Αναγνώριση των επιτευγμάτων κινητικότητας για σπουδές και πρακτική άσκηση

Πριν από την κινητικότητα, οι εξερχόμενοι φοιτητές, σε συνεργασία με το Γραφείο Erasmus και τον υπεύθυνο ακαδημαϊκό σύμβουλό τους, θα συμπληρώσουν και θα υπογράψουν Συμφωνία Εκμάθησης για σπουδές ή πρακτική άσκηση (Learning Agreement for studies or traineeships). Η Συμφωνία Εκμάθησης επιβεβαιώνει ότι το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών κατά τη διάρκεια της κινητικότητας είναι συμβατό με το πρόγραμμα σπουδών της Θ.Σ.Ε.Κ. και διασφαλίζει ότι τα επιτυχώς εξετασθέντα μαθήματα ή η πρακτική άσκηση και ο αντίστοιχος αριθμός μονάδων ECTS θα αναγνωριστούν.

Οι εξερχόμενοι φοιτητές, αφού ολοκληρώσουν την κινητικότητά τους πρέπει να παραλάβουν το Πιστοποιητικό Σπουδών (Transcript of Records) και την Έκθεση του Υπεύθυνου Erasmus από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής και να τα υποβάλουν στο Γραφείο Erasmus της Θ.Σ.Ε.Κ. Το Γραφείο Erasmus της Θ.Σ.Ε.Κ. και ο υπεύθυνος ακαδημαϊκός τους σύμβουλος εξετάζουν και εγκρίνουν αναλόγως τα επίσημα κατατεθέντα έγγραφα. Τα επιτυχώς εξετασθέντα μαθήματα ή η πρακτική άσκηση και ο αντίστοιχος αριθμός μονάδων ECTS επικυρώνονται ως αναπόσπαστο μέρος του πτυχίου τους. Αυτό σημαίνει ότι οι φοιτητές εξαιρούνται από τα αντίστοιχα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών της Θ.Σ.Ε.Κ. που έχουν ήδη ολοκληρωθεί με επιτυχία, κατά τη διάρκεια της κινητικότητάς τους στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής. Η Θ.Σ.Ε.Κ. προκειμένου να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+, υπολογίζει τα αποτελέσματα του Πιστοποιητικού Σπουδών του Πανεπιστήμιο Υποδοχής στη βάση της επιτυχίας ή της αποτυχίας (pass or fail) και αναγνωρίζει τα αντίστοιχα ECTS. Με τον τρόπο αυτό, η γενική βαθμολογία του κάθε εξερχόμενου φοιτητή δεν θα επηρεαστεί από ενδεχομένως χαμηλότερους βαθμούς, οι οποίοι λαμβάνονται στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής. Τα μαθήματα από την κινητικότητα Erasmus+ αναγράφονται με ειδικό κωδικό στην Αναλυτική Βαθμολογία και στο Συμπλήρωμα Διπλώματος (Diploma Supplement). Η πρακτική άσκηση καταγράφεται επίσης στα παραπάνω έγγραφα ως επιπλέον προσόν.

Οι εισερχόμενοι φοιτητές στην Θ.Σ.Ε.Κ. στο τέλος της περιόδου κινητικότητάς τους λαμβάνουν επίσημη Αναλυτική Βαθμολογία για τα μαθήματα που παρακολούθησαν και τα αντίστοιχα ECTS τα οποία έχουν αποκτήσει. Η επίσημη Αναλυτική Βαθμολογία εκδίδεται από τη Γραμματεία της Σχολής, μετά από συνεδρία της Επιτροπής Αξιολόγησης. Το Γραφείο Erasmus εκδίδει την Αναλυτική Βαθμολογία και στα αγγλικά και ακολούθως τα δύο έντυπα αποστέλλονται στον κάθε εισερχόμενο φοιτητή και στο αντίστοιχο γραφείο του Πανεπιστημίου/εταίρου.