2015 – 2020 Π.Π.Σ. Θεολογίας

Πρόγραμμα σπουδών: Πτυχίο Θεολογίας (4 έτη)

Απαιτήσεις σε ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)

Οι φοιτητές του Προγράμματος «Θεολογία, 4 έτη, Πτυχίο», της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου για να αποκτήσουν πτυχίο Θεολογίας, χρειάζεται να αποκτήσουν τον ελάχιστο αριθμό των διακοσίων σαράντα (240) πιστωτικών μονάδων (ECTS, που  απαιτούνται για  τη λήψη  του πτυχίου), του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Μονάδων. Για να συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες (ECTS) χρειάζεται να παρακολουθήσουν σαράντα οκτώ (48)  από τα εξήντα (60) προσφερόμενα μαθήματα και να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία ή να παρακολουθήσουν πενήντα (50)  από τα εξήντα (60) προσφερόμενα μαθήματα, καθώς επίσης να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του προγράμματος, να επιτύχουν στις αντίστοιχες εξετάσεις και να συμπληρώσουν χρόνο σχολικής εμπειρίας. Οι ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS) κατανέμονται στο πρόγραμμα ως ακολούθως:

 • 42 Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) 208 ECTS
 • 6 Επιλεγόμενα Μαθήματα  (Επ) 22 ECTS
 • 1 Πτυχιακή Εργασία  (Π.Ε.)  (Περιορισμένης Επιλογής)

(ή τα αντίστοιχα 2 μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής)  (Π.Ε.)  ή  (Π)    10 ECTS

Σύνολο προσφερόμενων ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων: 240 ECTS

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεολογίας αποτελείται από τα εξής μέρη:

 • Υποχρεωτικά Μαθήματα και Επιλεγόμενα:
  • 30 Υποχρεωτικά Μαθήματα Κλάδου Θεολογίας, 150 ECTS
  • 12 Υποχρεωτικά Μαθήματα Γενικής Παιδείας και Παιδαγωγικής Επάρκειας, 58 ECTS
 • Πτυχιακή Εργασία ή Περιορισμένης Επιλογής, 2 μαθήματα, 10 ECTS
 • Σχολική Εμπειρία

Πτυχιακή Εργασία

Δίνεται στους φοιτητές η επιλογή να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία  κατά τη διάρκεια του 7ου  και 8ου  εξαμήνου των σπουδών τους, αντί για την αντίστοιχη παρακολούθηση δύο μαθημάτων του Τομέα Σπουδών Γενικής Παιδείας και Βοηθητικών Επιστημών. Η πτυχιακή εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε 10 πιστωτικές μονάδες ECTS, πρέπει να περιλαμβάνει θεωρητική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που σχετίζεται με το θέμα που επιλέχθηκε σε 30-40 σελίδες έγγραφο.

Σχολική Εμπειρία

Η Σχολική Εμπειρία προσφέρεται στο Ζ’  εξάμηνο σπουδών στα πλαίσια του μαθήματος Διδακτική Θρησκευτικών/Σχολική Εμπειρία, ΘΕΟ.430. Είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές και πραγματοποιείται σε συνεννόηση και με την άδεια του Υ.Π.Π., σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η Σχολή λειτουργεί με το σύστημα των εξαμήνων (15 εβδομάδων) ως τρόπο οργάνωσης του ακαδημαϊκού έτους.

 • Για το χειμερινό εξάμηνο
  • Τα μαθήματα αρχίζουν την πρώτη Δευτέρα του Σεπτέμβριου και λήγουν την τρίτη Παρασκευή του Δεκέμβριου, νοουμένου ότι θα συμπληρώνονται συνολικά 12 διδακτικές εβδομάδες, μια εβδομάδα ανεξάρτητης μελέτης και δύο εβδομάδες εξετάσεων. Οι τελικές εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου πραγματοποιούνται από τη δεύτερη Δευτέρα μέχρι και την τρίτη Παρασκευή του Δεκέμβριου.
 • Για το εαρινό εξάμηνο
  • Τα μαθήματα αρχίζουν την τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου και λήγουν στα μέσα Μαΐου, νοουμένου ότι θα συμπληρώνονται 12 διδακτικές εβδομάδες, μια εβδομάδα ανεξάρτητης μελέτης και δύο εβδομάδες εξετάσεων. Η διάταξη των εβδομάδων διδασκαλίας, της ανεξάρτητης μελέτης και των τελικών εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου καθορίζονται σε σχέση με την ημερομηνία του Πάσχα.

