1η διαδικτυακή συνάντηση (kick off meeting) των εταίρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «SEMELI»

1η διαδικτυακή συνάντηση (kick off meeting) των εταίρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «SEMELI»

Η αρχική συνάντηση των εταίρων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα SEMELI (Socially Excluded youth of MediaLiteracy) έλαβε χώρα την 14η Δεκεμβρίου 2020. Η συνάντηση έγινε διαδικτυακά μέσω του προγράμματος MicrosoftTeams και σε αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος), τη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου (Θ.Σ.Ε.Κ., Κύπρος) την Enoros ConsultingLtd (Κύπρος), τις Φυλακές Κύπρου (Κύπρος), τον Σύνδεσμο για τη Θεραπεία Οικογενειών και Ζευγαριών της Timisoara- ATFCT (Ρουμανία), τον Σύνδεσμο EPPEA (Λετονία), τον Κοινωνικό Σύνδεσμο Andròmines (Ισπανία) και το Αθηναϊκό Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης (Ελλάδα).

Το Πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται από τη Δράση 3 του Erasmus+, ξεκίνησε επίσημα την 1η Δεκεμβρίου 2020. Στόχος του Προγράμματος είναι η αντιμετώπιση του αποκλεισμού κοινωνικά και γεωγραφικά περιθωριοποιημένων νέων φυλακισμένων από τα ψηφιακά μέσα και τα ΜΜΕ, μέσα από μια σύγχρονη και ολιστική μαθησιακή προσέγγιση. Εκτός από την καλλιέργεια τέτοιων δεξιοτήτων στην περιθωριοποιημένη ομάδα των φυλακισμένων, το Πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει επίσης το προσωπικό των φυλακών ώστε  να βελτιώσουν τις ικανότητές τους για την ενδυνάμωση των νέων φυλακισμένων και την προώθηση του γραμματισμού για τα ΜΜΕ.

Στη διάρκεια της αρχικής αυτής συνάντησης, όλοι οι εταίροι παρουσίασαν τους οργανισμούς τους, συνόψισαν τους γενικότερους στόχους του Προγράμματος SEMELI και συζήτησαν τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του Προγράμματος, που ομαδοποιούνται σε 7 Πακέτα Εργασίας (ΠΕ). Η Θ.Σ.Ε.Κ. έχει τον ρόλο του συντονιστή στο ΠΕ3 και του επικουρικού συντονιστή στα ΠΕ4 και ΠΕ6, που αφορούν αντίστοιχα την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος και υλικού για τους φυλακισμένους, το προσωπικό των φυλακών και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Έχει επίσης καθοριστική συμμετοχή και στα υπόλοιπα ΠΕ, μέσω της οποίας θα συνεισφέρει στη γενικότερη επιτυχία του Προγράμματος.

Kick off Meeting of the SEMELI Project

On the 14th of December 2020, the Theological School of the Church of Cyprus participated in the The Kick-Off Meeting of the SEMELI (Socially Excluded youth of Media Literacy) Project. The meeting took place online through Microsoft Teams and involved representatives from all participating organizations: the European University of Cyprus (CY), the Theological School of the Church of Cyprus (T.S.C.C., CY), Enoros Consulting Ltd (CY), Cyprus Prisons (CY), Asociatia de Terapie Familiala si de Cuplu Timisoara – ATFCT (RO), EPPEA Association (LV), Associació Social Andròmines (ES) and Athens Lifelong Learning Institute (GR).

The project, which is funded by Erasmus+ Key Action 3, officially commenced on the 1st of December 2020. The project’s goal is to combat the digital and media exclusion of socially and geographically marginalised young individuals in prison, based on a modern and holistic educational approach. Apart from teaching such competences to the excluded group of prisoners, the project will also educate the prison staff to improve their skills of empowering young prisoners and promoting media literacy.

During the Kick-Off Meeting, all partners introduced their organizations, clarified the overall objectives of SEMELI Project and discussed the planned activities of the project, which are grouped in 7 Work Packages (WPs). T.S.C.C. will act as leader of WP3 and co-leader of WP4 and WP6, which relate to the development of the training curriculum and materials for prisoners, prison staff and the dissemination of the project outputs respectively. It will also contribute significantly to the rest of the WPs and contribute to the overall success of the project.