Προπτυχιακό Πρόγραμμα Θεολογίας 2020 – 2025

 

 

 

Περιεχόμενο Μαθημάτων – Περιγραφή μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών

 

ΘΕO.121

Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη (Υ) Aθανάσιος Παπαρνάκης

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες γνωρίζουν τα επί μέρους βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και τα ιστορικοφιλολογικά προβλήματά τους με έμφαση στο περιεχόμενο, τον χαρακτήρα, τον συγγραφέα, τον τόπο και χρόνο συγγραφής, τον σκοπό, τη γνησιότητα και τη γένεση αυτών. Επίσης κατανοούν τα βασικά στοιχεία διαμόρφωσης του Παλαιστίνιου και του Αλεξανδρινού Κανόνα, την παράδοση του εβραϊκού κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης, από την αρχική συγγραφή του μέχρι σήμερα και την ιστορία του κειμένου της μεταφράσεως των Ο΄, τα πορίσματα της σύγχρονης έρευνας και την εν γένει θεολογική και διαχρονική αξία της Παλαιάς Διαθήκης.

 

ΘΕO.125

Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη (Υ) Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες γνωρίζουν τα επί μέρους βιβλία της Καινής Διαθήκης και τα ιστορικοφιλολογικά προβλήματά τους με έμφαση στο περιεχόμενο, τον χαρακτήρα, τον συγγραφέα, τον τόπο και χρόνο συγγραφής, τον σκοπό, τη γνησιότητα και τη γένεση αυτών. Επίσης γνωρίζουν την ιστορία του Κανόνα της Καινής Διαθήκης, τα πορίσματα της σύγχρονης έρευνας και γενικά τη θεολογική και διαχρονική αξία της Καινής Διαθήκης.

ΘΕO.181

Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία Α´ (Υ) Χρυσοβαλάντης Κυριάκου

Το μάθημα αναφέρεται στην ιστορία της ίδρυσης και εξάπλωσης της Εκκλησίας στους αποστολικούς χρόνους, τον θρησκευτικό συγκρητισμό, την αυτοκρορική λατρεία, την πρώτη περίοδο των διωγμών, τη νομική υπόσταση της Εκκλησίας καθώς και στους μεγάλους διωγμούς του 3ου και 4ου αιώνα. Επίσης περιέχει την πολιτική του Μ. Κωνσταντίνου, τον Αρειανισμό και τις Ωριγενιστικές έριδες, τον Νεστοριανισμό, τον καθορισμό του Χριστολογικού Δόγματος, τον Μονοφυσιτισμό και επεκτείνεται στη θρησκευτική πολιτική των αυτοκρατόρων μέχρι την εποχή του Ιουστινιανού.

 

ΘΕO.130

Προσωπικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες (Υ) (Π.Δ.Ε.)

Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καθοδηγούνται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μελέτης και οργάνωσης της μελέτης και του χρόνου τους, καθώς και δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης, ομιλίας και επιστημονικής γραφής. Στηρίζονται στην ετοιμασία και παρουσίαση ομιλίας μπροστά σε ακροατήριο, καθώς και στην ετοιμασία γραπτού δοκιμίου. Μέσα από βιωματικά εργαστήρια αναπτύσσουν βασικές κοινωνικές, επικοινωνιακές, συναισθηματικές και διαπολιτισμι-κές δεξιότητες.

 

ΘΕO.140

Γλωσσικές Δεξιότητες (Υ)  (Π.Δ.Ε.)

Χριστίνα Χατζηαυξέντη

Το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων (παραγωγικών και προσληπτικών) των φοιτητών και των φοιτητριών τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει στη διδασκαλία των απαραίτητων γνώσεων και τεχνικών: α) για την παραγωγή γραπτού νεοελληνικού λόγου (σύνδεση όρων πρότασης, σύνδεση προτάσεων, παράγραφος, σύνδεση παραγράφων κ.λπ.)· β) για την καλύτερη κατανόηση του γραπτού λόγου και την επιτυχή προσπέλαση σύνθετων κειμένων· και γ) για την παραγωγή προφορικού λόγου. Τέλος, το μάθημα αποσκοπεί στη βελτίωση της ορθογραφίας των φοιτητών και των φοιτητριών, στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους και στην εμβάθυνση στις σημασιολογικές χροιές μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων και ασκήσεων.

 

ΘΕO.160

Πληροφορική Η/Υ (Υ) Ιλιάδα Τοφαρίδου

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εισάγονται στις βασικές αρχές χρήσης των Η.Υ., με έμφαση στα προγράμματα του Mic- rosoft Office. Γνωρίζουν το διαδίκτυο και εξασκούνται στη διερεύνηση θεμάτων, στη συλλογή πληροφοριών και στη δημιουργία κειμένων, παρουσιάσεων, λογιστικών φύλλων και ταινιών. Δύνανται να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την τεχνολογία τόσο για τις εργασίες τους, όσο και για τις προσωπικές τους ανάγκες.

 

ΘΕO.143

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣA / Aγγλικά A΄ (Υ) Καρολίνα Λάμπρου

Το μάθημα στοχεύει να εξοικειώσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με τη βασική ορολογία της θεολογικής επιστήμης όπως αυτή διατυπώνεται στην Αγγλική γλώσσα. Οι θεολογικές έννοιες προσεγγίζονται μέσα από κείμενα όπου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εξασκούνται στην κατανόησή τους και στην οργάνωση γραπτού και προφορικού λόγου, σε θέματα σχετικά με τον κλάδο της Θεολογίας.

 

ΘΕO.122

Θέματα Ιστορίας των Χρόνων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης (Υ)

Αμαλία Προκοπίου-Νεοκλέους

Το μάθημα εισάγει στη μέθοδο και τις βασικές αρχές της επιστήμης της Ιστορίας γενικά. Αξιοποιεί τις σύγχρονες μεθόδους της επιστημονικής έρευνας, και με τη συμβολή των κειμένων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, της Αρχαιολογίας και των εξωβιβλικών κειμένων παρουσιάζει τα γεγονότα της ιστορικής πορείας του αρχαίου Ισραήλ και της επί γης παρουσίας του Θεανθρώπου Ιησού. Εκτός όμως από τα ιστορικά γεγονότα παρουσιάζει και τις θρησκευτικές και κοινωνικές πτυχές της εποχής της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης.

