2020 – 2025 Π.Π.Σ. Θεολογίας

Πρόγραμμα σπουδών: Πτυχίο Θεολογίας (4 έτη)

Απαιτήσεις σε ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)

Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών «Θεολογία, 4 έτη/240ΕCTS, Πτυχίο», της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου για να αποκτήσουν πτυχίο Θεολογίας, χρειάζεται να αποκτήσουν τον ελάχιστο αριθμό των διακοσίων σαράντα (240) πιστωτικών μονάδων (ECTS, που  απαιτούνται για  τη λήψη  του πτυχίου), του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Μονάδων. Για να συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες (ECTS) χρειάζεται να παρακολουθήσουν σαράντα εννέα (49)  από τα εξήντα τρία (63) προσφερόμενα μαθήματα και να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία ή να παρακολουθήσουν πενήντα ένα (51)  από τα εξήντα τρία (63) προσφερόμενα μαθήματα, καθώς επίσης να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του προγράμματος (περιλαμβανομένης της συμπλήρωσης χρόνου σχολικής εμπειρίας), και να επιτύχουν στις αντίστοιχες εξετάσεις. Η ολοκλήρωση των υποχρεώσεων αυτών μπορεί να γίνει σε ελάχιστη περίοδο τεσσάρων (4) ετών, έως μέγιστη περίοδο έξι (6) ετών. Η μέγιστη δυνατότητα που δίνεται σε έναν φοιτητή για να επαναλάβει εξέταση είναι τρεις (3) φορές.

Οι συνολικές πιστωτικές μονάδες (ECTS) κατανέμονται στο πρόγραμμα ως ακολούθως:

 • 45 Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ)   214 ECTS
 • 4 Επιλεγόμενα Μαθήματα  (Ε)   16 ECTS
 • 2  Μαθήματα υποχρεωτικά κατ᾽ επιλογή   10 ECTS
  • Πτυχιακή Εργασία που αντιστοιχεί σε δύο μαθήματα ή τα δύο (2) μαθήματα Π.Ε. – Περιορισμένης Επιλογής

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεολογίας αποτελείται από τα εξής μέρη:

 • 42 Μαθήματα Κλάδου Θεολογίας  (198 ECTS, 68%)
  • 29 Υποχρεωτικά Μαθήματα Κλάδου Θεολογίας  144 ECTS
  • 13 Επιλεγόμενα Μαθήματα Κλάδου Θεολογίας  54  ΕCTS
 • 10 Μαθήματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (Π.Δ.Ε)   (49 ECTS, 17%)
  • 7 Υποχρεωτικά Μαθήματα Π.Δ.Ε.  35 ECTS
  • 3 Επιλεγόμενα Μαθήματα Π.Δ.Ε.  14 ECTS
 • 11 Μαθήματα Γενικής Παιδείας 
  • 9 Υποχρεωτικά Μαθήματα Γενικής Παιδείας   35 ECTS
  • 2 Επιλεγόμενα Μαθήματα Γενικής Παιδείας    8 ΕCTS

Πτυχιακή Εργασία

Δίνεται στους φοιτητές η επιλογή να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία  κατά τη διάρκεια του 7ου  και 8ου  εξαμήνου των σπουδών τους, αντί για την αντίστοιχη παρακολούθηση δύο μαθημάτων του Τομέα Σπουδών Γενικής Παιδείας και Βοηθητικών Επιστημών. Η πτυχιακή εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε 10 πιστωτικές μονάδες ECTS, πρέπει να περιλαμβάνει θεωρητική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που σχετίζεται με το θέμα που επιλέχθηκε σε 30-40 σελίδες έγγραφο.

Σχολική Εμπειρία

Η Σχολική Εμπειρία προσφέρεται στο Ζ’  εξάμηνο σπουδών στα πλαίσια του μαθήματος Διδακτική Θρησκευτικών/Σχολική Εμπειρία, ΘΕΟ.430. Είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές και πραγματοποιείται σε συνεννόηση και με την άδεια του Υ.Π.Π., σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η Σχολή λειτουργεί με το σύστημα των εξαμήνων (15 εβδομάδων) ως τρόπο οργάνωσης του ακαδημαϊκού έτους.

 • Για το χειμερινό εξάμηνο
  • Τα μαθήματα αρχίζουν την πρώτη Δευτέρα του Σεπτέμβριου και λήγουν την τρίτη Παρασκευή του Δεκέμβριου, νοουμένου ότι θα συμπληρώνονται συνολικά 12 διδακτικές εβδομάδες, μια εβδομάδα ανεξάρτητης μελέτης και δύο εβδομάδες εξετάσεων. Οι τελικές εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου πραγματοποιούνται από τη δεύτερη Δευτέρα μέχρι και την τρίτη Παρασκευή του Δεκέμβριου.
 • Για το εαρινό εξάμηνο
  • Τα μαθήματα αρχίζουν την τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου και λήγουν στα μέσα Μαΐου, νοουμένου ότι θα συμπληρώνονται 12 διδακτικές εβδομάδες, μια εβδομάδα ανεξάρτητης μελέτης και δύο εβδομάδες εξετάσεων. Η διάταξη των εβδομάδων διδασκαλίας, της ανεξάρτητης μελέτης και των τελικών εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου καθορίζονται σε σχέση με την ημερομηνία του Πάσχα.

