Κινητικότητα για σπουδές

Η κινητικότητα σπουδών απευθύνεται σε φοιτητές Ανώτερης Εκπαίδευσης που επιθυμούν να φοιτήσουν σε άλλο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Η κινητικότητα μπορεί να έχει διάρκεια μεταξύ 3 και 12 μηνών και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης που κατέχουν τον Χάρτη Κινητικότητας Erasmus.

Η χρηματοδότηση αυτή περιλαμβάνει:

 • οργανωτικά έξοδα
 • Έξοδα διαβίωσης
 • Ταξιδιωτικά έξοδα
 • Υποστήριξη για ειδικές ανάγκες
 • Ειδικά έξοδα

Η χρηματοδότηση είναι ανάλογη με το κόστος ζωής κάθε χώρας και έτσι οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις συμπεριλαμβανομένων διαμονής, διατροφής και εξόδων. Τα έξοδα μετακίνησης κυμαίνονται ανάλογα της απόστασης του Πανεπιστημίου από το οποίο προέρχονται προς το Πανεπιστήμιο Υποδοχής.

Στον πιο κάτω Πίνακα αναγράφεται ο διαχωρισμός των χωρών ανάλογα με το κόστος ζωής καθώς και η χρηματοδότηση που δίνεται.

Συμμετοχή ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μία γενική πολιτική που στοχεύει στην ενσωμάτωση των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες σε όλες του τις δραστηριότητες.

Η συμμετοχή τόσο των φοιτητών όσο και του προσωπικού με αναπηρία σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες του προγράμματος ενθαρρύνεται με την παροχή επιπλέον κινήτρων. Συγκεκριμένα, πέρα από τη στήριξη για διακίνηση, διαμονή και διατροφή που διατίθεται σε όλους τους συμμετέχοντες, παρέχεται η δυνατότητα στα άτομα αυτά να επιχορηγηθούν για πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από τις ανάγκες τους, όπως τα έξοδα συνοδού, ιδιαίτερου εξοπλισμού, ιδιαίτερων συνθηκών διακίνησης και διαβίωσης κλπ.

Τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλουν αίτηση  για αυτό το κονδύλι στο ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης μέσω της συνήθους διαδικασίας υποβολής αίτησης για σχέδιο κινητικότητας, προσθέτοντας αυτό το κεφάλαιο κόστους στην αίτηση. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και το προσωπικό με ιδιαίτερες ανάγκες, θα πρέπει να απευθύνονται με αίτηση πρόσθετης χρηματοδότησης στο Γραφείο Erasmus των Ιδρυμάτων τους.

Τα άτομα που θα εξασφαλίσουν τέτοια πρόσθετη χρηματοδότηση θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα ποσά αυτά διατίθενται στη βάση πραγματικού κόστους, επομένως με την επιστροφή τους θα πρέπει να υποβάλουν στο ίδρυμά τους όλα τα αποδεικτικά για τις πρόσθετες δαπάνες που προέκυψαν. Με βάση το τελικό επιλέξιμο ποσό που θα εγκριθεί από το ίδρυμα στη βάση των αποδεικτικών που θα υποβληθούν θα καθοριστεί και το τελικό ποσό της χρηματοδότησης.

Συγκεκριμένα, φοιτητές και απόφοιτοι με λιγότερες ευκαιρίες θεωρούνται άτομα:

– με σωματικές, νοητικές και ψυχικές αναπηρίες

– με θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας

– με χαμηλό κοινωνικo-οικονομικό υπόβαθρο

– με μεταναστευτικό/προσφυγικό υπόβαθρο

– φοιτητές/απόφοιτοι πολιτικοί πρόσφυγες

– που είναι παιδιά μονογονειακών ή πολύτεκνων οικογενειών χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού υπόβαθρου

– που είναι γονείς οι ίδιοι και ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο

– που προέρχονται από αγροτικές, υποβαθμισμένες, απομακρυσμένες και ακριτικές περιοχές

– που προέρχονται από δυσλειτουργικές οικογένειες (πχ.με γονείς ναρκομανείς, που παρακολουθούνται από το Γραφείο Ευημερίας κτλ)

– φοιτητές/απόφοιτοι με Μαθησιακές Δυσκολίες (πχ. η Δυσλεξία, Δυσγραφία, Δυσπραξία κτλ)

 

 

Η κινητικότητα σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης μέσω του προγράμματος Erasmus+ πιστοποιείται με το επίσημο έντυπο της Συμφωνίας Εκμάθησης (Learning Agreement) που υπογράφεται από τους υπεύθυνους καθηγητές των δύο Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, πριν την πραγματοποίηση της κινητικότητας. Η απόκτηση και η πιστοποίηση προσόντων από Πανεπιστήμιο άλλης Ευρωπαϊκής χώρας, καθιστά το πρόγραμμα Erasmus+ ελκυστικό για τους φοιτητές.

Επιπλέον, τα οφέλη του προγράμματος ERASMUS+ για τους φοιτητές είναι:

 • Θα ταξιδέψουν σε μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα και θα γνωρίσουν τον πολιτισμό της
 • Θα γνωρίσουν ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα και θα συμμετέχουν σε αυτό
 • Θα φοιτήσουν σε άλλο Πανεπιστήμιο χωρίς να διαταράσσεται ο κύκλος σπουδών τους
 • Θα εμπλουτίσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, έχοντας την ευκαιρία να εξασκηθούν στην καθημερινότητά τους
 • Θα αποκτήσουν πρωτόγνωρες εμπειρίες
 • Θα εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους και θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες για μελλοντική εργοδότηση
 • Θα διευρύνουν τον κοινωνικό τους κύκλο με άτομα άλλης χώρας

Είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι οι φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες κινητικότητας (σπουδών και πρακτικής άσκησης) διάρκειας μέχρι και 12 μηνών για κάθε κύκλο σπουδών τους (δηλ. 12 μήνες κατά τη διάρκεια του πρώτου τους πτυχίου, 12 μήνες κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού τους κλπ). Η κάθε περίοδος 12 μηνών μπορεί να αποτελείται από συνδυασμό επιλέξιμων δραστηριοτήτων σπουδών ή τοποθέτησης στο εξωτερικό για κατάρτιση. Επιπρόσθετα, φοιτητές μπορούν να επιλεγούν από τη Θ.Σ.Ε.Κ. στο τελευταίο έτος σπουδών για τοποθέτηση σε οργανισμό για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, η οποία θα λάβει χώρα εντός 12 μηνών από την αποφοίτησή τους.