Τα μαθήματα είναι διάρκειας τριών (3) ωρών εβδομαδιαίως, για 12 εβδομαδιαίες συναντήσεις ανά εξάμηνο και κατανέμονται στο πρόγραμμα ως «Υποχρεωτικά Μαθήματα» με το χαρακτηρισμό (Υ.), ως «Επιλεγόμενα μαθήματα» με το χαρακτηρισμό (ΕΠ.) ή ως «Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής» με τον χαρακτηρισμό (Π.Ε.). Για συγκεκριμένα μαθήματα προαπαιτείται ο/η φοιτητής/τρια να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση άλλου συναφούς μαθήματος. Στις περιπτώσεις αυτές αναγράφεται στη στήλη «ΠΡΟΑΠ» ο «ΚΩΔΙΚΟΣ» του σχετικού μαθήματος που αποτελεί προαπαιτούμενο.

Η βασική γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.

Α΄ ΕΤΟΣ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ   
ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑECTSΠΡΟΑΠ.ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑECTSΠΡΟΑΠ.
ΘΕΟ.121Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη. (Υ)5ΘΕΟ.122Ιστορία των Χρόνων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης (Υ)5
ΘΕΟ.125Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη (Υ)5ΘΕΟ.161Εισαγωγή στη Χριστιανική Λατρεία (Υ)5
ΘΕΟ.181Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία Α΄ (Υ)5ΘΕΟ.104Αγιολογία (Υ)5
ΘΕΟ.130Προσωπικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες (Υ)4ΘΕΟ.108Πατρολογία Α΄ (Υ)5
ΘΕΟ.140Αρχαιά Ελληνικά (Υ)4ΘΕΟ.141Αρχαιά Ελληνικά (Υ)4ΘΕΟ.140
ΘΕΟ.160Πληροφορική Η/Υ (Υ)4ΘΕΟ.142Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα (Υ)3
ΘΕΟ.143Ξένη Γλώσσα (Π.Ε.), Αγγλικά (Eπ)3ΘΕΟ.144Ξένη Γλώσσα (Π.Ε.), Αγγλικά (Eπ)3ΘΕΟ.143
ΘΕΟ.145Ξένη Γλώσσα (Π.Ε.), Γαλλικά (Eπ)3ΘΕΟ.146Ξένη Γλώσσα (Π.Ε.), Γαλλικά (Eπ)3ΘΕΟ.145
Σύνολο ECTS30Σύνολο ECTS30

Β΄ ΕΤΟΣ
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ   Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ   
ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑECTSΠΡΟΑΠ.ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑECTSΠΡΟΑΠ.
ΘΕΟ.262Λειτουργικός Χρόνος6ΘΕΟ.208Πατρολογία Β’ (Υ)5ΘΕΟ.108
Θεολογία της Λατρείας (Υ)
ΘΕΟ.281Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία Β΄ (Υ)5ΘΕΟ.181ΘΕΟ.231Κανονικό Δίκαιο (Υ)5
ΘΕΟ.221Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης Α΄ (Υ)5ΘΕΟ. 121ΘΕΟ.201Φιλοσοφία (Υ)5
ΘΕΟ.230Μεθοδολογία Έρευνας (Υ)5ΘΕΟ. 218Ιστορία Δογμάτων (Υ)5
ΘΕΟ.271Χριστιανική Αρχαιολογία (Υ)5ΘΕΟ.241Βυζαντινή Γραμματολογία (Υ)5
ΘΕΟ.278Βυζαντινή Μουσική Εκτέλεση (Υ)4ΘΕΟ.210Θεωρίες της Ψυχολογίας για την Προσωπικότητα (Υ)5
ΘΕΟ.240Καλλιέργεια Γλωσσικών Δεξιοτήτων Α΄3
Σύνολο ECTS30Σύνολο ECTS33

