Φοιτητές με ειδικές Ανάγκες

Διαδικασία στήριξης φοιτητών/τριών με ειδικές ανάγκες

Η Υπηρεσία Κοινωνικής Στήριξης Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες δημιούργησε και προωθεί μια προσιτή κοινότητα στη Θ.Σ.Ε.Κ., όπου οι φοιτητές/τριες με ειδικές ανάγκες έχουν ίσες ευκαιρίες να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές του προγράμματος σπουδών και της φοιτητικής ζωής.

Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και διευκολύνσεων που μπορούν να προσαρμοστούν για να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των φοιτητών/τριών και τους δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν στο έπακρο τον χρόνο τους στη Θ.Σ.Ε.Κ..

Η Υπηρεσία Στήριξης Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες προσφέρει συμβουλές στους/στις φοιτητές/τριες, στους/στις καθηγητές/τριες και στα άλλα μέλη του προσωπικού της Σχολής για όλα τα θέματα που αφορούν τις πρακτικές, προσωπικές και οποιεσδήποτε επιπρόσθετες ανάγκες που προκύπτουν από όλες τις αναπηρίες.

Φοιτητές/τριες με ειδικές ανάγκες και προβλήματα υγείας επικοινωνούν οι ίδιοι με τη Λειτουργό Φοιτητικής Μέριμνας για δήλωση των δυσκολιών τους, ή συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το «Έντυπο Δήλωσης Δυσκολιών». Οι φοιτητές/τριες με ειδικές ανάγκες και προβλήματα υγείας εντοπίζονται μέσω διαφόρων διαδικασιών όπως:

 • Τη διαδικασία εισδοχής φοιτητών/τριών με ειδικά κριτήρια,
 • Του εντύπου εγγραφής, αφού ο/η φοιτητής/τρια δηλώσει τη δυσκολία του/της,
 • Με παραπομπή από ακαδημαϊκούς,
 • Με παραπομπή από γονείς, εξωτερικούς φορείς, Σωματεία, Συνδέσμους κ.λ.π..

Σκοπός της Υπηρεσίας Στήριξης Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες

Σκοπός της Υπηρεσίας Στήριξης Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες είναι να παρέχει όσο το δυνατόν καλύτερη και αποτελεσματικότερη στήριξη σε φοιτητές/τριες με αναπηρίες και προβλήματα υγείας, ώστε να διασφαλίζεται ίση πρόσβαση στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις. Λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις αποφάσεις των αρμοδίων Επιτροπών της Σχολής οι οποίες στηρίζονται α) στον «Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο του 1999» β) τους κανονισμούς «Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες του 2001 και του 2013», γ) στο διαθέσιμο κονδύλι στήριξης και δ) σε πρακτικές που ακολουθούν άλλα Πανεπιστήμια/Σχολές ή/και άλλες χώρες.

Η αντιμετώπιση των δυσκολιών των φοιτητών/τριών επιτυγχάνεται σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους, τους διδάσκοντες Ακαδημαϊκούς, τις Διοικητικές Υπηρεσίες της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου, καθώς και άλλες Κρατικές Υπηρεσίες και Οργανώσεις.  Καταβάλλεται επίσης ιδιαίτερη προσπάθεια για βελτίωση της πρόσβασης όλων των φοιτητών/τριών στους χώρους της Σχολής.

Επίσης η Υπηρεσία Στήριξης είναι στη διάθεση των φοιτητών/τριών για οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με τις δυνατότητες ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης στη Λευκωσία.

Η Επιτροπής Υποστήριξης για φοιτητές/τριες με ειδικές ανάγκες

Η Επιτροπή αυτή είναι αρμόδια για την αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης σε ατομικό επίπεδο και λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τις κατάλληλες προσαρμογές και διασφαλίζει την εφαρμογή των προσαρμογών που έχουν αποφασιστεί.

Τα μέλη της Επιτροπής είναι:

 1. Ο Διευθυντής της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου,
 2. Ο Υπευθυνός του Προγράμματος το οποίο παρακολουθεί ο/η φοιτητής/τρια,
 3. Ο Υπεύθυνος Ακαδημαϊκός Σύμβουλος του/της φοιτητή/τριας
 4. Ο Λειτουργός της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας,

Αναλόγως του προβλήματος καλούνται εξωτερικοί συνεργάτες

 1. Ψυχολόγος, ή
 2. Παθολόγος, ή
 3. Η Ψυχίατρος / Νευρολόγος, ή
 4. Ορθοπαιδικός, ή
 5. Λογοθεραπευτής.