 

ΘΕO.161

Εισαγωγή στη Χριστιανική Λατρεία (Υ) Γεώργιος Φίλιας

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εισάγονται στην επιστήμη της Λειτουργικής, με αξιοποίηση των βασικών αρχών και της μεθοδολογίας της επιστημονικής έρευνας. Μελετώνται οι βασικές πηγές της λειτουργικής επιστήμης μέχρι και τον 4ο αιώνα μ.Χ., καθώς επίσης η ιστορική εξέλιξη και το θεολογικό περιεχόμενο των διαφόρων φάσεων της πρώιμης χριστιανικής λατρείας. Αξιολογείται η σημασία του λειτουργικού βιώματος των πρώτων αιώνων και ο τρόπος με τον οποίο αυτό μπορεί να βοηθήσει το σημερινό λειτουργικό γίγνεσθαι.

 

ΘΕO.131

Μεθοδολογία Έρευνας (Υ)

Κωνσταντίνος Τσαγκαρίδης / Aνάργυρος Aναπλιώτης

Προσεγγίζεται το ακαδημαϊκό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσονται τα επιστημονικά κείμενα της Θεολογίας. Διδάσκονται δεξιότητες μελέτης, ικανότητες βιβλιογραφικής επισκόπησης, συγγραφής ακαδημαϊκού δοκιμίου και τα βασικά στάδια εκπόνησης πτυχιακής μελέτης. Διδάσκονται επίσης οι μέθοδοι έρευνας των κοινωνικών επιστημών.

 

ΘΕO.108

Πατρολογία A΄ (Υ)

Αρχιμ. Νικόλαος Ιωαννίδης

Το μάθημα διδάσκει τα εισαγωγικά προβλήματα στη μελέτη των Πατέρων και των εκκλησιαστικών συγγραφέων (2ο – 8ο αι.), τις μεθοδολογικές, θεολογικές, φιλολογικές και ιστορικο- κοινωνικές προϋποθέσεις κατανόησης της θεολογικής και λοιπής προσφοράς τους. Επίσης, διδάσκει την ιστορικο- γραμματολογική έρευνα του βίου και των συγγραφών των Πατέρων, τη θεολογική ανάλυση του προσώπου και του ιδιαίτερου έργου των εκκλησιαστικών συγγραφέων και των Μεγάλων Πατέρων και διδασκάλων που έζησαν μέχρι και τον 8ο αιώνα.

 

ΘΕO.141

Αρχαία Ελληνικά Α΄ (Υ) Μαρία Παύλου

Το μάθημα στοχεύει να εισαγάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στην αρχαία ελληνική γλώσσα και να διασαφηνίσει βασικές γραμματικές και συντακτικές δομές και λεξιλόγιο της αρχαίας ελληνικής. Επίσης, αποσκοπεί στο να καλλιεργήσει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τις απαιτούμενες γλωσσικές δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν σε μεγαλύτερο βάθος και με μεγαλύτερη ευχέρεια απλά εκκλησιαστικά κείμενα στο πρωτότυπο.

 

ΘΕO.142

Aρχαία Εβραϊκή Γλώσσα (Υ) Aμαλία Προκοπίου-Νεοκλέους

Το μάθημα δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές και στις φοιτήτριες να γνωρίσουν αφ’ ενός μεν τις γλώσσες στις οποίες έχει γραφεί η Παλαιά Διαθήκη και να ενδιατρίψουν, μετά τη γενική παρουσίαση των σημιτικών γλωσσών, στην αρχαία εβραϊκή γλώσσα. Με τη διδασκαλία της γραμματικής της αρχαίας εβραϊκής γλώσσας και με την εφαρμογή της στο πρωτότυπο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης θα μπορούν να το

προσεγγίζουν, να αξιολογούν τις μεταφράσεις του, κυρίως των Ο΄, και να αναγνωρίζουν τις επιδράσεις της αρχαίας εβραϊκής σε αυτήν.

 

ΘΕO.144

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣA / Aγγλικά Β΄ (Υ) Καρολίνα Λάμπρου

Σε συνέχεια του μαθήματος ΘΕΟ. 143, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εμβαθύνουν στη βασική ορολογία της θεολογικής επιστήμης όπως αυτή διατυπώνεται στην Αγγλική γλώσσα.

Η προσέγγιση των εννοιών επιτυγχάνεται με την κατανόηση κειμένων και την αναγνώριση της τροπικότητας διάφορων κειμενικών ειδών. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εξασκούνται σε δεξιότητες οργάνωσης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου, σε θέματα σχετικά με τον κλάδο της Θεολογίας.

 

ΘΕO.231

Κανονικό Δίκαιο (Υ) Μητροπολίτης Σασίμων Γεννάδιος

Τονίζονται οι σχέσεις Δικαίου και Θεολογίας, καθορίζεται η έννοια και η φύση του Κανονικού Δικαίου ως μαθήματος της Θεολογικής επιστήμης και ορίζονται οι θεμελιώδεις και δευτερεύουσες πηγές του. Προσεγγίζεται η ιεραρχική οργάνωση της Εκκλησίας και η διάκριση των μελών της,

τα όργανα της εκκλησιαστικής εξουσίας και το επισκοπικό πολίτευμα, καθώς και το θέμα των σχέσεων Εκκλησίας

– Πολιτείας. Επίσης, περιέχονται οι Καταστατικοί Χάρτες Ορθοδόξων Εκκλησιών καθώς και η σύγχρονη Καταστατική Νομοθεσία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου.

