Συμπερίληψη της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου στη Συμφωνία Κύπρου – Ελλάδας για αμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση των πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών

Συμπερίληψη της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου στη Συμφωνία Κύπρου – Ελλάδας για αμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση των πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών

Στις διεθνείς συμφωνίες για την Ανώτερη Εκπαίδευση, τις Επιστήμες και την Αμοιβαία Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών που υπογράφει το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων της Κύπρου με άλλες χώρες στον τομέα της Ανώτερης Εκπαίδευσης, προστέθηκε την περασμένη Τετάρτη, 1η Φεβρουαρίου 2023, η συμφωνία Κύπρου – Ελλάδας για αμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση των πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών.

https://www.highereducation.ac.cy/index.php/el/diethnopoiisi/diethneis-symfonies

Η συμφωνία αυτή έρχεται να προστεθεί σε επτά αντίστοιχες συμφωνίες που έχει υπογράψει η Κύπρος με: τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, την Κίνα, την Αρμενία και την Ιορδανία. Όπως σημειώνει το ΥΠΑΝ στην ιστοσελίδα του «η υπογραφή Συμφωνιών και Μνημονίων Συναντίληψης με άλλες χώρες στους τομείς της ΑΕ συμβάλλει θετικά στην προώθηση των ανταλλαγών φοιτητών/τριών και ακαδημαϊκών, ενώ προωθεί και διευκολύνει τη συνεργασία των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης σε κοινά εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα. Διευκολύνει, επίσης, τους/τις φοιτητές/τριες εάν και εφόσον το επιθυμούν, να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο άλλο κράτος, γεγονός που συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου για την κινητικότητα στην ΑΕ».

Όπως αναγράφεται στη Συμφωνία: «Σκοπός της Συμφωνίας είναι η διευκόλυνση της συνεργασίας στον τομέα της ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών της Ανώτερης Εκπαίδευσης, όπως αποκαλούνται στην Κύπρο και της Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως αποκαλούνται στην Ελλάδα (Επίπεδα 6-8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης), οι οποίοι απονέμονται από αναγνωρισμένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας (στο Παράρτημα Ι, το οποίο δύναται να τροποποιείται κατόπιν διαβουλεύσεων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, αναγράφονται τα ως άνω Εκπαιδευτικά Ιδρύματα).» Όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, που καθορίζει τους τρόπους συνεργασίας, με τη Συμφωνία αυτή «η συνεργασία για την αμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών που απονέμονται από τα αναγνωρισμένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναγνωρισμένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ελληνικής Δημοκρατίας, υλοποιείται μέσω της απλοποίησης των σχετικών διαδικασιών και της συντόμευσης των οριζόμενων προθεσμιών». Στο άρθρο 4.2 της συμφωνίας διευκρινίζεται ότι «η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ακαδημαϊκής αναγνώρισης ενός τίτλου σπουδών ορίζεται σε 90 (ενενήντα) ημέρες για την Κύπρο και 60 (εξήντα) ημέρες για την Ελλάδα, από την ημερομηνία κατά την οποία ο φάκελος αίτησης αναγνώρισης καθίσταται πλήρης».

Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) είναι ο επίσημος φορέας της Ελληνικής Δημοκρατίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων που απονέμονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής και για την έγκυρη πληροφόρηση για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τους τίτλους σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. τηρεί και ενημερώνει το Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής σύμφωνα με τα κριτήρια του ν.4957/2022. Στο Μητρώο αυτό είναι σήμερα καταχωρισμένα τα πιο κάτω Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου:

 • CYPRUS: NEAPOLIS UNIVERSITY PAFOS
 • CYPRUS: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
 • CYPRUS: FREDERICK UNIVERSITY CYPRUS (ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΛΕΜΕΣΟΣ)
 • CYPRUS: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
 • CYPRUS: EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ)
 • CYPRUS: UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE CYPRUS
 • CYPRUS: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
 • CYPRUS: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
 • CYPRUS: PHILIPS UNIVERSITY
 • CYPRUS: ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Με την έναρξη ισχύος της εν λόγω Συμφωνίας και με την αναγνώριση σχετικών Τίτλων Σπουδών θα προστεθούν στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής τρία ακόμα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου:

