Η πολιτική Erasmus της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου (Θ.Σ.Ε.Κ.)

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου (Θ.Σ.Ε.Κ.) έχει επιλεγεί για την απονομή του Χάρτη Κινητικότητας Erasmus για την Ανώτερη Εκπαίδευση (ECHE). Η απονομή του Χάρτη Κινητικότητας Erasmus ανακοινώθηκε στη Θ.Σ.Ε.Κ. στις 15 Φεβρουαρίου 2017. Υποβάλλοντας την αίτηση για τον Χάρτη Κινητικότητας Erasmus, η Θ.Σ.Ε.Κ. δεσμεύτηκε να υλοποιήσει τις δραστηριότητες του προγράμματος Erasmus+ σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του Χάρτη Κινητικότητας Erasmus και να δημοσιεύσει την Πολιτική Erasmus στην ιστοσελίδα της.

 

Στρατηγική Πολιτικής Erasmus (Συνολική Στρατηγική)

Η Θ.Σ.Ε.Κ. είναι ένα νεοσύστατο Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2015 στη Λευκωσία, με ιδρυτή τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομο τον Β΄. Το Πρόγραμμα Σπουδών «Θεολογία (4 Έτη/240 ECTS, Πτυχίο)» είναι το πρώτο και το μόνο αξιολογημένο-πιστοποιημένο προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεολογίας που προσφέρεται στην Κύπρο. Την παρούσα ακαδημαϊκή χρονιά (2016-2017) στη Θ.Σ.Ε.Κ. φοιτούν 13 φοιτητές πρώτου έτους και 18 φοιτητές δεύτερου έτους. Μέσα στα επόμενα χρόνια, η Θ.Σ.Ε.Κ. σχεδιάζει να ανοίξει νέα τμήματα και να προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα.

 

Η Θ.Σ.Ε.Κ., παρόλο που βρίσκεται ακόμα στα αρχικά στάδια της λειτουργίας της, ατενίζει το μέλλον, αφουγκράζεται τις ανάγκες του νησιού και προσπαθεί να κτίσει πολιτιστικές και κοινωνικές γέφυρες. Η γεωγραφική της θέση, ανάμεσα στο σταυροδρόμι της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, είναι η καταλληλότερη για την ανάπτυξη ισχυρών και ευεργετικών σχέσεων μεταξύ των συνόρων αυτών.

 

Στην πολιτική της Θ.Σ.Ε.Κ., η Ανώτερη Εκπαίδευση θεωρείται η δύναμη η οποία διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες και συμβάλλει σε μια σημαντική πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη στον κόσμο. Η Θ.Σ.Ε.Κ. δεσμεύεται για τήρηση της διεθνούς αριστείας, μέσω της δημιουργίας καινοτόμων ερευνητικών προγραμμάτων και προσφοράς υψηλής ποιότητας διδασκαλίας, στηριζόμενα στη συμπεριληπτική ακαδημαϊκή κουλτούρα. Επιπλέον, η Θ.Σ.Ε.Κ. επιδιώκει να εμπνεύσει στους φοιτητές και στο προσωπικό της την πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους σε ένα δυναμικό περιβάλλον. Προς τον σκοπό αυτό, ύψιστης προτεραιότητας αποτελούν η διεθνοποίηση, τα προγράμματα ανταλλαγών και η διεθνής εμπειρία.

 

Μέσω των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ακαδημαϊκού προσωπικού της σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η Θ.Σ.Ε.Κ διατηρεί ήδη ισχυρούς δεσμούς με πολλά Πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή σε διάφορους τομείς (Λειτουργική, Ιστορία και Ψυχολογία). Βασικοί άξονες της διεθνούς στρατηγικής της Θ.Σ.Ε.Κ. είναι η πολυμορφία και η διαφάνεια. Η Θ.Σ.Ε.Κ. ενθαρρύνει την ανάπτυξη ακαδημαϊκών πρωτοβουλιών και έργων, τη διάχυση πληροφοριών σχετικά με νέες ευκαιρίες και την προώθηση ορθών πρακτικών σε όλες τις πτυχές των διεθνών δραστηριοτήτων και στρατηγικών της. Το Γραφείο Έρευνας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων (Ε.Δ.Δ.Σ.) δημιουργήθηκε για να θεσμοθετήσει, να υποστηρίξει και να επεκτείνει αυτό το υπάρχον δίκτυο σε στενή σχέση και διάλογο με το ακαδημαϊκό προσωπικό της Θ.Σ.Ε.Κ.