 

ΘΕO.208

Πατρολογία B΄ (Υ)

Aρχιμ. Νικόλαος Ιωαννίδης

Σε συνέχεια του μαθήματος ΘΕΟ.108, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες διδάσκονται τα εισαγωγικά προβλήματα στη μελέτη των Πατέρων και των εκκλησιαστικών συγγραφέων (9ο – 15ο αι.) και τις μεθοδολογικές, θεολογικές, φιλολογικές και ιστορικοκοινωνικές προϋποθέσεις κατανόησης της πατερικής θεολογίας της εποχής. Προσεγγίζουν την ιστορικο- γραμματολογική έρευνα του βίου και των συγγραφών των μετά τον 9ο αι. Πατέρων και Εκκλησιαστικών συγγραφέων. Επίσης, διδάσκονται τη Θεολογική ανάλυση του προσώπου και του ιδιαίτερου έργου τους με εμβάθυνση στην αντιρρητική (Μ. Φώτιος κ.λπ.) και ησυχαστική θεολογία (Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς και μαθητές του).

 

ΘΕO.218

Ιστορία Δογμάτων (Υ)

Μητροπολίτης Κωνσταντίας Βασίλειος

Το μάθημα παρουσιάζει τον διαφορετικό χαρακτήρα της Ιστορίας των Δογμάτων της Εκκλησίας, που σχετίζεται με την Αποκάλυψη στο πρόσωπο του Χριστού, σε σχέση με την ιστορία των ανθρωπίνων ιδεών. Εξηγεί την ανάπτυξη και διατύπωση των δογμάτων μέσα από τα συνοδικά κείμενα της Εκκλησίας, προβάλλει την πορεία του δόγματος δια μέσου των αιώνων και τονίζει τη στενή σχέση αυτής της πορείας με την εκκλησιαστική εμπειρία. Προβάλλει τους αγώνες της Εκκλησίας για τη διατύπωση των δογμάτων και τη διατήρηση της αλήθειας και αναφέρει τις δογματικές εξελίξεις στη Δύση μέχρι τη Μεταρρύθμιση.

 

ΘΕO.204

Aγιολογία (Υ)

Aρχιμ. Νικόλαος Ιωαννίδης

Ειδολογική κατάταξη αγιολογικών κειμένων και εξοικείωση με τη βασική αγιολογική ορολογία και τις πηγές. Γνωριμία με τους σημαντικότερους συγγραφείς αγιολογικών κειμένων και τους κυριότερους σταθμούς της αγιολογίας της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου. Αναφορά στους Αγίους Μάρτυρες, στην τιμή των ιερών λειψάνων, στη Θεοτόκο και τους χορούς των Αγίων. Επεξήγηση της διαδικασίας αγιοκατάταξης τόσο στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όσο και στη Ρωμαιοκαθολική.

 

ΘΕO.240

Aρχαία Ελληνικά Β΄ (Υ) Μαρία Παύλου

Το μάθημα στοχεύει να ολοκληρώσει την εισαγωγή των φοιτητών και των φοιτητριών (που άρχισε με το ΘΕΟ 141) σε βασικές γραμματικές και συντακτικές δομές και λεξιλόγιο της αρχαίας ελληνικής, παρέχοντάς τους μια συνολική εικόνα των σημαντι-κότερων γραμματικοσυντακτικών φαινομένων. Επιπρόσθετα, αποσκοπεί στο να εξασκήσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες ώστε να προσεγγίζουν με τη βοήθεια λεξικού και άλλων βιβλίων αναφοράς βασικές πηγές της Θεολογίας, όπως η Μετάφραση των Ο´, η Καινή Διαθήκη, τα Πατερικά κείμενα κ.ά..

 

ΘΕO.243

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣA / Aγγλικά Γ΄ (Υ) Καρολίνα Λάμπρου

Σε συνέχεια του μαθήματος ΘΕΟ. 144, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εξασκούνται στη χρήση της βασικής ορολογίας της θεολογικής επιστήμης όπως αυτή διατυπώνεται στην Αγγλική γλώσσα και στη διατύπωση συλλογισμών και επιχειρημάτων κατά την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Επίσης, εξασκούνται περαιτέρω στην αναγνώριση των σχετικών με την επιστήμη της Θεολογίας κειμενικών ειδών στην Αγγλική γλώσσα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καθοδηγούνται στην κατάρτιση και ενημέρωση λεξικογραφικής βάσης, ανάλογα με τις ακαδημαϊκές τους ανάγκες.

 

ΘΕO.278

Βυζαντινή Μουσική Εκτέλεση (Υ) Δημήτρης Ιεροδιακόνου

Μια εισαγωγή στον κόσμο της Βυζαντινής Μουσικής και της ψαλτικής τέχνης, στη βυζαντινή μουσική σημειογραφία και στον τρόπο γραφής και ανάγνωσης της Βυζαντινής Μουσικής. Εκμάθηση της μουσικής εκτέλεσης και ερμηνείας εκκλησιαστικών ύμνων, όπως αυτοί ψάλλονται στις βασικές λατρευτικές ακολουθίες.

 

ΘΕO.281

Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία Β´(Υ) Χρυσοβαλάντης Κυριάκου

Σε συνέχεια του μαθήματος ΘΕΟ.181, εξετάζεται η περίοδος που αρχίζει από την εποχή του Ιουστινιανού και αναφέρεται στην Εικονομαχία, την Αναστήλωση των Εικόνων, στο Σχίσμα των Εκκλησιών, στον εκχριστιανισμό των Σλάβων, στο τελευταίο Σχίσμα των Εκκλησιών Ανατολής και Δύσεως. Επίσης, αναφέρονται οι αιρέσεις, οι σχέσεις μεταξύ των Εκκλησιών Ανατολής και Δύσης, η ιστορία της Εκκλησίας κατά την εποχή της λατινοκρατίας, οι Ησυχαστικές έριδες στην Ανατολή καθώς και ο πνευματικός βίος της Εκκλησίας της Ανατολής.

