Εκλογή της Όλγας- Σολομώντος-Κουντούρη στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στη Θ.Σ.Ε.Κ.

Εκλογή της Όλγας- Σολομώντος-Κουντούρη στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στη Θ.Σ.Ε.Κ.

Η Ειδική Επιτροπή συνήλθε την 1η Ιουνίου /2018 για την αξιολόγηση της υποψήφιας Όλγας Σολομώντος-Κουντούρη για την ανέλιξη στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Όπως προνοεί η διαδικασία, η ειδική επιτροπή αποτελούμενη από τους:

Βελουδία Σιδέρη-Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια, Πρόεδρο της επιτροπής– Θ.Σ.Ε.Κ.

Ηλία Μπεζεβέγκη, Ομότιμο Καθηγητή  – Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

Σπυρίδωνα Τάνταρο, Καθηγητή – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μαρία Σακελλαρίου, Καθηγήτρια  – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μάριο Βρυωνίδη, Καθηγητή – Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τα μέλη της επιτροπής, έλαβαν και μελέτησαν τον φάκελο της υποψηφίας και τον κανονισμό της Θ.Σ.Ε.Κ. από τις 17.5.2018.

Την 1.6.2018 συνεδρίασαν αρχικά στην αίθουσα συνεδριάσεων της Θ.Σ.Ε.Κ.. Στη συνέχεια παρακολούθησαν την παρουσίαση της υποψήφιας, 25 λεπτών, στην αίθουσα διδασκαλίας, σε δημόσια/ανοικτή παρουσίαση. Ακολούθως, σε κλειστή συνεδρία απηύθυναν ερωτήσεις προς την υποψήφια και συζήτησαν μαζί της. Στη συνέχεια συνήλθαν σε ειδική συνεδρία στην αίθουσα συνεδριάσεων της Σχολής, για να συζητήσουν και να συγγράψουν την τελική έκθεση.

Το εκλεκτορικό σώμα αφού μελέτησε το έργο της υποψηφίας και έλαβε υπόψη του και την προσωπική συνέντευξη συνέταξε θετική έκθεση. Η κ. Όλγα Σολομώντος–Κουντούρη σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Σχολής, αλλά και τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις  όχι μόνον πληροί αλλά και υπερκαλύπτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για να ανελιχθεί στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Αναπτυξιακή Ψυχολογία». Ως εκ τούτου τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα όπως η κ. Όλγα Σολομώντος–Κουντούρη εξελιχθεί στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Αναπτυξιακή Ψυχολογία» στη Θ.Σ.Ε.Κ.