 • AMERICAN UNIVERSITY OF CYPRUS (AUCY)
 • THE CYPRUS INSTITUTE
 • CYPRUS SCHOOL OF MOLECULAR MEDICINE – THE CYPRUS INSTITUTE OF NEUROLOGY AND GENETICS

Σημειώνεται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ότι αν κάποιο συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το μητρώο, αυτό σημαίνει είτε ότι δεν αναγνωρίζεται είτε ότι δεν έχει δοθεί ακόμα η ευκαιρία στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. να αποφανθεί για την ένταξή του ή όχι. Για να αναγνωρισθεί ένας τίτλος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., απαραίτητη προϋπόθεση είναι το ίδρυμα απονομής να βρίσκεται στο μητρώο αυτό ή να προστεθεί σε αυτό αν κριθεί θετικά.

Η Συμφωνία, βέβαια, δεν καταργεί, με κανένα τρόπο, τις υφιστάμενες διαδικασίες αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών που ισχύουν στα δύο κράτη. Όπως καθορίζεται στο Άρθρο 5 (Λοιπές Διατάξεις: «Η εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας  πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα στα δύο Κράτη νομοθεσία και τα ισχύοντα για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα και αρχές που προβλέπονται από διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν τα δύο Κράτη».

Η αναγνώριση της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., τον αρμόδιο φορέα Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης της Ελληνικής Δημοκρατίας, είχε ήδη επιτευχθεί από τις 7/1/2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.3328/2005, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3369/2005, άρθρο 18 και το Ν.3467/2006, άρθρο 20, και ίσχυε μέχρι την ψήφιση και εφαρμογή του Ν.4957/2022, λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση με αριθμ. πρωτ. Α/4364-2020 της 9ης Ιουλίου 2020, καθώς και την αίτηση με αριθμ. πρωτ. Α/6091-2020 της 3ης Νοεμβρίου 2020, που κατέθεσαν απόφοιτοι της Θ.Σ.Ε.Κ. (του 2019 και του 2020, αντίστοιχα), τα διαπιστωτικά έγγραφα και τα στοιχεία που υποβλήθηκαν, καθώς και τις κρίσεις των αρμόδιων οργάνων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., με τις Πράξεις (αναγνώρισης) του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Η9Β8/2020, H9B9/2020). Η  Θ.Σ.Ε.Κ. εξακολούθησε να πληροί τα κριτήρια και του νέου Ν.4957/2022 με αποτέλεσμα ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. να συνεχίζει να τη διατηρεί καταχωρισμένη στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής.

Η συμπερίληψή της Θ.Σ.Ε.Κ. στη Συμφωνία επαναβεβαιώνει πανηγυρικά την ανοδική πορεία του Ιδρύματος. Πέρα από τη συμμετοχή της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου σε χρηματοδοτούμενα διεθνή ερευνητικά προγράμματα και έργα, η συμπερίληψη της Σχολής στην εν λόγω συμφωνία επιβεβαιώνει, με τον πιο επίσημο τρόπο, το ποιοτικό έργο που επιτελείται στη Σχολή και  επιβραβεύει την παρακαταθήκη που άφησε ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β΄, ιδρυτής της Σχολής και πρώτος Πρόεδρος του Συμβουλίου της. Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου κατέχει επάξια, στη Συμφωνία αυτή, αρμόζουσα θέση ανάμεσα στα αναγνωρισμένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας και δικαιώνει την απόφαση του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Β΄ και της περί αυτόν Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, να ιδρυθεί και να στηριχθεί αυτό το εκπαιδευτικό καθίδρυμα προς Δόξαν του Τριαδικού Θεού!