 

ΘΕO.262

Λειτουργικός Χρόνος της Ὁρθόδοξης Εκκλησίας: Ιστορία και Θεολογία (Υ)

Αρχιμ. Γρηγόριος Ιωαννίδης

Εισαγωγή στις βασικές θεολογικές λειτουργικές έννοιες και στη μεθοδολογία μελέτης των πηγών. Προσεγγίζεται η λειτουργική αίσθηση του χρόνου και της εορτής στο βίωμα της Εκκλησίας. Μελετώνται οι βασικοί ιστορικοί και θεολογικοί σταθμοί εξέλιξης του λειτουργικού χρόνου: Κυριακή – Πάσχα, κινητός και ακίνητος εορτολογικός κύκλος, Δεσποτικές και Θεομητορικές εορτές, Μνήμες Αγίων.

 

ΘΕO.201

Φιλοσοφία (Υ) Ιωάννης Μπέκος

Μέσα από μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες και στα θεμελιώδη προβλήματα της Φιλοσοφίας, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έρχονται σε επαφή με όλους τους σημαντικούς κλάδους της Φιλοσοφίας (Οντολογία, Ανθρωπολογία, Ηθική, Πολιτική Φιλοσοφία). Καταδεικνύονται οι επιρροές της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας στα σύγχρονα ρεύματα και επεξηγούνται τα μεθοδολογικά σχήματα των διαφόρων φιλοσοφικών ρευμάτων, με παράλληλο στόχο την αξιοποίηση της κριτικής σκέψης και της δημιουργικής σύνθεσης των φοιτητών και των φοιτητριών.

 

ΘΕO.221

Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης Ἀ΄(Υ) Πορφύριος Νταλιάνης

Με προαπαιτούμενο το ΘΕΟ.121, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εισάγονται στις βασικές αρχές της Ερμηνευτικής ως επιστήμης και στην ερμηνεία επιλεγμένων προφητικών βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, που προσεγγίζονται με τις σύγχρονες μεθόδους της ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Προσδιορίζονται τα ιδιαίτερα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα των εξεταζόμενων βιβλίων και επιχειρείται η λύση τους με τη συμβολή των γνωμών των εκκλησιαστικών πατέρων και συγγραφέων και τα πορίσματα της νεότερης επιστημονικής έρευνας.

 

ΘΕO.241

Αρχαία Ελληνικά Γ΄ (Υ) Μαρία Παύλου

Το μάθημα στοχεύει να διέλθει πιο σύνθετα συντακτικά φαινόμενα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, όπως η χρήση της υποτακτικής, ευκτικής και προστακτικής έγκλισης στον ανεξάρτητο και εξαρτημένο λόγο. Στοχεύει, επίσης, να καλλιεργήσει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τις απαιτούμενες γλωσσικές δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν σε μεγαλύτερο βάθος και με μεγαλύτερη ευχέρεια σύνθετα εκκλησιαστικά κείμενα στο πρωτότυπο. Η προσέγγιση των γραμματικο-συντακτικών φαινομένων επιτυγχάνεται μέσω της φιλολογικής και γλωσσικής ανάλυσης κειμένων των Τριών Ιεραρχών.

 

ΘΕO.210

Θεωρίες της Ψυχολογίας για την Προσωπικότητα (Υ)  (Π.Δ.Ε.)

Κωνσταντίνος Τσαγκαρίδης

Προσεγγίζονται οι θεωρίες, οι μέθοδοι έρευνας και τα μέσα αξιολόγησης της ψυχολογίας της προσωπικότητας. Εξετάζονται η ανάπτυξη, η δομή και τα αποκλίνοντα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, καθώς και οι διαδικασίες που επιφέρουν αλλαγή της προσωπικότητας, ενώ επιχειρείται μια κριτική προσέγγιση των υποκειμενικών τομέων της ανθρώπινης ψυχολογίας. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καθίστανται ικανοί και ικανές να εφαρμόσουν διάφορες τεχνικές αξιολόγησης της προσωπικότητάς τους.

 

ΘΕO.325

Ερμηνεία Καινής Διαθήκης (Υ) Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος

Με προαπαιτούμενο το ΘΕΟ.125, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εισάγονται στην επιστήμη της Ερμηνευτικής και Ερμηνείας της Καινής Διαθήκης. Με τη συμβολή της πατερικής ερμηνευτικής και των σύγχρονων ερμηνευτικών μεθόδων προσεγγίζουν ερμηνευτικά αντιπροσωπευτικές περικοπές από τα Ευαγγέλια και κυρίως από τους Συνοπτικούς. Ενημερώνονται με σύγχρονη βιβλιογραφία, και αναγνωρίζουν την ιστορική και θεολογική σημασία των Ευαγγελίων και ανακαλύπτουν τις περιεχόμενες σε αυτά διαχρονικές θεολογικές αλήθειες.

 

ΘΕO.364

Θεία Λειτουργία και Ομιλητική (Υ) Αρχιμ. Γρηγόριος Ιωαννίδης

Εισαγωγή στη μελέτη της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Δίνεται έμφαση στους ιστορικούς σταθμούς εξέλιξης και διαμόρφωσης της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και στη σχέση Θείας Λειτουργίας και Θεολογίας. Προσεγγίζονται θέματα λειτουργικού ήθους καθώς και σύγχρονα λειτουργικά και ποιμαντικά ζητήματα. Εισάγονται στην Ομιλητική της Εκκλησίας μέσα από τη μελέτη και την ανάλυση κειμένων της Καινής Διαθήκης και της Πατερικής Γραμματείας. Μελετάται η θέση της Θείας Λατρείας και του Δόγματος μέσα στον εκκλησιαστικό λόγο και προσεγγίζεται το θέμα της θεολογικής, ποιοτικής και ποσοτικής αναβάθμισης της Ομιλητικής κατήχησης στο ποιμαντικό και ενοριακό έργο της Εκκλησίας.

