Προγράμματα Σπουδών

Πρόγραμμα σπουδών: Πτυχίο Θεολογίας (4 έτη)

Απαιτήσεις σε ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)

Οι φοιτητές του Προγράμματος «Θεολογία, 4 έτη, Πτυχίο», της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου για να αποκτήσουν πτυχίο Θεολογίας, χρειάζεται να αποκτήσουν τον ελάχιστο αριθμό των διακοσίων σαράντα (240) πιστωτικών μονάδων (ECTS, που  απαιτούνται για  τη λήψη  του πτυχίου), του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Μονάδων. Για να συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες (ECTS) χρειάζεται να παρακολουθήσουν σαράντα οκτώ (48)  από τα εξήντα (60) προσφερόμενα μαθήματα και να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία ή να παρακολουθήσουν πενήντα (50)  από τα εξήντα (60) προσφερόμενα μαθήματα, καθώς επίσης να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του προγράμματος, να επιτύχουν στις αντίστοιχες εξετάσεις και να συμπληρώσουν χρόνο σχολικής εμπειρίας. Οι ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS) κατανέμονται στο πρόγραμμα ως ακολούθως:

 • 42 Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) 208 ECTS
 • 16 Επιλεγόμενα Μαθήματα  (Επ) 22 ECTS
 • 1 Πτυχιακή Εργασία  (Π.Ε.)  (Περιορισμένης Επιλογής)

(ή τα αντίστοιχα 2 μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής)  (Π.Ε.)  ή  (Π)    10 ECTS

Σύνολο προσφερόμενων ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων: 240 ECTS

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεολογίας αποτελείται από τα εξής μέρη:

 • Υποχρεωτικά Μαθήματα και Επιλεγόμενα:
  • 30 Υποχρεωτικά Μαθήματα Κλάδου Θεολογίας, 150 ECTS
  • 12 Υποχρεωτικά Μαθήματα Γενικής Παιδείας και Παιδαγωγικής Επάρκειας, 58 ECTS
 • Πτυχιακή Εργασία ή Περιορισμένης Επιλογής, 2 μαθήματα, 10 ECTS
 • Σχολική Εμπειρία

Πτυχιακή Εργασία

Δίνεται στους φοιτητές η επιλογή να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία  κατά τη διάρκεια του 7ου  και 8ου  εξαμήνου των σπουδών τους, αντί για την αντίστοιχη παρακολούθηση δύο μαθημάτων του Τομέα Σπουδών Γενικής Παιδείας και Βοηθητικών Επιστημών. Η πτυχιακή εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε 10 πιστωτικές μονάδες ECTS, πρέπει να περιλαμβάνει θεωρητική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που σχετίζεται με το θέμα που επιλέχθηκε σε 30-40 σελίδες έγγραφο.

Σχολική Εμπειρία

Η Σχολική Εμπειρία προσφέρεται στο Ζ’  εξάμηνο σπουδών στα πλαίσια του μαθήματος Διδακτική Θρησκευτικών/Σχολική Εμπειρία, ΘΕΟ.430. Είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές και πραγματοποιείται σε συνεννόηση και με την άδεια του Υ.Π.Π., σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η Σχολή λειτουργεί με το σύστημα των εξαμήνων (15 εβδομάδων) ως τρόπο οργάνωσης του ακαδημαϊκού έτους.

 • Για το χειμερινό εξάμηνο
  • Τα μαθήματα αρχίζουν την πρώτη Δευτέρα του Σεπτέμβριου και λήγουν την τρίτη Παρασκευή του Δεκέμβριου, νοουμένου ότι θα συμπληρώνονται συνολικά 12 διδακτικές εβδομάδες, μια εβδομάδα ανεξάρτητης μελέτης και δύο εβδομάδες εξετάσεων. Οι τελικές εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου πραγματοποιούνται από τη δεύτερη Δευτέρα μέχρι και την τρίτη Παρασκευή του Δεκέμβριου.
 • Για το εαρινό εξάμηνο
  • Τα μαθήματα αρχίζουν την τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου και λήγουν στα μέσα Μαΐου, νοουμένου ότι θα συμπληρώνονται 12 διδακτικές εβδομάδες, μια εβδομάδα ανεξάρτητης μελέτης και δύο εβδομάδες εξετάσεων. Η διάταξη των εβδομάδων διδασκαλίας, της ανεξάρτητης μελέτης και των τελικών εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου καθορίζονται σε σχέση με την ημερομηνία του Πάσχα.

Τα μαθήματα είναι διάρκειας τριών (3) ωρών εβδομαδιαίως, για 12 εβδομαδιαίες συναντήσεις ανά εξάμηνο και κατανέμονται στο πρόγραμμα ως «Υποχρεωτικά Μαθήματα» με το χαρακτηρισμό (Υ.), ως «Επιλεγόμενα μαθήματα» με το χαρακτηρισμό (ΕΠ.) ή ως «Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής» με τον χαρακτηρισμό (Π.Ε.). Για συγκεκριμένα μαθήματα προαπαιτείται ο/η φοιτητής/τρια να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση άλλου συναφούς μαθήματος. Στις περιπτώσεις αυτές αναγράφεται στη στήλη «ΠΡΟΑΠ» ο «ΚΩΔΙΚΟΣ» του σχετικού μαθήματος που αποτελεί προαπαιτούμενο.

Η βασική γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.

Προγράμματα Ανά Εξάμηνο
Περιγραφή μαθημάτων

Δείτε εδώ τον συνοπτικό κατάλογο υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων.


Η Πτυχιακή Εργασία


Δείτε εδώ τον Εσωτερικό Κανονισμό Σύνταξης Πτυχιακής Εργασίας.

Δείτε εδώ τον Οδηγό Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας.


Η Σχολική Εμπειρία – Πρακτική Άσκηση


Βρείτε εδώ τον Οδηγό Σχολικής Εμπειρίας.

Οδηγός Σχολικής Εμπειρίας – Πρακτικής Άσκησης

Δείτε εδώ τα σχετικά έντυπα που συμπληρώνονται κατά τη Σχολική Εμπειρία.