Γ΄ ΕΤΟΣ
Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ    ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ   
ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑECTSΠΡΟΑΠ.ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑECTSΠΡΟΑΠ.
ΘΕΟ.325Ερμηνεία Καινής Διαθήκης Α΄ (Υ)5ΘΕΟ.125ΘΕΟ.381Ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου (Υ)5
ΘΕΟ.364Θεία Λειτουργία5ΘΕΟ.334Παιδαγωγική και Μάθημα Θρησκευτικών (Y)6
και Ομιλητική (Υ)
ΘΕΟ.311Δογματική Α΄ (Υ).6ΘΕΟ.218ΘΕΟ.312Δογματική Β΄ (Υ).6ΘΕΟ.311
ΘΕΟ.330Διδακτική Μεθοδολογία (Υ)5ΘΕΟ.378Βυζαντινή Μουσική Υμνογραφία(Υ)4
ΘΕΟ.310Συμβουλευτική Ψυχολογία (Y)5ΘΕΟ.332Κοινωνιολογία της Θρησκείας (Υ)5
ΘΕΟ.340Καλλιέργεια Γλωσσικών Δεξιοτήτων Β΄3
ΘΕΟ.382(Eπ) Εκκλησία της Κύπρου και Εκπαίδευση4ΘΕΟ.383(Eπ) Νεότερη Ελληνική Ιστορία και Ταυτότητα4
ΘΕΟ.341(Eπ) Αρχαία Ελληνική Γραμματολογία4ΘΕΟ.333(Eπ) Παιδαγωγικές Θεωρίες4
ΘΕΟ.380(Eπ) Ελληνική Παλαιογραφία – Κωδικολογία4ΘΕΟ.353(Eπ) Ποιμαντική Διακονία4
Σύνολο ECTS30Σύνολο ECTS33

Δ΄ ΕΤΟΣ
Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ    Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ   
ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑECTSΠΡΟΑΠ.ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑECTSΠΡΟΑΠ.
ΘΕΟ.440Χριστιανική Ηθική (Υ)5ΘΕΟ.421Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης Β΄ (Υ)5ΘΕΟ.221
ΘΕΟ.429Ιστορία Θρησκευμάτων (Υ)5ΘΕΟ.425Ερμηνεία Καινής Διαθήκης Β΄ (Υ)5ΘΕΟ.325
ΘΕΟ.430Διδακτική των Θρησκευτικών /6ΘΕΟ.334ΘΕΟ.465Ευχολόγιο: Μυστήρια – Ιστορία – Θεολογία (Υ)5
Σχολική Εμπειρία (Y)
ΘΕΟ.408Ερμηνεία Πατερικών Κειμένων (Υ)6ΘΕΟ.208ΘΕΟ.471Βυζαντινή Τέχνη (Υ)5
ΘΕΟ.463(Eπ) Ημερονύκτιος Ακολουθία και Τυπικό4ΘΕΟ.407(Eπ) Αποστολή της Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο4
ΘΕΟ.488(Επ) Θέματα Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας & Πατερικής Θεολογίας4ΘΕΟ.404(Eπ) Όσιος Νεόφυτος Έγκλειστος-Εργοβιογραφία4
ΘΕΟ.426(Eπ) Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων4ΘΕΟ.455(Επ) Θέματα Βιοηθικής4ΘΕΟ.440
ΘΕΟ.410(Eπ) Αναπτυξιακή Ψυχολογία (Π.Ε.)5ΘΕΟ.411(Eπ) Θέματα Ψυχολογίας (Π.Ε.)5
ΘΕΟ.400Α΄(Eπ) Πτυχιακή (Π.Ε.)5ΘΕΟ.230ΘΕΟ.400Β΄(Eπ) Πτυχιακή (Π.Ε.)5ΘΕΟ.400Α΄
Σύνολο ECTS30Σύνολο ECTS30

Περιγραφή μαθημάτων

Δείτε εδώ τον συνοπτικό κατάλογο υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων.


Η Πτυχιακή Εργασία


Δείτε εδώ τον Εσωτερικό Κανονισμό Σύνταξης Πτυχιακής Εργασίας.

Δείτε εδώ τον Οδηγό Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας.


Η Σχολική Εμπειρία – Πρακτική Άσκηση


Βρείτε εδώ τον Οδηγό Σχολικής Εμπειρίας.

Οδηγός Σχολικής Εμπειρίας – Πρακτικής Άσκησης

Δείτε εδώ τα σχετικά έντυπα που συμπληρώνονται κατά τη Σχολική Εμπειρία.