 

ΘΕO.311

Δογματική A΄(Υ)

Μητροπολίτης Κωνσταντίας Βασίλειος

Με προαπαιτούμενο το ΘΕΟ.218, παρουσιάζεται η συστηματική έκθεση των δογματικών αληθειών της Ορθόδοξης πίστης, οι οποίες αποκαλυφθείσες από τον Τριαδικό Θεό στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού φυλάσσονται στην Εκκλησία και διδάσκονται από αυτήν. Η Δογματική προβαίνει στην εκφορά της πίστης της Εκκλησίας, η οποία εκφράζεται στα Δόγματα αυτής, τόσο τα καθορισθέντα υπό των Οικουμενικών Συνόδων, όσο και τα μη καθορισθέντα, αλλά αδιαλείπτως υπό της Εκκλησίας κηρυττόμενα και διδασκόμενα και τονίζει τη στενή σχέση των Δογμάτων της Εκκλησίας με τη ζωή των πιστών χριστιανών, ως μετοχή και εμπειρία στη χαρισματική λειτουργία της εκκλησιαστικής ζωής.

 

ΘΕO.330

Διδακτική Μεθοδολογία (Υ)   (Π.Δ.Ε.)

Μαρία Σακελλαρίου

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εισάγονται στις βασικές έννοιες και θεωρίες της διδακτικής και στα βασικά δομικά χαρακτηριστικά της διδασκαλίας. Εφαρμόζουν τα στάδια σχεδιασμού καθώς και τις θεμελιώδεις στρατηγικές μιας αποτελεσματικής διδασκαλίας. Ασκούνται στον τρόπο αξιολόγησης και στον τρόπο αποτίμησης των αποτελεσμάτων της διδακτικής πράξης.

 

ΘΕO.371

Χριστιανική Αρχαιολογία (Υ) Ανδρέας Φούλιας

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εισάγονται στη Χριστιανική Αρχαιολογία, την επιστημονική ορολογία και τη θεμελιακή σημασία της γένεσης και ανάπτυξης της χριστιανικής τέχνης, που συντελεί στη δημιουργία του πολιτισμού της εποχής. Προσδιορίζεται η χριστιανική και ναοδομική αρχιτεκτονική, περιγράφονται οι χώροι λατρείας των χριστιανών, οι κατακόμβες, οι σαρκοφάγοι, η θρησκευτική ζωγραφική, η χριστιανική γλυπτική, η ζωγραφική των εικόνων και η θεολογία τους μέχρι την εποχή της εικονομαχίας.

 

ΘΕO.388

Θέματα Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας και Πατερικής Θεολογίας (ΕΠ.)

Πρωτ. Σωκράτης Ανδρέου

Το μάθημα σκοπό έχει την περαιτέρω θεολογική μελέτη και εμβάθυνση στη νηπτική και ησυχαστική παράδοση της Εκκλησίας, η οποία ξεκινά από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, συνεχίζεται στους επόμενους αιώνες της εκκλησιαστικής ιστορίας με αποκορύφωμα τις ησυχαστικές έριδες του 14ου αιώνα, φθάνει τη φιλοκαλική αναγέννηση των Κολλυβάδων πατέρων, αλλά και τη σύγχρονη πνευματική πραγματικότητα.

 

ΘΕO.341

Αρχαία Ελληνική Γραμματολογία (ΕΠ.) Μαρία Παύλου

Το μάθημα στοχεύει να εισαγάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στα σημαντικότερα είδη ποιητικού και πεζού λόγου της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω: α) της γνωριμίας τους με σημαντικούς εκπροσώπους αυτών των ειδών και κάποια αντιπροσωπευτικά έργα τους · β) της εξοικείωσής τους με τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα εκάστου γραμματολογικού είδους (διάλεκτος, μέτρο, ύφος κ.λπ.)· γ) της εξέτασης των διαφόρων ειδών στο χωροχρονικό πλαίσιο στο οποίο εμφανίζονται, ακμάζουν και παρακμάζουν αλλά και σε συνάρτηση μεταξύ τους· δ) στη διαχρονική εξέταση των σημαντικότερων γραμματολογικών ειδών της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Τέλος, επιδιώκεται διασύνδεση της αρχαίας ελληνικής γραμματείας με τη χριστιανική γραμματεία.

 

ΘΕO.380

Ελληνική Παλαιογραφία – Κωδικολογία (ΕΠ.) Ζήσης Μελισσάκης

Το μάθημα δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές και στις φοιτήτριες να γνωρίσουν την ιστορία και εξέλιξη της ελληνικής γραφής μέσα από χειρόγραφα και κώδικες μεγαλογράμματους και μικρογράμματους. Δύνανται να αναλύουν τη δομή ενός χειρόγραφου κώδικα και να τον χρονολογούν κατά προσέγγιση και με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας.

 

ΘΕO.383

Ιστορία των σλαβικών Εκκλησιών (ΕΠ.) Ελένη Οικονόμου

Το μάθημα στοχεύει να παρουσιάσει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τους μεγάλους ιστορικούς σταθμούς των Σλαβικών Εκκλησιών, από τον εκχριστιανισμό των Σλάβων έως τη δημιουργία των τοπικών αυτοκέφαλων Εκκλησιών και μέχρι σήμερα. Επίσης, διευρύνει τον πνευματικό ορίζοντα των φοιτητών και των φοιτητριών με τη γνώση της «άλλης» Ευρώπης με την εισαγωγή τους σε θέματα σλαβικής πνευματικότητας και πολιτισμού με απώτερο σκοπό την κατανόηση και ερμηνεία γεγονότων του παρελθόντος και της σύγχρονης εποχής.

 

ΘΕO.381

Ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου (Υ) Χρυσοβαλάντης Κυριάκου

Το μάθημα αναφέρεται στην ιστορία της ίδρυσης της Εκκλησίας της Κύπρου στους αποστολικούς χρόνους και τη θεμελίωσή της. Η Ιστορία της Εκκλησίας Κύπρου εντάσσεται στη Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία και εξετάζεται η πορεία της στις διάφορες περιόδους, Βυζαντινή, Φραγκοκρατία, Ενετοκρατία, Τουρκοκρατία, καθώς και στη σύγχρονη εποχή.

 

ΘΕO.334

Παιδαγωγική και Μάθημα Θρησκευτικών (Υ)  (Π.Δ.Ε.)

