Tι είναι το πρόγραμμα RECOMMIT;

Tι είναι το πρόγραμμα RECOMMIT;

Η κοινωνικότητα και η αποδοχή της ομάδας πρώην κρατουμένων υπήρξε ανέκαθεν πρόβλημα, το οποίο διαιωνιζόταν, καθώς η επιφύλαξη και η καχυποψία των υπόλοιπων κοινωνικών ομάδων δεν βοηθούσε να ενταχθούν ξανά και ομαλά πίσω στην κοινωνία. Οργανισμοί από τέσσερεις Ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν στο πρόγραμμα «woRksitE COMMunIcaTion (RECOMMIT)», του οποίου κεντρική προτεραιότητα είναι η ομαλή επανένταξη των ενηλίκων κρατουμένων στην κοινωνία μετά την απελεύθερωσή τους με σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της εύρεσης εργασίας.

Ένα βασικό στοιχείο του προγράμματος είναι η αξιοποίηση ενός προγράμματος βασισμένου στην ανάπτυξη της Διαπροσωπικής επικοινωνίας (Interpersonal Communication Skills (ICS)).

Παράλληλα, κύρια καινοτομία του RECOMMIT αποτελεί η χρήση της εικονικής πραγματικότητας (VR), μέσω της οποίας οι κρατούμενοι θα εκπαιδευτούν σε διαπροσωπικά σενάρια που σχετίζονται με την εργασία. Στόχος αυτής της δράσης είναι να αποκτήσουν πραγματικές εμπειρίες και να αναπτύξουν δεξιότητες ICS και κοινωνικές αξίες. Θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν, να αναλογιστούν κριτικά και να εξερευνήσουν πρακτικά συστήματα αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων και αξιών της ΕΕ όπως η αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου.

Η ομάδα μαθητευόμενων θα περιλαμβάνει άτομα που είχαν προβλήματα να αξιοποιήσουν τη βασική εκπαίδευση (π.χ., άτομα που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο, που έχουν μεταναστευτικό ή χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο).

Το έργο επικεντρώνεται σε τέσσερεις ομάδες:

  1. Κρατούμενοι ηλικίας 20-60 ετών
  2. Εκπαιδευτές / συνεργάτες που θα συμμετάσχουν σε τριήμερη εκπαίδευση (2 εκπαιδευτές από κάθε οργανισμό)
  3. Το προσωπικό των φυλακών που θα έχει ρόλο στην εκπαίδευση των κρατουμένων (20 μέλη του προσωπικού από κάθε χώρα)
  4. Γενικός πληθυσμός (Υπουργεία Δικαιοσύνης, ΜΚΟ και εργοδότες σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο). Μέσα από διάφορες δραστηριότητες διάδοσης, συνεντεύξεις τύπου, ιστοσελίδα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ευρύ κοινό θα μάθει για το πρόγραμμα και θα αυξήσει την ευαισθητοποίησή του για τις προκλήσεις της επανένταξης των κρατουμένων.

Το έργο RECOMMIT συντονίζει η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου και η υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας κ. Όλγα Σολομώντος – Κουντούρη. Οι εταίροι του προγράμματος είναι:

UCLAN CYPRUS (E10133131 – CY)

ENOROS CONSULTING LIMITED (E10118766 – CY)

“EPANODOS” – The Greek Centre for the Social Reintegration of Ex-offenders (E10153429 -EL)

UNIVERSITATEA DIN ORADEA (E10208782 – RO)

Associació Social Andròmines (E10300744 – ES)

Το Ερευνητικό Πρόγραμμα ανήκει στα Προγράμματα Erasmus+ και στη Βασική Δράση 2 – Συμπράξεις Συνεργασίας. Θα αρχίσει την 1η Νοεμβρίου 2022 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2024.

 

What is RECOMMIT PROGRAM?

The socialization and acceptance of the ex-prisoners have always been a problem, which was perpetuated, as the prejudice and suspicion of other social groups did not help them to reintegrate smoothly back into society. Organisations from four European countries are involved in the ‘woRksitE COMMunIcaTion (RECOMMIT)’ project, whose central priority is the smooth reintegration of adult detainees into society after their release, with the aim of facilitating communication and job finding.

A key element of the programme is the use of a programme based on the development of Interpersonal Communication Skills (ICS).

At the same time, the main innovation of RECOMMIT is the use of Virtual Reality (VR), through which detainees will be trained in interpersonal scenarios related to work. The aim of this activity is to gain real-life experience and develop ICS skills and social values. They will have the opportunity to learn about, to critically reflect on and to explore ideas, including EU values such as dignity, freedom, equality, human rights, democracy and the rule of law.

The project focuses on four groups:

  1. Detainees aged 20-60 years old. The expected participants will include people who have had problems making the most of their basic education (e.g., early school leavers, people from migrant or low socio-economic backgrounds).
  2. Trainers/partners who will participate in a three-day training (2 trainers from each organisation).
  3. Prison staff who will have a role in training the detainees (20 staff members from each country).
  4. General population (Ministries of Justice, NGOs and employers at local, national and international level). Through various dissemination activities, press conferences, website and social media, the general public will learn about the project and raise awareness of the challenges of prisoner reintegration.

The RECOMMIT project is coordinated by the Theological School of the Church of Cyprus and the project coordinator is the Associate Professor of Developmental Psychology, Ms Olga Solomontos – Kountouri. The partners of the project are:

UCLAN CYPRUS (E10133131 – CY)

ENOROS CONSULTING LIMITED (E10118766 – CY)

“EPANODOS” – The Greek Centre for the Social Reintegration of Ex-offenders (E10153429 -EL)

UNIVERSITATEA DIN ORADEA (E10208782 – RO)

Associació Social Andròmines (E10300744 – ES)

The Research Project belongs to the Erasmus+ programmes and to Key Action 2 – Cooperation Partnerships. It will start on the 1 November 2022 and is expected to end in October 2024.