 

Το Γραφείο Erasmus, το οποίο υπάγεται στο Γραφείο Ε.Δ.Δ.Σ., έχει στόχο να προωθήσει συμφωνίες κινητικότητας και ανταλλαγής μεταξύ Πανεπιστημίων/εταίρων, των οποίων το ακαδημαϊκό προσωπικό συνεργάστηκε ή θα συνεργαστεί με τη Θ.Σ.Ε.Κ. με επισκέψεις, διαλέξεις, εργαστήρια ή και ερευνητικά έργα. Όταν ένα υποψήφιο Πανεπιστήμιο/εταίρος προτείνει τη σύναψη διιδρυματικής συμφωνίας με την Θ.Σ.Ε.Κ., η πρότασή του θα αξιολογηθεί αρχικά από το Γραφείο Ε.Δ.Δ.Σ. σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια (π.χ., διασφάλιση ποιότητας, συνέπεια με τα προγράμματα κτλ). Οι προτεινόμενες συμφωνίες θα εξεταστούν από το Γραφείο Erasmus και θα υποβληθούν στην Επιτροπή Erasmus για τελική έγκριση. Κάθε συμφωνία (ευρωπαϊκή και διεθνής) υπογράφεται από την Προϊσταμένη Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων της Θ.Σ.Ε.Κ., καταγράφεται στη βάση δεδομένων της Σχολής και γνωστοποιείται στο ακαδημαϊκό προσωπικό της Θ.Σ.Ε.Κ.

 

Τα Πανεπιστήμια/εταίροι επιλέγονται βάσει της στρατηγικής τους εναρμόνισης με τη Θ.Σ.Ε.Κ. όσον αφορά τα ακαδημαϊκά προγράμματα, τις προτεραιότητες στη διδασκαλία και στην έρευνα, τη γλώσσα διδασκαλίας και την πιθανότητα να επιτευχθεί ένα βιώσιμο μοντέλο εταιρικής σχέσης, όσον αφορά την εξισορρόπηση της κινητικότητας εξερχομένων και εισερχομένων φοιτητών. Η Θ.Σ.Ε.Κ. αναζητεί προγράμματα σπουδών όπου οι φοιτητές της να μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στην προσαρμογή τους στο νέο περιβάλλον μάθησης. Προς το παρόν, η Θ.Σ.Ε.Κ. αποτείνεται για συνεργασία προς αρκετές Θεολογικές Σχολές (κυρίως ορθόδοξες, αλλά όχι αποκλειστικά) που βρίσκονται σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+, στις χώρες  Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Αυστρία, Γερμανία, Γαλλία, Φινλανδία. Παράλληλα, αναζητεί συνεργασία με Πανεπιστήμια που βρίσκονται σε τρίτες χώρες όπως τη Ρωσία, τον Λίβανο και τις ΗΠΑ, αλλά και συνεργασίες με Πανεπιστήμια που προσφέρουν καινοτόμα και μοναδικά μαθήματα που δεν προσφέρονται από τη Θ.Σ.Ε.Κ. και μπορούν να συμπληρώσουν τα εκπαιδευτικά της προγράμματα. Με τη σειρά της αυτή η στρατηγική θα ωφελήσει τους εισερχόμενους φοιτητές που θα έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν τις προοπτικές τους παρακολουθώντας τα προγράμματά της Θ.Σ.Ε.Κ. Βασιζόμενη στη γόνιμη συνεργασία, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την αμοιβαία ανταλλαγή ορθών πρακτικών, η Θ.Σ.Ε.Κ. επιδιώκει μακροπρόθεσμες διιδρυματικές συμφωνίες που ανταποκρίνονται όχι μόνο με τις δικές της ανάγκες ως νεοσύστατο Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα , αλλά και με τις ανάγκες των Πανεπιστημίων/εταίρων.

 

Οι φοιτητές της Θ.Σ.Ε.Κ. είναι η κύρια ομάδα ατόμων, η οποία θα επωφεληθεί από τις δραστηριότητες κινητικότητας. Στο πλαίσιο του τετραετούς προπτυχιακού προγράμματος, η Θ.Σ.Ε.Κ. ενθαρρύνει την κινητικότητα των φοιτητών τόσο για σπουδές όσο και για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο της «Πρακτικής εμπειρίας στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση πτυχίου και διαρκεί ένα τρίμηνο. Εκτός από τα προγράμματα κινητικότητας φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση, στοχεύουμε στην προώθηση της κινητικότητας των ακαδημαϊκών και του διοικητικού προσωπικού, η οποία θα συμβάλει στην ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, τις οποίες στη συνέχεια θα μοιραστούν με τους συναδέλφους και τους φοιτητές της Θ.Σ.Ε.Κ.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα της συμμετοχής της Θ.Σ.Ε.Κ. στο πρόγραμμα Erasmus+ που αφορούν στον εκσυγχρονισμό του ιδρύματός μας