Μαρία Σακελλαρίου

Το μάθημα των Θρησκευτικών προσεγγίζεται παιδαγωγικά και οι φοιτητές και οι φοιτήτριες διδάσκονται διάφορες θεωρίες που σχετίζονται με αντίστοιχες παιδαγωγικές και μορφωτικές θεωρήσεις. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καλούνται, επίσης, να κρίνουν θεωρίες και προβληματισμούς που αφορούν τη Σχολική Θρησκευτική Παιδεία.

 

ΘΕO.312

Δογματική Β΄ (Υ)

Μητροπολίτης Κωνσταντίας Βασίλειος

Σε συνέχεια του μαθήματος ΘΕΟ.311, προβάλλεται η διατύπωση και η ερμηνεία των Δογμάτων της Εκκλησίας μέσα από την ιστορική πορεία της Εκκλησίας. Παρατίθενται οι διαφορές της Ορθόδοξης Δογματικής της Ανατολικής Εκκλησίας προς τη Δογματική της Δυτικής Εκκλησίας. Προσεγγίζονται θέματα αιρέσεων της Αρχαίας Εκκλησίας, οι Οικουμενικές Σύνοδοι, το Filioque και η Δογματική προβαίνει σε διάλογο με την Ηθική, με άλλες θρησκείες και τον σύγχρονο κόσμο.

 

ΘΕO.342

Βυζαντινή Γραμματολογία (Υ) Χριστίνα Χατζηαυξέντη

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εισάγονται στα βασικά εργαλεία έρευνας των βυζαντινών σπουδών, ιδιαίτερα με βάση τις πρωτογενείς πηγές του Βυζαντίου. Δίνεται έμφαση στα κείμενα της χριστιανικής γραμματείας και προσεγγίζεται η σχέση βυζαντινής λογοτεχνίας και βυζαντινού πολιτισμού. Μελετάται η ιστοριογραφία, η αγιολογία και η υμνογραφία, η επιστολογραφία και η ρητορική, καθώς και η θρησκευτική ποίηση.

 

ΘΕO.310

Συμβουλευτική Ψυχολογία (Υ) (Π.Δ.Ε.)

Ντίνα Μουστερή

Προσεγγίζονται οι θεωρίες και οι βασικές αρχές της Συμβουλευτικής. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ενθαρρύνονται να αξιοποιήσουν κριτικά τα δυο βασικά επιστημολογικά μοντέλα, το εμπειρικό/ ρεαλιστικό και το πολιτισμικό/αφηγηματικό, αλλά και να κατανοήσουν την έννοια της Συνεργατικής Διαλογικής στάσης, της Συνεργατικής Σχέσης και της Ηθικής διάστασης της Συμβουλευτικής. Προσφέρεται η ευκαιρία γνωριμίας και άσκησης στις βασικές δεξιότητες του Συμβούλου, καθώς και της ένταξης της θεωρίας και ορισμένων τεχνικών της Συμβουλευτικής στην καθημερινή πρακτική των φοιτητών και των φοιτητριών.

 

ΘΕO.326

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων (ΕΠ.) Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος

Το μάθημα προσεγγίζει τεμάχια από τις Πράξεις των Αποστόλων ερμηνευτικά και επιχειρεί να συνδέσει τις περιεχόμενες σε αυτά θεολογικές ιδέες με τη συμβολή των εκκλησιαστικών πατέρων και συγγραφέων και των πορισμάτων της νεότερης βιβλικής έρευνας με τη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης και τον ρόλο των Αποστόλων στη διάδοση του Ευαγγελίου. Επίσης, επιδιώκεται να καταστεί προφανής η σπουδαιότητα του εν λόγω βιβλικού κειμένου και ο σκοπός της συγγραφής του, καθώς χαρακτηρίζεται «το Ευαγγέλιο του Αγίου Πνεύματος».

 

ΘΕO.382

Εκκλησία της Κύπρου και Εκπαίδευση (ΕΠ.) Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης

Το μάθημα διδάσκει τις διάφορες κατευθύνσεις και προσανατολισμούς της σύγχρονης Εκπαίδευσης στην Κύπρο σε σχέση με την Εκκλησία της Κύπρου και σε συνάρτηση με το αντίστοιχο ιστορικό πλαίσιο ανάπτυξής τους. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναπτύσσουν κριτική σκέψη γύρω από τις πολιτικές που ακολουθούνται ή εφαρμόζονται στην Παιδεία, και εξετάζουν τον ρόλο της Εκκλησίας και τις δυνατότητες ή αδυναμίες της στον χώρο της Εκπαίδευσης Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αποκτούν δεξιότητες μελέτης και καταγραφής αρχειακού υλικού στο συγκείμενο του μαθήματος.

 

ΘΕO.333

Παιδαγωγικές Θεωρίες (ΕΠ.)  (Π.Δ.Ε.)

Μαρία Σακελλαρίου

Το μάθημα διδάσκει τις βασικές παιδαγωγικές θεωρίες και τις σύγχρονες ερευνητικές τάσεις και τη σύνδεσή τους με την εκπαιδευτική πράξη. Εκπαιδεύει επίσης τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν τρόπους δημιουργίας αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος και αποτελεσματικής διδασκαλίας, προσαρμοσμένης τόσο στο μάθημα των θρησκευτικών, όσο και στις ανάγκες των μαθητών και στη χρήση των ΤΠΕ.

 

ΘΕO.378

Βυζαντινή Μουσική Υμνογραφία (ΕΠ.) Δημήτρης Ιεροδιακόνου

Προσεγγίζονται οι υμνολογικοί και λειτουργικοί όροι της Ελληνορθοδόξου Εκκλησίας, καθώς και το Τυπικό για τις διάφορες εκκλησιαστικές ακολουθίες. Επεξηγείται η χρήση των διαφόρων λειτουργικών και μουσικών βιβλίων της Εκκλησίας και μελετάται η εξέλιξη της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής μέσα στην Ιστορία.

