Χριστίνα Χατζηαυξέντη

Χριστίνα Χατζηαυξέντη

Συνεργαζόμενο Ακαδημαικό Προσωπικό
  • Theological School of the Church of Cyprus1-7 Isocratous, 1016, Nicosia, Cyprus
  • Τel: 22443055
  • Fax: 22443050
  • Email: c.hadjiafxenti@theo.ac.cy

Προφίλ

Η Δρ. Χριστίνα Χατζηαυξέντη είναι από το 2020 καθηγήτρια στη Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου στο γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Γραμματολογία» και επιστημονική συνεργάτρια στο τμήμα Βυζαντινής Φιλολογίας του πανεπιστημίου Κύπρου. Από τον Σεπτέμβριο του 2018 μέχρι τον Απρίλιο του 2019 εργάστηκε στο ερευνητικό πρόγραμμα του Ανοικτού Πανεπιστημίου «Byzart: Byzantine Art and Archaeology on Europeana», ενώ από το 2015 μέχρι το 2017 ήτανε υπότροφος του Leibniz-WissenschaftCampus Mainz «Το Βυζάντιο μεταξύ Ανατολής και Δύσης» και του ερευνητικού κέντρου μελέτης της Ευρωπαϊκής Ιστορίας (Leibniz-Ιnstitute of European History) στο Μάινζ, στη Γερμανία για μεταδιδακτορική έρευνα με θέμα «Η πρόσληψη του Βυζαντίου στην εκκλησιαστική ιστοριογραφία του 19. αιώνα. Σύγκριση Γερμανικών και Ελληνικών πηγών». Επίσης ήταν υπότροφος στο Georg-Eckert Institute for International Textbook Research (Georg-Eckert-Iνστιτούτο για τη διεθνή έρευνα σχολικού βιβλίου) στο Βraunschweig στη Γερμανία (02.05.2017 – 26.05.2017).

Έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια και ημερίδες στη Γερμανία και σ’ άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ συνέγραψε διάφορα άρθρα και άλλες δημοσιεύσεις σχετικά με την κριτική έκδοση βυζαντινών κειμένων αλλά και την πρόσληψη του Βυζαντίου στην ελληνική και γερμανική προτεσταντική εκκλησιαστική ιστοριογραφία του 19ου αιώνα, καθώς και τα ελληνικά και γερμανικά σχολικά βιβλία του ίδιου αιώνα.

Σπουδές

Η Δρ. Χριστίνα Χατζηαυξέντη τελείωσε τις προπτυχιακές της σπουδές στην Κλασσική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2009 και τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο Λειψίας (2009-2011 και 2011-2015) με DAAD-υποτροφία (DAAD: Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών) από το 2010 μέχρι το 2014.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Παλαιογραφία, Κριτική έκδοση κειμένων, Αγιολογικά κείμενα, Πρόσληψη του Βυζαντίου τον 19ο και 20ο αιώνα

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  1. Hadjiafxenti Chr., «Byzantium in Greek Church Historiography of the 19th century: Between German protestant influence and Greek Orthodox confession», στο: Alshanskaya A., Gietzen A., Hadjiafxenti Chr., (εκδ.), Imagining Byzantium: Perception, patterns, problems in Eastern and Southeastern Europe (19th-20th centuries), Μainz 2018, 77-84.
  2. Hadjiafxenti Chr., «Das Byzanz-Bild im theologischen Werk des Filaretos Vafeidis: Plagiat oder kritische Umgang mit deutschen Vorbildern?», έκδοση Οrthodoxes Forum
  3. Ηadjiafxenti Chr., «Das Byzanz-Bild von Anastasios Diomedes Kyriakos: Protestantischer Einfluss in griechischen Schulbüchern?», Journal of educational media, Memory and Society2 (2019) 66-85.
  4. Hadjiafxenti Chr., Die Heiligenenkomien des Nikolaos Kabasilas. Einleitung und Κritische Edition, Leipzig 2015.
  5. Hadjiafxenti Chr., «Searching for Byzantium in the German church history school books of the 19th century», στο: Religious Exchange and Identities in Europe. Byzantium, the Latin West and the Slavic World, Μainz 2020.
  6. Hadjiafxenti Chr., “Mεταξύ Ανατολής και Δύσης. Κυπριακή Γραμματεία επί Φράγκων”, Χρονικό 27 (September 2018) 3-22.