Προκήρυξη μίας (1) θέσης Λειτουργού Θ.Σ.Ε.Κ. (Θέματα Έρευνας/Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων)

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Λειτουργού Θ.Σ.Ε.Κ. (Θέματα Έρευνας/Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων)

30 Μαρτίου 2018 

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου (Θ.Σ.Ε.Κ.), Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.), προκηρύσσει μία (1) θέση Λειτουργού Θ.Σ.Ε.Κ.  (Θέματα Έρευνας/Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) και δέχεται αιτήσεις για την πλήρωσή της.

Βαθμίδα: Λειτουργός

Κατηγορία: Σύμβαση Εργασίας Διοικητικού Προσωπικού

Τόπος Εργασίας: Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, Ισοκράτους 1-7, Λευκωσία

Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση τo ισχύον τιμαριθμικό επίδομα (27,99%) ανέρχονται σε:

Λειτουργός   (Συνδυασμένες Κλίμακες Α5 [ τέταρτη (4) βαθμίδα] – Α6)      €18,219 – €30,494

Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Θ.Σ.Ε.Κ.:

info@theo.ac.cy

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης, δηλαδή, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 30 Απριλίου  2018, μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά. Εκτός από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει, επιπρόσθετα, να την υποβάλουν σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή. Αυτό μπορεί να γίνει διά χειρός στην:

Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού,

Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου,

Οδός Ισοκράτους 1-7,

1016, Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ,

ή ταχυδρομικώς (στην ίδια διεύθυνση) σε φάκελο, ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας, το αργότερο,  30 Απριλίου  2018.

Οι αιτήσεις (σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή) πρέπει να περιλαμβάνουν ένα (1) αντίγραφο σε έντυπη μορφή και ένα (1) αντίγραφο σε ψηφιακή μορφή (USB stick ή CD) – σε μορφή PDF (Portable Document Format) ή Word – των ακόλουθων:

 1. Συνοδευτική επιστολή στην οποία να αναφέρονται: η θέση για την οποία υποβάλλουν αίτηση, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση επιλογής.
 2. Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
 4. Επαρκή τεκμηρίωση αναφορών του/της υποψηφίου σε: σημαντικές επιστημονικές ή άλλες συναφείς δραστηριότητες, ερευνητικά ή άλλα προγράμματα με εσωτερική ή εξωτερική χρηματοδότηση (ρόλος υποψηφίου, ύψος χρηματοδότησης, κατάλογος συνεργατών).
 5. Δύο (2) συστατικές επιστολές, στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, σε μορφή PDF, οι οποίες να αποσταλούν απευθείας στη Θ.Σ.Ε.Κ., από την ηλεκτρονική διεύθυνση των ατόμων που συστήνουν τον/την υποψήφιο/α, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  info@theo.ac.cy  

[Ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν μέχρι την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (30 Απριλίου  2018)].

Η συνοδευτική επιστολή (1), το βιογραφικό σημείωμα (2), και η τεκμηρίωση των αναφορών έργου/εμπειρίας (4) πρέπει να υποβάλλονται στα ελληνικά.

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

Αιτήσεις που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της προκήρυξης δεν θα ληφθούν υπόψιν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στην

Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (00357 22443065) ή στον Κλάδο Θεολογίας (00357 22443064),

e‐mail: info@theo.ac.cy

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Κάτω από την εποπτεία του Οικείου Προϊσταμένου:

 1. Αναλαμβάνει την αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση και την προώθηση της έρευνας στη Θ.Σ.Ε.Κ..
 2. Αναλαμβάνει το γραφείο Erasmus+ της Θ.Σ.Ε.Κ. (κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού) και τη διαχείριση όλων των σχετικών εργασιών.
 3. Αναλαμβάνει δράσεις για την προώθηση της συμμετοχής της Θ.Σ.Ε.Κ. στα ευρωπαϊκά και άλλα διεθνή προγράμματα και πρωτοβουλίες και στηρίζει την προώθηση ερευνητικών συνεργασιών.
 4. Συμβουλεύει, παρακολουθεί και υποστηρίζει την προσπάθεια κατάρτισης και διαχείρισης ερευνητικών και άλλων προτάσεων με εξωτερική χρηματοδότηση (πχ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας κτλ.).
 5. Διαχειρίζεται την υλοποίηση ευρωπαϊκών και άλλων ερευνητικών έργων που αναλαμβάνει η Θ.Σ.Ε.Κ. .
 6. Παρέχει διοικητική υποστήριξη στην Επιτροπή Έρευνας και δίνει πληροφορίες όσον αφορά στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με την έρευνα σε τομείς που αφορούν τη Θ.Σ.Ε.Κ. .
 7. Παρέχει πληροφόρηση και καθοδήγηση στο ακαδημαϊκό προσωπικό και στους φοιτητές σε θέματα της αρμοδιότητάς του/της.
 8. Μεριμνά για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων στον τομέα της αρμοδιότητάς του/της.
 9. Συμμετέχει και εκπροσωπεί τη Θ.Σ.Ε.Κ. σε επιτροπές, σε τοπικές και σε διεθνείς ημερίδες, στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου, στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, στην Υπηρεσία των Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, κ.ά. .
 10. Συντηρεί στην ιστοσελίδα της Θ.Σ.Ε.Κ. τον σχετικό ιστοχώρο που αφορά την έρευνα και την κινητικότητα, παρέχοντας ενημέρωση, διαφήμιση και διάχυση πληροφοριών.
 11. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πανεπιστημιακό Πτυχίο.
 2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε θέματα συναφή με τη θέση.
 3. Άριστη γνώση της Ελληνικής και  της Αγγλικής γλώσσας.
 4. Διετής εργασιακή εμπειρία σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.
 5. Πολύ καλή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 6. Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας, διαπροσωπικών σχέσεων και συνεργασίας σε ομάδα.
 7. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.