 

ΘΕO.440

Χριστιανική Ηθική (Υ) Ιωάννης Μπέκος

Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού αναδεικνύεται ο ενοποιητικός χαρακτήρας της Χριστιανικής Ηθικής, η οποία συνθέτει επιμέρους κλάδους της Θεολογίας και συγκεφαλαιώνει την Ορθόδοξη θεολογία στην πράξη. Η Ηθική σχετίζεται με την καλλιέργεια της εν Χριστώ ζωής και τίθεται κριτικά σε παράλληλη αναφορά με αντιλήψεις που κυριαρχούν στον πολιτισμό μας, καθώς και με σύγχρονους κλάδους όπως η Πολιτική, η Οικονομία και η Οικολογία.

 

ΘΕO.432

Κοινωνιολογία της Θρησκείας (Υ) Γιώργος Κουννούσιης

Εξετάζονται οι σχέσεις θρησκείας και κοινωνίας και γίνεται μία εισαγωγή στην κοινωνιολογική προσέγγιση του θρησκευτικού φαινομένου. Αναδεικνύονται τα κοινωνικά γενεσιουργά αίτια του θρησκευτικού φαινομένου και διερευνώνται τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του θρησκευτικού κοινωνικού χώρου, καθώς και οι σχέσεις Κοινωνιολογίας και Θρησκείας.

ΘΕO.430

Διδακτική των Θρησκευτικών/ Σχολική εμπειρία (Υ)  (Π.Δ.Ε.)

Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης

Με προαπαιτούμενο το ΘΕΟ.334, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μελετούν τις σύγχρονες θεωρίες γνωστικής ανάπτυξης και αναπτύσσουν δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διδάσκουν παιδαγωγικά ορθά το Μάθημα των Θρησκευτικών στη Μέση Εκπαίδευση. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εκπαιδεύονται επίσης στην παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών.

 

ΘΕO.421

Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης Β’ (Υ) Αθανάσιος Παπαρνάκης

Με προαπαιτούμενο το ΘΕΟ.221, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναλύουν επιλεγμένα τεμάχια και βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης με τις σύγχρονες ερμηνευτικές μεθόδους και τη συμβολή των γνωμών των Πατέρων της Εκκλησίας. Εκτός της βιβλικής προσέγγισης των κειμένων επιχειρείται και η κατάδειξη, σύγκριση και σχέση της παλαιοδιαθηκικής γραμματείας προς την αντίστοιχη εξωβιβλική, με σκοπό την προβολή της θεοπνευστίας, του κύρους και της διαχρονικής αξίας της Παλαιάς Διαθήκης στη ζωή της Εκκλησίας.

 

ΘΕO.453

Θεσμοί, Aρχές και Εφαρμογές της Ποιμαντικής Διακονίας της Εκκλησίας (ΕΠ.)

Αρχιμ. Γρηγόριος Ιωαννίδης

Παρουσιάζεται η μεγάλη σημασία και αναγκαιότητα του ποιμαντικού έργου της Εκκλησίας. Μελετώνται οι θεολογικές προϋποθέσεις της ποιμαντικής στον σύγχρονο κόσμο, τα προσόντα του ποιμένα αλλά και οι ιδιαιτερότητες του ποιμνίου. Συμμετοχή των φοιτητών και των φοιτητριών στο ποιμαντικό και ενοριακό έργο της Εκκλησίας: κατήχηση σε παιδιά, εφήβους και νέους, ποιμαντική διακονία της οικογένειας, η τοπική Εκκλησία μπροστά στα κοινωνικά προβλήματα.

 

ΘΕO.404

Βίος, συγγράμματα και θεολογία του Aγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου (ΕΠ.)

Χρυσοβαλάντης Κυριάκου

Προσεγγίζεται η προσωπικότητα του Οσίου Νεοφύτου του Εγκλείστου, ο ρόλος που διαδραμάτισε στην Κύπρο τον ΙΒ΄ αιώνα, καθώς και το πνευματικό ιδεώδες αυτού εντός και εκτός της νήσου. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εξετάζουν τις διάφορες αντικρουόμενες θεωρίες περί της προσωπικότητας του Οσίου Νεοφύτου και αντικρούουν με επιστημονικά επιχειρήματα τις σύγχρονες αντιφατικές απόψεις περί του Εγκλείστου.

 

ΘΕO.481

Θέματα Χριστιανικού Πολιτισμού – Κύπρος (ΕΠ.) Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης

Το μάθημα βοηθά τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να εμβαθύνουν στη μελέτη των ιστορικών, θρησκευτικών και κοινωνικών καταβολών του Χριστιανικού Πολιτισμού. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την επαφή με τις τέχνες και την εν γένει χριστιανική πολιτιστική κληρονομιά. Αναγνωρίζεται η μεγάλη σημασία, αξία και θέση της στον παγκόσμιο πολιτισμό. Παρουσιάζεται ο προσκυνηματικός και θρησκευτικός τουρισμός από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και η δυναμική της μουσειακής αγωγής μαζί με τις πολλές προοπτικές της.

 

ΘΕO.411

Θέματα Ψυχολογίας (ΕΠ. – Π.Ε.)  (Π.Δ.Ε.)

Κωνσταντίνος Τσαγκαρίδης

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ενημερώνονται για τα κυριότερα θέματα της επιστήμης της Ψυχολογίας και τις πρακτικές εφαρμογές τους, που θα μπορούν να αξιοποιήσουν και στον κλάδο της Θεολογίας. Καλούνται επίσης να προσεγγίσουν κριτικά τους υποκειμενικούς τομείς της ψυχολογίας.

 

ΘΕO.429

Ιστορία Θρησκευμάτων (Υ) Μητροπολίτης Κωνσταντίας Βασίλειος

Μελετάται η ιστορία και η διδασκαλία των θρησκειών της Ευρώπης, της Εγγύς Ανατολής και της Ασίας, καθώς και ο διαθρησκειακός διάλογος όπως διαδραματίστηκε στο παρελθόν και όπως διαδραματίζεται σήμερα. Δίνεται έμφαση στον ενοποιητικό χαρακτήρα της Χριστιανικής Ηθικής και στην ευθύνη που φέρουν οι πιστοί χριστιανοί στην πορεία της ανθρωπότητας.