Η Θ.Σ.Ε.Κ. υποστηρίζει την Ατζέντα της ΕΕ για τον εκσυγχρονισμό και τη διεθνοποίηση της  Ανώτερης Εκπαίδευσης και ο Χάρτης  Κινητικότητας Erasmus για την Ανώτερη Εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υλοποίησης των θεσμικών στόχων, των σχεδίων, των στρατηγικών και των φιλοδοξιών της. Η Θ.Σ.Ε.Κ. δεσμεύεται στις διεθνείς συνεργασίες της, πρωτίστως για τη διαμόρφωση πολιτών με διευρυμένους πνευματικούς ορίζοντες. Η ισότητα, η κοινωνική συνοχή και η πολιτότητα αποτελούν βασικές αξίες που εκφράζονται στη θεσμική στρατηγική της Θ.Σ.Ε.Κ. και ορίζουν την προσέγγισή της στη διεθνή δέσμευση. Τα προγράμματα κινητικότητας για εκπαίδευση και κατάρτιση θα συμβάλουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού και των φοιτητών, στον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας και γενικά η Θ.Σ.Ε.Κ. θα επωφεληθεί από τη συνεργασία της με Πανεπιστήμια της Ευρώπης και τρίτων χωρών. Η Θ.Σ.Ε.Κ. υποστηρίζει ότι οι ευρωπαϊκές και διεθνείς συμπράξεις συνεργασίας, η κινητικότητα και η διασυνοριακή συνεργασία θα ενισχύσουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Μέσα από την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της ενίσχυσης των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, οι φοιτητές και το προσωπικό της Θ.Σ.Ε.Κ. θα είναι καλύτερα προετοιμασμένοι και καταρτισμένοι για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τους εκπαιδευτικούς πόρους.

Τέλος, η Θ.Σ.Ε.Κ θα επιδιώξει την επίτευξη των πέντε βασικών προτεραιοτήτων  που θέτει η Ατζέντα Εκσυγχρονισμού της ΕΕ  για την Ανώτερη Εκπαίδευση.

  1. Αύξηση του αριθμού των αποφοίτων Ανώτερης Εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν να επιτύχουν ώστε το 40% των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών να αποκτήσουν πτυχίο Ανώτερης Εκπαίδευσης ή ισοδύναμα προσόντα έως το 2020. Η Θ.Σ.Ε.Κ. υποστηρίζει και ενθαρρύνει άτομα της συγκεκριμένης ομάδας να εγγραφούν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, βοηθώντας τους στην εκπλήρωση των προσωπικών τους προσδοκιών, καθώς επίσης και στην αναζήτηση και εξεύρεση εργασίας.

  1. Βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειας της διδασκαλίας και της μάθησης

Η υψηλή ποιότητα στην Ανώτερη Εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα για τη Θ.Σ.Ε.Κ., η οποία εφαρμόζει ένα αυστηρό σύστημα εσωτερικής διασφάλισης της ποιότητας, το οποίο αξιολογείται από οργανισμούς διασφάλισης της ποιότητας που πραγματοποιούν εξωτερικούς ελέγχους. Η διεθνής συνεργασία θα επιτρέψει στη Θ.Σ.Ε.Κ. να αναπτύξει καινοτόμες προσεγγίσεις μάθησης και μεθόδους διδασκαλίας που θα προσφέρουν στους φοιτητές της, πολύτιμες δεξιότητες όπως ευελιξία, προσαρμοστικότητα, οργάνωση και πρωτοβουλία.

  1. Προώθηση της κινητικότητας των φοιτητών και του προσωπικού και της διασυνοριακής συνεργασίας

Η Θ.Σ.Ε.Κ. πιστεύει ότι η μετάβαση στο εξωτερικό για εκπαίδευση ή για κατάρτιση βοηθά τους ανθρώπους να αναπτύξουν τις επαγγελματικές, κοινωνικές και διαπολιτισμικές τους δεξιότητες και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους. Η ανάπτυξη των προγραμμάτων κινητικότητας και η διασυνοριακή συνεργασία θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της Θ.Σ.Ε.Κ σε εκπαιδευτικό επίπεδο (μαθησιακά αποτελέσματα, μέθοδοι διδασκαλίας), στην έρευνα και στη διοίκηση.

  1. Ενίσχυση του «τριγώνου της γνώσης»: σύνδεση της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας

Η Θ.Σ.Ε.Κ. αποσκοπεί στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Ανώτερης Εκπαίδευσης και επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Το Πρόγραμμα Σπουδών «Θεολογία (4 Έτη/240 ECTS, Πτυχίο)» περιλαμβάνει ένα τρίμηνο πρακτικής άσκησης (σε εκπαιδευτικά ιδρύματα) για όλους τους φοιτητές. Επιπλέον, όσον αφορά τον τομέα της έρευνας, η Θ.Σ.Ε.Κ. αποσκοπεί στην υλοποίηση μιας εταιρικής σχέσης με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προκειμένου να συνεργαστεί με τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, η Θ.Σ.Ε.Κ. θα έχει πρόσβαση σε ένα ευρύτερο φάσμα ευκαιριών που θα της επιτρέψει να δημιουργήσει, να υποβάλει και να παρουσιάσει νέα ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με Πανεπιστήμια/εταίρους σε παγκόσμια κλίμακα.

  1. Δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών διακυβέρνησης και χρηματοδότησης για την Ανώτερη Εκπαίδευση

Η Θ.Σ.Ε.Κ είναι ένα αυτόνομο Ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης που κατέστησε προτεραιότητα την επικέντρωση στην καινοτομία και στα καρποφόρα αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας του (διοικητική, διδακτική/μαθησιακή και ακαδημαϊκή). Η Θ.Σ.Ε.Κ. σκοπεύει να αναζητήσει, αλλά και να προσφέρει εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για διεθνή έργα και έρευνα που διευρύνουν τις προοπτικές της σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο.