Προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων

Προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων

Oι απόφοιτοι της Θ.Σ.Ε.Κ. έχουν την ευκαιρία να εργαστούν τόσο σε Ιερές Μητροπόλεις και Ενορίες, όσο και στη Δημόσια Μέση Εκπαίδευση.

Ευκαιρίες εργοδότησης σε Ιερές Μητροπόλεις και Ενορίες

Με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση άμεσης πλήρους ή μερικής εργοδότησης των αποφοίτων της, η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου έχει προσπαθήσει να έρθει σε επαφή με τον ενοριακό κλήρο και τις ενοριακές επιτροπές, ώστε να συζητηθούν από κοινού δυνατότητες συνεργασίας και να εξευρεθούν τρόποι με τους οποίους το ενοριακό έργο θα μπορούσε να αναδιοργανωθεί, για να επιτρέπει την ενσωμάτωση και απορρόφηση των αποφοίτων της Σχολής. Παρόμοιες επαφές και συνεργασίες αναμένεται να αναπτυχθούν με κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης

Δημόσια Μέση Εκπαίδευση

Όσον αφορά τον διορισμό στη Δημόσια Μέση Εκπαίδευση, με την εισαγωγή του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔΕ) οι διαδικασίες πρόσληψης είναι πλέον ευνοϊκές και δίνουν το δικαίωμα σε αποφοίτους Θεολογικών Σχολών να διεκδικήσουν και να εξασφαλίσουν θέση αμέσως μετά το πέρας των σπουδών τους.

Μέχρι την 31η Αυγούστου 2018 η πλήρωση όλων των θέσεων πρώτου διορισμού στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία της Κύπρου γινόταν βάσει της σειράς προτεραιότητας των υποψηφίων σε κατάλογο διοριστέων, στον οποίο είχαν δικαίωμα εγγραφής όλοι οι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου Θεολογίας. Ο κατάλογος διοριστέων της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας με ημερομηνία 08/06/2018 περιλαμβάνει 1145 ονόματα που υπέβαλαν αίτηση διορισμού μεταξύ των ημερομηνιών 16/07/2002 έως 17/07/2017 και αναμένουν διορισμό ως καθηγητές (http://www.eey.gov.cy/Portals/0/Pinakes%20Dioristeon/2018_June/MesiGeniki/Thriskeutikon.pdf?ver=2018-06-08-132850-873). Η εν λόγω διαδικασία διορισμού έχει τροποποιηθεί από τις 23/07/2015, με τη δημοσίευση της σχετικής νομοθεσίας και «O περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2015» προνοεί τη σταδιακή κατάργηση του Πίνακα Διοριστέων. Οι τελευταίοι Πίνακες Διοριστέων θα αναρτηθούν τον Φεβρουάριο του 2027, ενώ από την 1η Σεπτεμβρίου 2027 η πλήρωση όλων των θέσεων πρώτου διορισμού θα γίνεται σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους Πίνακες Διορισίμων. Η εγγραφή στους Πίνακες Διορισίμων θα γίνεται βάσει τόσο της επίδοσης των υποψηφίων σε γραπτές εξετάσεις όσο και άλλων κριτηρίων. Οι εξετάσεις αφορούν τη γνώση της ελληνικής γλώσσας, δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτικός και θέματα που αφορούν τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα (Βλ. σχετικά http://www.eey.gov.cy/ΠΙΝΑΚΕΣ/ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ/ΓΕΝΙΚΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ).

Οι πρώτοι Πίνακες Διορισίμων αναρτήθηκαν τον Μάρτιο του 2018. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2027 οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού θα πληρούνται κατά 50% με τον διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στους Πίνακες Διοριστέων και κατά 50% με τον διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στους Πίνακες Διορισίμων, εναλλάξ, με τον πρώτο διορισμό να γίνεται από τον Πίνακα Διοριστέων.

Η τροποποίηση της διαδικασίας διορισμού δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους της Θ.Σ.Ε.Κ. να εγγραφούν στον Πίνακα Διορισίμων, εφόσον παρακαθήσουν στις αντίστοιχες γραπτές εξετάσεις, και επομένως να διεκδικήσουν άμεσα θέση στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία. Λαμβανομένου υπόψη του αριθμού αδιόριστων αποφοίτων Θεολογικών Σχολών, καθώς και του γεγονότος ότι ανάμεσα στους 1145 υφιστάμενους διοριστέους περιλαμβάνονται και πολλοί πολίτες της ΕΕ, κυρίως από την Ελλάδα, προβλέπεται ότι ακόμα και με το ΝΣΔΕ οι προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων της Σχολής στη δημόσια εκπαίδευση είναι περιορισμένες. Παρόλ᾽ αυτά η Σχολή προτίθεται να στηρίζει εμπράκτως τους αποφοίτους της, ώστε να εξασφαλίζουν υψηλές βαθμολογίες στις εξετάσεις της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και επομένως να καταλαμβάνουν υψηλές θέσεις στον Πίνακα Διορισίμων.