Δίδακτρα και Δικαιώματα

Δίδακτρα και άλλα δικαιώματα και τέλη:

Τα ποσά των διδάκτρων και των άλλων δικαιωμάτων και τελών που επιβάλλονται στους φοιτητές, κατά την ημερομηνία υποβολής της παρούσας δήλωσης.

α/α Είδος Τέλους Δίδακτρα και δικαιώματα κατά ακαδημαϊκό έτος €
1 Τέλος Εγγραφής (μόνο για νεοεισερχόμενους φοιτητές) 50.00
2 Δίδακτρα για προγράμματα σπουδών για την απόκτηση Πτυχίου, ανάλογα με τον αριθμό των ECTS (Η αντιστοιχία: €50.00/ μονάδα ECTS καθορίζει το κόστος του κάθε μαθήματος σε περίπτωση που ο φοιτητής θα χρειαστεί να παρακολουθήσει ξανά το μάθημα) 3000.00
3 Δίδακτρα για μεταπτυχιακά προγράμματα 4500.00
4 Τέλη για την έκδοση επιπρόσθετου «Transcript» (Πιστοποιητικού Σπουδών) 50.00
5 Τέλη για αξιολόγηση μεταφερόμενων πιστωτικών μονάδων 30.00

 

Αναφορικά με τον καθορισμό των διδάκτρων και των άλλων δικαιωμάτων και τελών που επιβάλλονται από τη Σχολή στους φοιτητές και σε συνάρτηση με τις πρόνοιες του άρθρου 25Α σχετικών Νόμων του 1996 έως 2013 Περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

  1. Ο ιδιοκτήτης της Σχολής, τρεις τουλάχιστο μήνες πριν από την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, υποβάλλει προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού για έγκριση το ύψος των διδάκτρων και των άλλων δικαιωμάτων με τα οποία επιβαρύνεται κάθε φοιτητής.
  2. Οποιαδήποτε αύξηση στα δίδακτρα και στα άλλα δικαιώματα επιβάλλεται αφού πρώτα εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού:
  3. Δεν επιβάλλεται οποιαδήποτε αύξηση στα δίδακτρα και στα άλλα δικαιώματα, αν δεν παρέλθουν δύο χρόνια από την τελευταία επιβολή τέτοιας αύξησης.

Δήλωση Πολιτικής:

Τα δίδακτρα που καταβάλλονται από τους φοιτητές για τον Κλάδο Θεολογίας (προπτυχιακό επίπεδο) κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό της Φοιτητικής Μέριμνας και αξιοποιούνται για την παροχή υποτροφιών και οικονομικής βοήθειας για τους φοιτητές. Πέραν της οικονομικής βοήθειας που καθορίζεται στον παρόντα Κανονισμό η Σχολή μπορεί να αξιοποιεί το Ταμείο Φοιτητικής Μέριμνας για να ενισχύει τους φοιτητές στην αγορά προσωπικού Η/Υ, βιβλίων καθώς και στο θέμα της παροχής σίτισης και στέγασης, ή φιλοξενίας/διοργάνωσης δραστηριοτήτων.

Δίδακτρα και άλλα δικαιώματα και τέλη