Κινητικότητα προσωπικού

Μέσω της κινητικότητας προσωπικού, το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό της Θ.Σ.Ε.Κ. έχει το δικαίωμα να μεταβεί σε Πανεπιστήμιο/εταίρο της Θ.Σ.Ε.Κ. ή και σε οργανισμό στο εξωτερικό για διδασκαλία ή κατάρτιση.

Το ενδιαφερόμενο μέλος του ακαδημαϊκού ή διοικητικού προσωπικού συμπληρώνει και υπογράφει τη Συμφωνία Κινητικότητας για διδασκαλία ή κατάρτιση (Mobility Agreement for teaching or training), η οποία περιλαμβάνει το πρόγραμμα διδασκαλίας ή κατάρτισης του μέλους του προσωπικού που πρόκειται να διακινηθεί. Η Συμφωνία Κινητικότητας υπογράφεται από το ενδιαφερόμενο μέλος του προσωπικού, το Πανεπιστήμιο Αποστολής και το Πανεπιστήμιο Υποδοχής. Η Συμφωνία προσδιορίζει το περιεχόμενο της διδασκαλίας ή της κατάρτισης στο εξωτερικό και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ευθύνη που έχει τόσο το Πανεπιστήμιο Αποστολής όσο και το Πανεπιστήμιο Υποδοχής για την υλοποίηση μίας καλής ποιότητας κινητικότητας.

Η κινητικότητα Διδασκαλίας αφορά το ακαδημαϊκό προσωπικό, το οποίο θα διδάξει σε άλλο Πανεπιστήμιο Ανώτερης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

Η κινητικότητα Κατάρτισης αφορά το διοικητικό προσωπικό, το οποίο μπορεί να  παρακολουθεί ένα σεμινάριο κατάρτισης ή μία περίοδο σκιώδους εργασίας/παρακολούθησης σε άλλο σχετικό οργανισμό στο εξωτερικό.

Η χρηματοδότηση δίνεται για υποστήριξη του προσωπικού των Πανεπιστημίων Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Η κινητικότητα του προσωπικού μπορεί να έχει διάρκεια από δύο ημέρες μέχρι δύο μήνες, μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδιού.

Στον πιο κάτω Πίνακα αναγράφεται ο διαχωρισμός των χωρών ανάλογα με τη χρηματοδότηση που δίνεται.

Εξερχόμενο προσωπικό

Το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό της Θ.Σ.Ε.Κ., μέσα στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, έχει το δικαίωμα να μεταβεί σε άλλο Πανεπιστήμιο που έχει διιδρυματική συμφωνία με τη Θ.Σ.Ε.Κ. αλλά και σε οποιοδήποτε ενεργό οργανισμό για διδασκαλία και κατάρτιση.

Το προσωπικό που μπορεί να αιτηθεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα κινητικότητας επιβάλλεται να είναι πλήρους απασχόλησης στη Θ.Σ.Ε.Κ. και να μην έχει συμμετάσχει ξανά  στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ στα προηγούμενα 2 χρόνια.

Η κινητικότητα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε περίοδο που δεν θα επηρεάζει σημαντικές δραστηριότητες της Θ.Σ.Ε.Κ. (π.χ. εξεταστική περίοδος, αποφοίτηση, περίοδος ετήσιου Συνέδριου Θ.Σ.Ε.Κ., περίοδος εγγραφών κτλ.)

Ακαδημαϊκό προσωπικό

Τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ θα έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν το δίκτυο των γνωριμιών τους με συναδέλφους από άλλα Πανεπιστήμια και να αποκτήσουν προοπτικές συνεργασίας, σύμπραξης και έρευνας με τα Πανεπιστήμια Υποδοχής.

Το πρόγραμμα διδασκαλίας πρέπει να περιλαμβάνει διαλέξεις και διάφορες συναντήσεις με άλλους ακαδημαϊκούς και φοιτητές κτλ. Επίσης, η διδασκαλία πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 ωρών την εβδομάδα.

Τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού που επιθυμούν να επισκεφθούν ένα συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο θα πρέπει να έχουν συζητήσει το θέμα με τον Διευθυντή της Θ.Σ.Ε.Κ. και να έχουν την έγκρισή του.

Διοικητικό προσωπικό

Η Θ.Σ.Ε.Κ. μέσω του Προγράμματος Erasmus+ δίνει την ευκαιρία στο διοικητικό προσωπικό της να πραγματοποιήσει κινητικότητα για κατάρτιση σε ένα άλλο Πανεπιστήμιο της Ευρώπης με το οποίο έχει δι-ιδρυματική συμφωνία ή σε κάποιο οργανισμό στην Ευρώπη. Αυτό θα έχει ως πλεονέκτημα τον εμπλουτισμό των γνώσεων και των εμπειριών καθώς και την απόκτηση νέων πρακτικών δεξιοτήτων που είναι σχετικές με την ειδίκευση του εργαζομένου. Η κινητικότητα διοικητικού προσωπικού διαρκεί από 5 μέρες  μέχρι 6 εβδομάδες.

Οι διοικητικοί θα πρέπει:

 • Να έχουν ανάγκη κατάρτισης
 • να έχουν συζητήσει το θέμα με τον Διευθυντή της Θ.Σ.Ε.Κ. και να έχουν την έγκρισή του

Διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ ως εξερχόμενο μέλος ακαδημαϊκού ή διοικητικού προσωπικού της Θ.Σ.Ε.Κ.:

Αίτηση και έγκριση

 1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+. (Ακαδημαϊκό προσωπικόΔιοικητικό προσωπικό)
 2. Η Επιτροπή Erasmus σε ειδική συνεδρία προβαίνει στην έγκριση / απόρριψη των αιτήσεων βάσει των κριτηρίων που έχουν θεσπιστεί από την Θ.Σ.Ε.Κ.
 3. Ο Λειτουργός του Γραφείου Erasmus ενημερώνει γραπτώς τα μέλη του προσωπικού για την απόφαση της Επιτροπής.
 4. Τα επιλεγμένα μέλη του προσωπικού συμπληρώνουν και υπογράφουν τα εξής:
  1. Αίτηση Κινητικότητας Erasmus (Ακαδημαϊκό προσωπικόΔιοικητικό προσωπικό)
  2. Συμφωνία Κινητικότητας για διδασκαλία / κατάρτιση (Mobility Agreement for teaching / training)
  3. Σύμβαση χρηματοδότησης (Grant Agreement)

Μετά την κινητικότητα

Το μέλος του προσωπικού με την επιστροφή του στην Κύπρο προσκομίζει και καταθέτει στο Γραφείο Erasmus τα ακόλουθα έντυπα προς εξέταση και έγκριση ώστε:

(α) να αρχειοθετηθούν στη βάση δεδομένων της Θ.Σ.Ε.Κ. και

(β) να γίνει η πληρωμή της τελευταίας δόσης χρηματοδότησης:

 • Βεβαίωση του Πανεπιστημίου Υποδοχής για την περίοδο διδασκαλία ή κατάρτισης στο εξωτερικό συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής.
 • Αντίγραφο αεροπορικού εισιτηρίου
 • Κάρτες επιβίβασης (boarding passes)

Εισερχόμενο προσωπικό        

Η Θ.Σ.Ε.Κ. μέσω του προγράμματος Erasmus+ δέχεται αιτήσεις από ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό Πανεπιστημίου, με το οποίο υπάρχει δι-ιδρυματική συμφωνία.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο Γραφείο Erasmus για να εξεταστούν ακολούθως από την αρμόδια Επιτροπή. Η Θ.Σ.Ε.Κ. θα βοηθήσει στην οργάνωση ενός πλάνου εργασίας βασισμένο στα ενδιαφέροντα του εισερχόμενου προσωπικού, αλλά και στους στόχους εργασίας του και στις προσδοκίες του.