 

ΘΕO.425

Ερμηνεία Καινής Διαθήκης Β΄ (Υ) Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος

Σε συνέχεια του μαθήματος ΘΕΟ.325, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες προσεγγίζουν ερμηνευτικά αντιπροσωπευτικές επιστολές του Αποστόλου Παύλου, με τη συμβολή της πατερικής ερμηνευτικής και των σύγχρονων ερμηνευτικών μεθόδων. Ανακαλύπτουν τις περιεχόμενες σε αυτές διαχρονικές θεολογικές ιδέες και δύνανται να αξιολογούν τη σπουδαιότητα, τη θεολογική αξία και τη θέση που κατέχουν οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου στην Καινή Διαθήκη και στη ζωή της Εκκλησίας.

 

ΘΕO.408

Ερμηνεία Πατερικών Κειμένων (Υ) Αρχιμ. Νικόλαος Ιωαννίδης

Με προαπαιτούμενο το ΘΕΟ.208 γίνεται εισαγωγή στην Πατερική ερμηνευτική (γενικές αρχές, προϋποθέσεις και μέθοδοι ερμηνείας). Παρουσιάζο-νται οι Πατέρες ως ερμηνευτές της Αγίας Γραφής και της θεολογικής παράδοσης της Εκκλησίας (π.χ. Πατέρες Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, Καππαδόκες Πατέρες, Γρηγόριος Παλαμάς ως ερμηνευτές). Γίνεται επίσης ερμηνεία και θεολογική ανάλυση επίλεκτων πατερικών κειμένων (Καππαδοκών Πατέρων, Ιωαν.

Χρυσοστόμου, Ιωάννου Δαμασκηνού κ.ά.).

 

ΘΕO.471

Βυζαντινή Τέχνη (Υ) Ανδρέας Φούλιας

Η εξέλιξη της Βυζαντινής Τέχνης από την αναστήλωση των εικόνων μέχρι και την κατάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, με έμφαση στη συμβολή του Βυζαντίου στην ανάπτυξη της εκκλησιαστικής τέχνης, τόσο στις εκχριστιανισθείσες και ομόδοξες χώρες, όσο και στην Αρμενία και τη Δύση. Επεξηγείται ο ρόλος των θρησκευτικών κινημάτων στην εξέλιξη της λειτουργικής τέχνης, καθώς και η καλλιτεχνική αλληλεπίδραση ανάμεσα στην Ορθόδοξηv και τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, ιδιαίτερα σε κράτη της Ανατολής. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εξοικειώνονται στην τεχνοϊστορική ορολογία και ξεναγούνται σε σχετικά πολιτιστικά μνημεία που βρίσκονται στην Κύπρο.

 

ΘΕO.407

Αποστολή της Εκκλησίας στον Σύγχρονο Κόσμο (ΕΠ.) Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης

Παρουσιάζεται η σημασία και η αναγκαιότητα του ορθόδοξου θεολογικού λόγου και βιώματος της Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο. Μελετάται το θεολογικό περιεχόμενο της αποστολής της Εκκλησίας στον 21ο αιώνα και επικεντρώνεται στον διάλογό της με τα μεγάλα υπαρξιακά και κοινωνικά θέματα που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο.

 

ΘΕO.488

O Aγ. Νικόλαος Καβάσιλας: Η Εποχή του, η Προσωπικότητα και το Συγγραφικό του Έργο (ΕΠ.)

Χριστίνα Χατζηαυξέντη

Το μάθημα σκοπό έχει να βοηθήσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να εμβαθύνουν στην πλούσια θεολογία της ύστερης βυζαντινής περιόδου μέσα από τη μελέτη του βίου και του μεγάλου θεολογικού συγγραφικού έργου του Αγίου Νικόλαου του Καβάσιλα. Παράλληλα οι φοιτητές γνωρίζουν τόσο το ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο και τα προβλήματα της εποχής του Αγίου, όσο και άλλες πνευματικές και θρησκευτικές μορφές της ύστερης βυζαντινής περιόδου.

 

ΘΕO.455

Θέματα Βιοηθικής (ΕΠ.) Ιωάννης Μπέκος

Με προαπαιτούμενο το ΘΕΟ.440, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ενημερώνονται για την ανάγκη μιας Ορθόδοξης βιοηθικής στα ζητήματα της ανθρώπινης ύπαρξης (π.χ. κλωνοποίηση, ευθανασία). Γίνεται διάκριση της Ορθόδοξης βιοηθικής από κάθε άλλη βιοηθική και καθορίζονται οι έννοιες και τα νοήματα που η Ορθόδοξη βιοηθική χρησιμοποιεί στον θεολογικό της λόγο, ενώ διακρίνονται οι διαφορετικές αφετηρίες της κυρίαρχης στην εποχή μας βιοηθικής.

 

ΘΕO.410

Αναπτυξιακή Ψυχολογία (ΕΠ. – Π.Ε.)  (Π.Δ.Ε.)

Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εισάγονται στις αρχές που διέπουν την ανάπτυξη του ανθρώπου, εστιάζοντας στη γνωστική, συναισθηματική, κοινωνική και σωματική ανάπτυξή του σε καθένα από τα κυριότερα στάδια της ζωής του. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καλούνται να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους τόσο για την κατανόηση των ηλικιακών θεμάτων μαθητών και ενοριτών, όσο και για τη βελτίωση της επικοινωνίας μαζί τους, καθώς και για τον εντοπισμό πιθανών προβληματικών συμπεριφορών και στάσεων.

 

ΘΕO.400 A΄ & Β΄

Πτυχιακή Εργασία (ΕΠ. – Π.Ε.) Συντον.: Αρχιμ. Γρηγόριος Ιωαννίδης

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αποκτούν τα απαραίτητα εφόδια (γνώσεις και δεξιότητες) που θα τους επιτρέψουν να οργανώσουν και να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία σε θέμα σχετικό με τα ενδιαφέροντά τους και την ύλη του Προγράμματος.