Έφηβοι

Άρθρα/ Ενημέρωση γονιών

Στόχος της ενότητας αποτελεί η ενημέρωση και στήριξη των γονιών σχετικά με την Πανδημία Covid-19, έτσι ώστε να καταστούν πιο λειτουργικοί και πιο αποτελεσματικοί στη διαχείριση των συναισθημάτων και των δυσκολιών των έφηβων παιδιών τους, που προκύπτουν από τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της Πανδημίας. Επιπλέον, αποτελεί και για  τους ίδιους ένα μέσο καθοδήγησης, ενδυνάμωσης και προαγωγής της δικής τους ψυχικής υγείας ούτως ώστε να παραμένουν ανθεκτικοί και να ανταποκρίνονται επαρκώς στο γονεϊκό τους ρόλο.

Άρθρα/Συμβουλές για Εφήβους

Στόχος της ενότητας αποτελεί η ενημέρωση, στήριξη και καθοδήγηση των εφήβων στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε εξαιτίας της Πανδημίας Covid-19, έτσι ώστε να παραμείνουν λειτουργικοί, αποτελεσματικοί και παραγωγικοί. Επιπλέον αποτελεί για τους ίδιους ένα μέσο ενδυνάμωσης και προαγωγής της ψυχικής τους υγείας, ούτως ώστε να παραμείνουν ενεργοί και ανθεκτικοί. Παράλληλα συμβάλλει στη διευκόλυνση της επαναπροσαρμογής στην εκπαιδευτική διαδικασία και γενικά της κοινωνικοσυναισθηματικής προσαρμογής.

Φύλλα εργασίας και Ψυχοεπαιδευτικό υλικό για Έφηβους

Στόχος της ενότητας αποτελεί η εκμάθηση και καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τους εφήβους να διαχειριστούν δυσκολίες που προκύπτουν σε σχέση με τον εαυτό τους και τους άλλους αλλά και σε σχέση με τις καταστάσεις που βιώνουν εξαιτίας της Πανδημίας Covid-19. Συγκεκριμένα, δίνεται έμφαση στην αυτογνωσία των εφήβων, την αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων, τη διαχείριση κρίσεων και δύσκολων καταστάσεων, την επίλυση προβλημάτων, την προσαρμογή, την ανάπτυξη θετικής σκέψης, τη ψυχική ανθεκτικότητα.