Τα μαθήματα είναι διάρκειας τριών (3) ωρών εβδομαδιαίως, για 12 εβδομαδιαίες συναντήσεις ανά εξάμηνο και κατανέμονται στο πρόγραμμα ως «Υποχρεωτικά Μαθήματα» με το χαρακτηρισμό (Υ.), ως «Επιλεγόμενα μαθήματα» με το χαρακτηρισμό (ΕΠ.) ή ως «Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής» με τον χαρακτηρισμό (Π.Ε.). Για συγκεκριμένα μαθήματα προαπαιτείται ο/η φοιτητής/τρια να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση άλλου συναφούς μαθήματος. Στις περιπτώσεις αυτές αναγράφεται στη στήλη «ΠΡΟΑΠ» ο «ΚΩΔΙΚΟΣ» του σχετικού μαθήματος που αποτελεί προαπαιτούμενο.

Η βασική γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.

Πρόγραμμα Σπουδών που εγκρίθηκε κατά την 62η Σύνοδο του Φορέα ΔΙ.ΠΑ.Ε. και βρίσκεται σε ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος 2020/21.

Α´ ΕΤΟΣ

Α´ ΕΞΑΜΗΝΟ Β´ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS ΠΡΟΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS ΠΡΟΑΠ.
ΘΕΟ.121 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη. (Υ) 5 ΘΕΟ.122 Θέματα ιστορίας των Χρόνων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης (Υ) 5
ΘΕΟ.125 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη (Υ) 5 ΘΕΟ.161 Εισαγωγή στη Χριστιανική Λατρεία (Υ) 5
ΘΕΟ.181 Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία Α΄ (Υ) 5 ΘΕΟ.131 Μεθοδολογία Έρευνας (Υ) 5
ΘΕΟ.130 Προσωπικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες (Υ) (Π.Δ.Ε.) 4 ΘΕΟ.108 Πατρολογία Α΄ (Υ) 5
ΘΕΟ.140 Γλωσσικές Δεξιότητες (Υ) (Π.Δ.Ε.) 4 ΘΕΟ.141 Αρχαιά Ελληνικά Α (Υ) 4
ΘΕΟ.160 Πληροφορική Η/Υ (Υ) 4 ΘΕΟ.142 Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα (Υ) 3
ΘΕΟ.143 Ξένη Γλώσσα, Αγγλικά Α´(Υ) 3 ΘΕΟ.144 Ξένη Γλώσσα, Αγγλικά Β´ (Υ) 3 ΘΕΟ.143
Σύνολο ECTS 30 Σύνολο ECTS 30

Β´ ΕΤΟΣ

Γ´ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ´ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS ΠΡΟΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS ΠΡΟΑΠ.
ΘΕΟ.231 Κανονικό Δίκαιο (Υ) 5 ΘΕΟ.281 Γενική Εκκλησιαστική  Ιστορία Β´(Υ) 5 ΘΕΟ.181
ΘΕΟ.208 Πατρολογία Β´ (Υ) 5 ΘΕΟ.108 ΘΕΟ.262 Λειτουργικός Χρόνος της Ορθόδοξης Εκκλησίας:

Ιστορία και Θεολογία (Υ)

6
ΘΕΟ.218 Ιστορία Δογμάτων (Υ) 5 ΘΕΟ.201 Φιλοσοφία (Υ) 5
ΘΕΟ.204 Αγιολογία (Υ) 5 ΘΕΟ.221 Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης Α´(Υ) 5 ΘΕΟ.121
ΘΕΟ.240 Αρχαία Ελληνικά Β´(Υ) 4 ΘΕΟ.141 ΘΕΟ.241 Αρχαία Ελληνικά Γ´(Υ) 4 ΘΕΟ.240
ΘΕΟ.243 Ξένη Γλώσσα, Αγγλικά Γ´(Υ) 3 ΘΕΟ.144 ΘΕΟ.210 Θεωρίες της Ψυχολογίας για την Προσωπικότητα (Υ) (Π.Δ.Ε.) 5
ΘΕΟ.278 Βυζαντινή Μουσική Εκτέλεση (Υ) 3
Σύνολο ECTS 30 Σύνολο ECTS 30

Γ´ ΕΤΟΣ

Ε´ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ´ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS ΠΡΟΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS ΠΡΟΑΠ.
ΘΕΟ.325 Ερμηνεία Καινής Διαθήκης Α΄ (Υ) 5 ΘΕΟ.125 ΘΕΟ.381 Ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου (Υ) 5
ΘΕΟ.364 Θεία Λειτουργία και Ομιλητική (Υ) 5 ΘΕΟ.334 Παιδαγωγική και Μάθημα Θρησκευτικών (Y) (Π.Δ.Ε.) 6
ΘΕΟ.311 Δογματική Α΄ (Υ) 6 ΘΕΟ.218 ΘΕΟ.312 Δογματική Β΄ (Υ). 6 ΘΕΟ.311
ΘΕΟ.330 Διδακτική Μεθοδολογία (Υ) (Π.Δ.Ε.) 5 ΘΕΟ.342 Βυζαντινή Γραμματολογία (Υ) 4
ΘΕΟ.371 Χριστιανική Αρχαιολογία (Υ) 5 ΘΕΟ.310 Συμβουλευτική Ψυχολογία (Υ) (Π.Δ.Ε.) 5
ΘΕΟ.341 (Επ.) Αρχαία Ελληνική Γραμματολογία 4 ΘΕΟ.326 (Επ) Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστολών 4
ΘΕΟ.388 (Eπ) Θέματα Εκκλησιαστικής

Γραμματολογίας και Πατερικής Θεολογίας

4 ΘΕΟ.382 (Eπ) Εκκλησία της Κύπρου και Εκπαίδευση 4
ΘΕΟ.380 (Eπ) Ελληνική Παλαιογραφία – Κωδικολογία 4 ΘΕΟ.333 (Eπ) Παιδαγωγικές Θεωρίες (Π.Δ.Ε.) 4
ΘΕΟ.383 (Eπ) Ιστορία των σλαβικών Εκκλησιών 4 ΘΕΟ.378 (Eπ) Βυζαντινή Μουσική Υμνογραφία 4
Σύνολο ECTS 30 Σύνολο ECTS 3ο

Δ´ ΕΤΟΣ

Ζ´ ΕΞΑΜΗΝΟ Η´ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS ΠΡΟΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS ΠΡΟΑΠ.
ΘΕΟ.440 Χριστιανική Ηθική (Υ) 5 ΘΕΟ.429 Ιστορία Θρησκευμάτων (Υ) 5
ΘΕΟ.432 Κοινωνιολογία της Θρησκείας (Υ) 5 ΘΕΟ.425 Ερμηνεία Καινής Διαθήκης Β´ (Υ) 5 ΘΕΟ.325
ΘΕΟ.430 Διδακτική των Θρησκευτικών / 6 ΘΕΟ.334 ΘΕΟ.408 Ερμηνεία Πατερικών Κειμένων (Υ) 6 ΘΕΟ.208
Σχολική Εμπειρία (Y) (Π.Δ.Ε.)
ΘΕΟ.421 Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης Β´ (Υ) 5 ΘΕΟ.221 ΘΕΟ.471 Βυζαντινή Τέχνη (Υ) 5
ΘΕΟ.453 (Eπ) Θεσμοί, Αρχές και Εφαρμογές

της Ποιμαντικής Διακονίας της Εκκλησίας

4 ΘΕΟ.407 (Eπ) Αποστολή της Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο 4
ΘΕΟ.404 (Επ) Βίος, Συγγράμματα και Θεολογία του Αγίου Νεοφύτου του Έγκλειστου 4 ΘΕΟ.488 (Eπ) Ο Αγ. Νικόλαος Καβάσιλας: Η εποχή του, η προσωπικότητα και το συγγραφικό του έργο 4
ΘΕΟ.481 (Eπ) Θέματα Χριστιανικού Πολιτισμού -Κύπρος 4 ΘΕΟ.455 (Επ) Θέματα Βιοηθικής 4 ΘΕΟ.440
ΘΕΟ.411 (Eπ) Θέματα Ψυχολογίας (Π.Ε.) (Π.Δ.Ε.) 5 ΘΕΟ.210 ΘΕΟ.410 (Eπ) Αναπτυξιακή Ψυχολογία (Π.Ε.) (Π.Δ.Ε.) 5
ΘΕΟ.400Α´ (Eπ) Πτυχιακή (Π.Ε.) 5 ΘΕΟ.400Β´ (Eπ) Πτυχιακή (Π.Ε.) 5 ΘΕΟ.400Α΄
Σύνολο ECTS 30 Σύνολο ECTS 30

 

Περιγραφή μαθημάτων


Η Πτυχιακή Εργασία


Δείτε εδώ τον Εσωτερικό Κανονισμό Σύνταξης Πτυχιακής Εργασίας.

Δείτε εδώ τον Οδηγό Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας.


Η Σχολική Εμπειρία – Πρακτική Άσκηση


Βρείτε εδώ τον Οδηγό Σχολικής Εμπειρίας.

Οδηγός Σχολικής Εμπειρίας – Πρακτικής Άσκησης

Δείτε εδώ τα σχετικά έντυπα που συμπληρώνονται κατά τη Σχολική Εμπειρία.