Διαδικασία Στήριξης των Φοιτητών/τριών με Ειδικές Ανάγκες

Το «Έντυπο Δήλωσης Δυσκολιών» περιλαμβάνεται στον φάκελο υποδοχής των νεοεισερχομένων φοιτητών. Οι φοιτητές/τριες ήδη εγγεγραμμένοι/ες μπορούν να το αποκτήσουν, να το συμπληρώσουν και να το αποστείλουν στην Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου.

Η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας θα αξιολογήσει την αρχική αίτηση («Έντυπο Δήλωσης Δυσκολιών») και θα ζητήσει από τον/τη φοιτητή/τρια να προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά ή / και τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες που μπορεί να χρειαστούν για την Επιτροπή. Ο/Η φοιτητής/τρια μπορεί επίσης να ζητηθεί να παρουσιάσει το επίσημο πιστοποιητικό της Σχολής σχετικό με τις Ειδικές Ανάγκες («Πιστοποίηση Ψυχικής Διαταραχής» και «Πιστοποίησης Φυσικής Ανικανότητας»).

Με την προσκόμιση όλων των αναγκαίων εγγράφων, η Επιτροπή Υποστήριξης για φοιτητές/τριες με ειδικές ανάγκες συνεδριάζει, προτείνει και αποφασίζει για τις προσαρμογές που θα παρέχονται στον/στη φοιτητή/τρια.

Ο/Η φοιτητής/τρια ενημερώνεται για την απόφαση της Επιτροπής μέσω επίσημης επιστολής από την Υπηρεσία Στήριξης. Ο/Η φοιτητής/τρια θα ενημερωθεί επίσης για το δικαίωμά του/της σε μια διαδικασία υποβολής παραπόνων. Στον/Στη φοιτητή/τρια δίνεται επίσης το επίσημο «Εγχειρίδιο για την Υποστήριξη των Φοιτητών/τριών με Ειδικές Ανάγκες» της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου.

Στην αρχή κάθε εξαμήνου, ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να λάβει μια επιστολή από την Υπηρεσία Στήριξης η οποία αναφέρει τις προσαρμογές οι οποίες αποφασίστηκαν από την Επιτροπή. Ο/Η φοιτητής/τρια στη συνέχεια θα παρουσιάσει την επιστολή προς τον/την κάθε καθηγητή/τρια για να εξασφαλίσει τις σχετικές προσαρμογές που τον/την αφορούν.

Η Υπηρεσία Στήριξης μπορεί να παράσχει οποιαδήποτε διαβούλευση και συμβουλές σε κάθε καθηγητή/τρια, ο/η οποίος/α μπορεί να έχει ερωτήσεις ή/και ανησυχίες σχετικά με τις προσαρμογές του/της φοιτητή/τριας.

Αν οι προσαρμογές του/της φοιτητή/τριας περιλαμβάνουν οποιονδήποτε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τη χρήση του συστήματος Braille, κλπ., η Υπηρεσία Στήριξης θα φροντίσει να το παρέχει.

Ακαδημαϊκές διευκολύνσεις που παρέχονται σε φοιτητές/τριες με αναπηρίες, μαθησιακά προβλήματα και προβλήματα υγείας.

Σε φοιτητές/τριες με ειδικές ανάγκες, μαθησιακά και άλλα προβλήματα υγείας είναι δυνατό να παραχωρηθούν κάποιες από τις πιο κάτω διευκολύνσεις ανάλογα με την περίπτωση:

 • Χρήση κασετοφώνου με τη συνεννόηση του/της διδάσκοντα/ούσας Ακαδημαϊκού,
 • Προφορική εξέταση (αν υπάρχει δυνατότητα),
 • Παράταση χρόνου στις εξετάσεις 20%,
 • Παράταση χρόνου στις εξετάσεις ανάλογα με τον χρόνο που θα χρειαστεί για διάλειμμα (π.χ. αν πάθει υπογλυκαιμία).
 • Επεξήγηση άγνωστων λέξεων κατά τις εξετάσεις / Επεξήγηση Εξεταστικού δοκιμίου / Επιείκεια στα συντακτικά και ορθογραφικά λάθη,
 • Μεταφράσεις κειμένων (π.χ. μορφή Braille),
 • Μεγεθύνσεις Εξεταστικού δοκιμίου και σημειώσεων,
 • Σημειώσεις μαθημάτων σε ηλεκτρονική μορφή και σημειώσεις από τον πίνακα,
 • Λήψη σημειώσεων σε μαθήματα,
 • Φροντιστηριακή στήριξη,
 • Μεταγραφέα στις εξετάσεις,
 • Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού,
 • Συνοδεία για διακίνηση στους χώρους της Σχολής,
 • Διακίνηση στους χώρους της Σχολής,
 • Πρόσβαση στους χώρους της Σχολής,
 • Άλλες διευκολύνσεις που θα κριθούν αναγκαίες.