Θα αποτελούν πλεονέκτημα:

 1. Διδακτορικός τίτλος σπουδών σχετικός με τα καθήκοντα της θέσης.
 2. Πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορικές και γραπτές εξετάσεις.

 1. Η προφορική εξέταση θα έχει τη μορφή συνέντευξης, την οποία θα διεξάγει ειδική επιτροπή.
 2. Η γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει:

(α) Νέα Ελληνική γλώσσα (ανάπτυξη δοκιμίου σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης) και

(β) Αγγλική γλώσσα (ανάπτυξη δοκιμίου σε θέμα σχετικό με τη θέση).

Κριτήρια Αξιολόγησης Προσόντων Αιτητών

 1. Βαρύτητα της μοριοδότησης προσόντων: 50% επί της τελικής βαθμολογίας.
 2. Οι προσοντούχοι υποψήφιοι που θα κληθούν σε προφορική και γραπτή εξέταση θα βαθμολογηθούν με άριστα το 10. Η γραπτή εξέταση έχει βαρύτητα 20% (10% για τα Ελληνικά και 10% για τα Αγγλικά) και η προφορική εξέταση έχει βαρύτητα 30% επί της τελικής βαθμολογίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη θέση:

 1. Η Θ.Σ.Ε.Κ. είναι μια μικρή Σχολή που λειτουργεί από το 2015, ο/η υποψήφιος/α που θα καταλάβει τη θέση θα έχει την ευκαιρία και την πρόκληση να οργανώσει τις δομές και τις διαδικασίες έρευνας στο μοναδικό προπτυχιακό πρόγραμμα Θεολογίας στην Κύπρο.
 2. Η Θ.Σ.Ε.Κ. δύναται, αναλόγως προσόντων και πείρας σε αντίστοιχη θέση, να τοποθετήσει τον/τη λειτουργό κατά τον διορισμό σε οποιαδήποτε βαθμίδα της κλίμακας Α4-Α6.
 3. Ο/Η λειτουργός που θα διοριστεί θα εργάζεται συνήθως σε κανονικό ωράριο (8:00. με 16:00), ανάλογα, όμως, με τις ανάγκες της Θ.Σ.Ε.Κ. ή τις ανάγκες της θέσης, δύναται να εργαστεί και με ειδικά ωράρια.
 4. Ανάλογα με τις ανάγκες της Θ.Σ.Ε.Κ., ο/η λειτουργός θα τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης σχετικής με τα καθήκοντά του/της και θα παρακολουθεί επιμορφωτικά μαθήματα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη Θ.Σ.Ε.Κ.:

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου ιδρύθηκε το 2015. Λειτουργεί ως Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.), στο αναπαλαιωμένο κτηριακό της συγκρότημα στη Λευκωσία, στο ιστορικό κέντρο της παλιάς πόλης. Βρίσκεται παραπλεύρως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, σε ένα ελκυστικό περιβάλλον, με σύγχρονη τεχνολογική υποδομή και άρτιες εγκαταστάσεις. Προσφέρει το μόνο αξιολογημένο και πιστοποιημένο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Θεολογίας στην Κύπρο και προσβλέπει να καταστεί κέντρο ακαδημαϊκής έρευνας και διαλόγου στο πεδίο της Θεολογίας και των συναφών επιστημών.

Στο σύντομο διάστημα της λειτουργίας της η Σχολή κατάφερε να δημιουργήσει τις βάσεις για μια θετική πορεία ανάπτυξης, και στήριξε τη μέχρι τώρα λειτουργία της πάνω σε στέρεες ακαδημαϊκές αρχές και αξίες. Κατέχει τον Χάρτη Erasmus και συνεργάζεται με ακαδημαϊκούς και ερευνητές  διεθνούς εμβέλειας.

Η Σχολή στοχεύει στην ανάπτυξη μιας μικρής, ευέλικτης και αποτελεσματικής διοικητικής ομάδας που θα παρέχει υποστήριξη στο διδακτικό και ερευνητικό έργο της Σχολής, αξιοποιώντας και αναπτύσσοντας τις υποδομές και το ανθρώπινο κεφάλαιο. Επιδιώκεται η διοικητική ομάδα να αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες ως προκλήσεις και τις προκλήσεις ως ευκαιρίες και δυνατότητες για να εργαστεί δυναμικά και αποτελεσματικά για την περαιτέρω ανάπτυξη της ίδιας της ομάδας και κατά συνέπεια της Σχολής. Με την πρόσληψη νέων μελών επιδιώκεται να αναβαθμίζεται η δυνατότητα της Σχολής να σχεδιάζει και να προσφέρει νέα προγράμματα σπουδών – σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο – και να προωθεί την ανάπτυξη της έρευνας. Αναμένεται ότι το νέο προσωπικό της Σχολής, σε συνεργασία με τα υφιστάμενα μέλη, θα είναι σε θέση να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και υποχρεώσεις, στο πλαίσιο των καθηκόντων που προνοεί η θέση, με σκοπό τη συνεχή διασφάλιση τής ποιότητας και την ανάπτυξη του ευρύτερου ρόλου που καλείται να διαδραματίσει η Σχολή.

 

Κωδικός Προκήρυξης:

2018_03_29_Φ._Θ.Σ.Ε.Κ.3.04.2_Λει1_Ερ_Ευ_Πρ