, αποφάσισε ότι κατά τη διάρκεια της κινητικότητας οι υποτροφίες των φοιτητών δεν θα επηρεαστούν.

Η τρίτη και τελευταία δόση της χρηματοδότησης θα δοθεί στον εξερχόμενο φοιτητή μετά την ολοκλήρωση της κινητικότητας όταν υποβάλει στο Γραφείο Erasmus όλα τα απαιτούμενα έντυπα συμπληρωμένα.

Ο εξερχόμενος φοιτητής για να λάβει ολόκληρο το ποσό της χρηματοδότησης πρέπει:

 • Να αποκτήσει τουλάχιστον 15  ECTS  από την κινητικότητα σπουδών
 • Να μην τερματίσει την περίοδο κινητικότητας σπουδών και πρακτικής άσκησης πριν τους 2 μήνες. Αν ο φοιτητής τερματίσει την περίοδο κινητικότητάς του πιο γρήγορα, η Θ.Σ.Ε.Κ. έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον φοιτητή να επιστρέψει τη χρηματοδότηση που πήρε μέχρι τότε.

Γλώσσα

Oι εξερχόμενοι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα γλώσσας διαδικτυακά (OLS courses) και να έρθουν σε επαφή με τη γλώσσα του Πανεπιστημίου που θα φοιτήσουν, σε περίπτωση που η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας του Πανεπιστημίου είναι διαφορετική από τη μητρική γλώσσα των φοιτητών.

Διαμονή

Οι εξερχόμενοι φοιτητές αναλαμβάνουν να βρουν τόπο διαμονής για την περίοδο της κινητικότητάς τους. Το Πανεπιστήμιο Υποδοχής αποστέλλει στον φοιτητή πληροφορίες για στέγαση. Ακολούθως, ο φοιτητής επιλέγει τον τόπο διαμονής του. Ο φοιτητής για να τακτοποιήσει τη διαμονή του, μπορεί να ταξιδέψει στη χώρα υποδοχής μια βδομάδα πριν την έναρξη των μαθημάτων. Επίσης, μπορεί να αναχωρήσει από τη χώρα υποδοχής 2-3 μέρες αφού τελειώσουν τα μαθήματα για να τακτοποιήσει εκκρεμότητες στον χώρο διαμονής του.

Πληροφορίες για διαμονή υπάρχουν στους ακόλουθούς ιστοχώρους:

Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας

Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας, ο Λειτουργός Erasmus θα επικοινωνεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικώς με τους εξερχόμενους φοιτητές. Οποιαδήποτε προβλήματα ή θέματα που αφορούν την ομαλή παρακολούθηση των μαθήματων στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής θα πρέπει να αναφέρονται ώστε να δίνονται άμεσες λύσεις.

Ο Λειτουργός Erasmus θα ειδοποιήσει τους εξερχόμενους φοιτητές για την συμπλήρωση και την αποστολή της Ενδιάμεσης Αναφοράς Σπουδών τους (Study Report), ώστε να μπορούν να λάβουν τη δεύτερη δόση της χρηματοδότησης.

Μετά την κινητικότητα

Ο φοιτητής με την επιστροφή του στην Κύπρο προσκομίζει και καταθέτει στο Γραφείο Erasmus τα ακόλουθα έντυπα προς εξέταση και έγκριση ώστε:

(α) να καταχωρηθούν στη βάση δεδομένων της Θ.Σ.Ε.Κ. και

(β) να γίνει η πληρωμή της τρίτης και τελευταίας δόσης χρηματοδότησης προς τον φοιτητή:

 • Βεβαίωση του Πανεπιστημίου Υποδοχής για την περίοδο Σπουδών στο εξωτερικό συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής (certificate of arrival and departure)
 • Τελική Αναφορά Σπουδών συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον εξερχόμενο φοιτητή (Final report )
 • Εμπιστευτική έκθεση του εποπτεύοντα καθηγητή του Πανεπιστημίου Υποδοχής (Confidential supervisor’s report, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη)
 • Έντυπο ατομικής βεβαίωσης παραλαβής χρηματοδότησης (υπογεγραμμένο από τον εξερχόμενο φοιτητή)
 • Αναλυτική περιγραφή μαθημάτων τα οποία παρακολούθησε, εξετάστηκε και βαθμολογήθηκε και τα αντίστοιχα ECTS
 • Αντίγραφο αεροπορικού εισιτηρίου
 • Κάρτες επιβίβασης (boarding passes)

Ο εξερχόμενος φοιτητής πρέπει να λάβει τουλάχιστον τον αριθμό των 15 ECTS από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής για να ισχύει η χρηματοδότηση Erasmus+.