ΕΚΛΟΓΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΗΣ Θ.Σ.Ε.Κ. ΣΤΟ EUROPEAN ASSOCIATION FOR RESEARCH ON ADOLESCENTS (EARA)

ΕΚΛΟΓΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΗΣ Θ.Σ.Ε.Κ. ΣΤΟ EUROPEAN ASSOCIATION FOR RESEARCH ON ADOLESCENTS (EARA)

Την Κυριακή 19 Ιουνίου 2022, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Υπεύθυνη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Θ.Σ.Ε.Κ. «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα» Δρ. Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη επανεκλέγηκε ως μέλος στον Ευρωπαϊκό Oργανισμό Έρευνας για Εφήβους (EUROPEAN ASSOCIATION FOR RESEARCH ON ADOLESCENTS -EARA). Η Δρ. Σολομώντος-Κουντούρη είναι ενεργό μέλος του οργανισμού από το 2002 και υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις. Από το 2020 συντονίζει τους αντιπροσώπους της κάθε χώρας στον Οργανισμό (National Representatives Coordinator) και είναι επίσης εκδότρια της εφημερίδας του Οργανισμού (EARA Newsletter Editor).

Επιπλέον, η Δρ. Μαρία Πετρίδου, Ειδικό Ακαδημαϊκό Προσωπικό της Θ.Σ.Ε.Κ., εξελέγη για πρώτη φορά ως μέλος της επιτροπής του EARA για νεαρούς επιστήμονες.

Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Έρευνας για Εφήβους (EUROPEAN ASSOCIATION FOR RESEARCH ON ADOLESCENTS -EARA) στοχεύει στην προαγωγή της έρευνας σε θέματα που αφορούν την εφηβική ηλικία. Διοργανώνει διεθνή συνέδρια ανά διετία με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των ερευνητών και διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.