Aθανάσιος Παπαρνάκης

Aθανάσιος Παπαρνάκης

Καθηγητής Θεολογίας ΑΠΘ
Συνεργαζόμενο Ακαδημαϊκό Προσωπικό, ΘΣΕΚ
 • Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου
  Ισοκράτους 1-7, 1016 Λευκωσία, Κύπρος
 • Τηλέφωνο: 22443055
 • Φαξ: 22443050
 • Email: a.paparnakis@theo.ac.cy

Σύντομο Βιογραφικό:

Ο Αθανάσιος Παπαρνάκης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1967, όπου και διαμένει μόνιμα. Εργάσθηκε στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως προσωρινός αναπληρωτής καθηγητής και δίδαξε το μάθημα των Θρησκευτικών σε σχολεία των Νομών Θεσσαλονίκης και Κιλκίς. Από το 2001 υπηρετεί ως μέλος ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης και Βιβλική Θεολογία». Ιδιαίτερος τομέας των ενδιαφερόντων του αποτελεί η εκκλησιαστική αγωγή των νέων, στα πλαίσια της οποίας δραστηριοποιείται έντονα από το 1983 υπηρετώντας στο κατηχητικό έργο της Εκκλησίας όλων των επιπέδων σε διάφορες ενορίες των Μητροπόλεων Θεσσαλονίκης και Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, διοργανώνοντας σχετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες για ομάδες νέων.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 1. Ἡ ἐ­πί­κληση τοῦ Ὀ­νό­μα­τος τοῦ Θεοῦ στήν Πα­λαιά Δι­α­θήκη, Θεσ­σα­λο­νίκη 2005, σ. 331 [Ἑρ­μη­νεία καί Θε­ο­λο­γία Πα­λαιᾶς Δι­α­θή­κης 3].
 2. Ἡ Ἁ­γία Γραφή στά ἔργα τοῦ ἁγ. Γρη­γο­ρίου Πα­λαμᾶ. Εἰ­σα­γω­γική προ­σέγ­γιση μέ τή βο­ή­θεια τῆς πλη­ρο­φο­ρι­κῆς, Ἐ­πι­στη­μο­νική Ἐ­πε­τη­ρίδα τοῦ Τμή­μα­τος Ποι­μαν­τι­κῆς καί Κοι­νω­νι­κῆς Θε­ο­λο­γίας ΑΠΘ 12 (2008), σ. 37-66.
 3. Ἡ χρήση τῆς Ἁ­γίας Γρα­φῆς στά ἔργα τοῦ ἁ­γίου Νε­ο­φύ­του τοῦ Ἐγ­κλεί­στου, Πρα­κτικά Α΄ Δι­ε­θνοῦς Συ­νε­δρίου Ἅ­γιος Νε­ό­φυ­τος ὁ Ἔγ­κλει­στος. Ἱ­στο­ρία-Θε­ο­λο­γία-Πο­λι­τι­σμός, 22-26 Ἀ­πρι­λίου 2009, Πά­φος 2010, σ. 607-646 [Ἐγ­κλει­στρι­ω­τικά Ἀ­νά­λε­κτα 1].
 4. Προ­φῆ­τες καί λα­τρεία. Ἡ κρι­τική τῆς λα­τρείας τοῦ ἀρ­χαίου Ἰσ­ραήλ στό προ­φη­τικό κή­ρυ­γμα, Ἐκ­δό­σεις Γρά­φημα, Θεσ­σα­λο­νίκη 2012, σ. 251.
 5. Athanasios Paparnakis – Constantinos Domouchtsis, «Digital Greek Patristic Catena (DGPC). A brief presentation», Journal of Data Mining and Digital Humanities. Episciences.org 2017, Special Issue on Computer-Aided Proces­sing of Intertextuality in Ancient Languages, {https://jdmdh.episciences.org/4001}.
 6. «Τὸ ἀειπάρθενον τῆς Θεοτόκου καὶ ἡ Παλαιὰ Διαθήκη: ἡ περίπτωση τοῦ Ἰεζεκιὴλ 44,1-3», ΚΥΚΚΟΥΜΑΡΤΥΡΙΑ. Ἀφιερωματικός Τόμος πρός τιμήν τοῦ Μητροπολίτη Κύκκου καί Τηλλυρίας, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Βασιλικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κύκκου κ.κ.Νικηφόρου γιά τά πενῆντα χρόνια ἐκκλησιαστικῆς του διακονίας, Λευκωσία 2019.
 7. Athanasios Paparnakis – Christos Simelidis, «ἀσθενῶ, ἀσθένεια, ἀσθενὴς», Eberhard Bons and Jan Joosten  (ἐκδ.), Historical and Theological Lexicon of the Septuagint, Tübingen: Mohr Siebeck GmbH & Co. KG. 2020, τ. 1, σ. 1213-1231.
 8. «Ἡ ἑρμηνεία τοῦ Παροιμιῶν 8,22 στόν Μ. Ἀθανάσιο καί Ἰλάριο Πικταβίου», Κόσμος. Ἐπιστημονικό Περιοδικό τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τ. 6 (2019), σ. 203-221.
 9. «The departure of God’s glory in Ezekiel’s vision: revelation and worship», Νέα Σιών 2021 (ὑπόἔκδοση)
 10. Ἀληθής καί ψευδής προφητεία. Ἡ σύγκρουση τοῦ Ἰερεμία μέ τούς ψευδοπροφῆτες. Ἐπιχειρηματολογική ἀνάλυση μέ τήν βοήθεια τῆς Πραγματολογικῆς Διαλεκτικῆς, Θεσσαλονίκη 2021.