Τρίτη διαδικτυακή συνάντηση με τους εταίρους για το πρόγραμμα RECOMMIT

Τρίτη διαδικτυακή συνάντηση με τους εταίρους για το πρόγραμμα RECOMMIT

Την Τρίτη 28/02/2023 και ώρα 12:00-13:30 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση όλων των εταίρων για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα RECOMMIT. Συγκεκριμένα ήταν παρόντες μέλη από όλους τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (Από Κύπρο: 7 από τη Θ.Σ.Ε.Κ., 2 από το UCLan και  1 από την Enoros Consulting LTD, από  Ρουμανία: 1 από το Πανεπιστήμιο της Οράτιας, από Ελλάδα: 1 από την εταιρεία Epanodos και από Ισπανία: 1 από την εταιρεία Associacio Social Andromines).

Στα πλαίσια της διαδικτυακής συνάντησης οι εταίροι συζήτησαν για τα ευρήματα που προέκυψαν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποίησαν (εργάστηκαν σε αυτό το κομμάτι 3 άτομα από τη Θ.Σ.Ε.Κ., 3 άτομα από το Πανεπιστήμιο της Οράτιας στη Ρουμανία και 2 άτομα από το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus). Ορίστηκε διαδικτυακή συνάντηση για την Τρίτη 14/03/2023 στις 12:00 (ώρα Κύπρου), για την κωδικοποίηση των ευρημάτων της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Η  Δρ. Βασιλική Χριστοδούλου παρουσίασε το ερωτηματολόγιο που ετοιμάστηκε και μεταφράστηκε στις γλώσσες όλων των εταίρων. Στη συνέχεια οι εταίροι ενημερώθηκαν από την κ. Ειρήνη Σμεραΐδου για τη διαφημιστική καμπάνια και τη δημιουργία της ιστοσελίδας. Η Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη προέτρεψε όλους να βάλουν σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του οργανισμού τους, ώστε να προβάλλεται η ιστοσελίδα του προγράμματος.  Τέλος, παρουσιάστηκαν τα timesheets από την κ. Αντιγόνη Λοϊζίδου, η οποία σε συνεργασία με την κ. Ειρήνη Σμεραΐδου έλυσαν απορίες που δημιουργήθηκαν.

Οι εταίροι έκλεισαν το επόμενο τους διαδικτυακό ραντεβού για την Τρίτη 11/04/2023, όπου ένα από τα κύρια θέματα είναι να δοθούν λεπτομέρειες για τη  διεξαγωγή Info Day σε όλες τις χώρες.

Third online meeting with the partners for the RECOMMIT project 28/02/2023

On Tuesday 31/01/2023 at 12:00-13:30, the second online meeting of all the partners for the European RECOMMIT project was successfully held. In particular, members of all the participating organizations in the programme were present (7 from the T.S.C.C, 1 from the University of Oradea in Romania, 2 from the University UCLan Cyprus, 1 from Epanodos – The Greek Centre for the Social Reintegration of Ex-offenders in Greece, 1 from Enoros Consulting LTD in Cyprus, and 1 from Associacio Social Andromines in Spain).

During the online meeting the partners discussed the findings resulting from the literature review they carried out (3 people from T.S.C.C., 3 people from the University of Oradea in Romania and 2 people worked on this part from UCLan Cyprus University). An online meeting was set for Tuesday 14/03/2023 at 12:00 (Cyprus time), for the coding of the findings from the literature review. Dr. Vasiliki Christodoulou presented the questionnaire, that was prepared and translated into the languages of all partners. Afterwards, the partners were informed by Mrs Irini Smeraidou about advertising campaign and the creation of the website. Olga Solomontos-Kountouri urged everyone to put a link on their organization’s website so that the program’s website is displayed. Finally, the timesheets were presented by Mrs. Antigoni Loizidou who, in collaboration with Mrs. Irini Smeraidou, resolved questions that arose.

The partners made an appointment for the next online meeting of the project on 11/04/2023.