Περιγραφή μαθημάτων

ΘΕΟ.121
Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη (Υ)
Οι φοιτητές γνωρίζουν τα επί μέρους βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και τα ιστορικοφιλολογικά προβλήματά τους με έμφαση στο περιεχόμενο, τον χαρακτήρα, τον συγγραφέα, τον τόπο  και χρόνο συγγραφής, τον σκοπό, τη γνησιότητα και τη γένεση αυτών. Επίσης κατανοούν τα βασικά στοιχεία διαμόρφωσης του Παλαιστίνιου  και του Αλεξανδρινού Κανόνα, την παράδοση του εβραϊκού κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης, από την αρχική συγγραφή του μέχρι σήμερα και την ιστορία του κειμένου της μεταφράσεως των Ο΄, τα πορίσματα της σύγχρονης έρευνας και την εν γένει θεολογική και διαχρονική αξία  της Παλαιάς Διαθήκης.

ΘΕΟ.125
Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη (Υ)
Οι φοιτητές γνωρίζουν τα επί μέρους βιβλία της Καινής Διαθήκης και τα ιστορικοφιλολογικά προβλήματά τους με έμφαση στο περιεχόμενο, τον χαρακτήρα, τον συγγραφέα, τον τόπο και χρόνο συγγραφής, τον σκοπό, τη γνησιότητα και τη γένεση αυτών. Επίσης γνωρίζουν την ιστορία του Κανόνα της Καινής Διαθήκης, τα πορίσματα της σύγχρονης έρευνας και γενικά τη θεολογική και διαχρονική αξία της Καινής Διαθήκης.

ΘΕΟ.181
Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία Α´ (Υ)
Το μάθημα αναφέρεται στην ιστορία της ίδρυσης και εξάπλωσης της  Εκκλησίας στους αποστολικούς χρόνους, τον θρησκευτικό συγκρητισμό, την αυτοκρατορική λατρεία, την πρώτη περίοδο των διωγμών, τη νομική υπόσταση της Εκκλησίας καθώς και στους μεγάλους διωγμούς του 3ου και 4ου αιώνα. Επίσης περιέχει την  πολιτική του Μ. Κωνσταντίνου, τον Αρειανισμό και τις Ωριγενιστικές έριδες, τον Νεστοριανισμό, τον καθορισμό του Χριστολογικού Δόγματος, τον Μονοφυσιτισμό και επεκτείνεται στη θρησκευτική πολιτική των αυτοκρατόρων μέχρι την εποχή του Ιουστινιανού.

ΘΕΟ.130
Προσωπικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες (Υ)
Οι φοιτητές καθοδηγούνται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μελέτης και οργάνωσης της μελέτης και του χρόνου τους, καθώς και δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης, ομιλίας και επιστημονικής γραφής. Στηρίζονται στην ετοιμασία και παρουσίαση ομιλίας μπροστά σε ακροατήριο, καθώς και στην ετοιμασία γραπτού δοκιμίου. Μέσα από βιωματικά εργαστήρια αναπτύσσουν βασικές κοινωνικές, επικοινωνιακές, συναισθηματικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες.

ΘΕΟ.140
Αρχαία Ελληνικά Α΄ (Υ)
Οι φοιτητές γνωρίζουν τα είδη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και  εξοικειώνονται με αυτήν με την επεξεργασία κατ’ επιλογήν κειμένων του αττικού πεζού λόγου.  Με την εφαρμογή στα κείμενα των κανόνων της γραμματικής και του συντακτικού τα κατανοούν και είναι σε θέση να τα αποδίδουν στη νεοελληνική γλώσσα.

ΘΕΟ.160
Πληροφορική Η/Υ (Υ)
Οι φοιτητές εισάγονται στις βασικές αρχές χρήσης των Η.Υ., με έμφαση στα προγράμματα του Microsoft Office. Γνωρίζουν το διαδίκτυο και εξασκούνται στη διερεύνηση θεμάτων, στη συλλογή πληροφοριών και στη δημιουργία κειμένων, παρουσιάσεων, λογιστικών φύλλων και ταινιών. Δύνανται να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την τεχνολογία τόσο για τις εργασίες τους, όσο και για τις προσωπικές τους ανάγκες.

ΘΕΟ.143
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ / Αγγλικά (Π.Ε)
Δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να προσεγγίσουν την ορολογία της Θεολογικής Επιστήμης, όπως αυτή διατυπώνεται στην Αγγλική γλώσσα. Γίνεται εξάσκηση στην κατανόηση γραπτών εξειδικευμένων κειμένων και στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου στην Αγγλική, σε θέματα σχετικά με τον κλάδο της Θεολογίας.

ΘΕΟ.145
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ / Γαλλικά (Π.Ε)
Διδάσκονται βασικές αρχές της γαλλικής ορολογίας της Θεολογικής Επιστήμης, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην κατανόηση γραπτών κειμένων και στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου στη γαλλική γλώσσα. Οι φοιτητές προσεγγίζουν θεολογικά κείμενα γραμμένα στη γαλλική και διατυπώνουν στη γαλλική απόψεις και επιχειρήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους.

ΘΕΟ.122
Ιστορία των χρόνων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης (Υ)
Το μάθημα  εισάγει στη μέθοδο και τις βασικές αρχές της επιστήμης της  Ιστορίας γενικά. Αξιοποιεί τις σύγχρονες μεθόδους της επιστημονικής έρευνας, και με τη συμβολή των κειμένων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης,  της Αρχαιολογίας και των εξωβιβλικών κειμένων παρουσιάζει τα γεγονότα της ιστορικής πορείας του αρχαίου Ισραήλ και της επί γης παρουσίας του Θεανθρώπου Ιησού. Εκτός όμως από τα ιστορικά γεγονότα παρουσιάζει και τις θρησκευτικές και κοινωνικές πτυχές της εποχής της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης.

ΘΕΟ.161
Εισαγωγή στη Χριστιανική Λατρεία (Υ)
Οι φοιτητές εισάγονται στην επιστήμη της Λειτουργικής, με αξιοποίηση των βασικών αρχών και της μεθοδολογίας της επιστημονικής έρευνας. Μελετώνται οι βασικές πηγές της λειτουργικής επιστήμης μέχρι και τον 4ο αιώνα μ.Χ., καθώς επίσης η ιστορική εξέλιξη και το θεολογικό περιεχόμενο των διαφόρων φάσεων της πρώιμης χριστιανικής λατρείας. Αξιολογείται η σημασία του λειτουργικού βιώματος των πρώτων αιώνων και ο τρόπος με τον οποίο αυτό μπορεί να βοηθήσει το σημερινό λειτουργικό γίγνεσθαι.

ΘΕΟ.104
Αγιολογία (Υ)
Ειδολογική κατάταξη αγιολογικών κειμένων και εξοικείωση με τη βασική αγιολογική ορολογία και τις πηγές. Γνωριμία με τους σημαντικότερους συγγραφείς αγιολογικών κειμένων και τους κυριότερους σταθμούς της αγιολογίας της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου. Αναφορά στους Αγίους Μάρτυρες, στην τιμή των ιερών λειψάνων, στη Θεοτόκο και τους χορούς των Αγίων.  Επεξήγηση της διαδικασίας αγιοκατάταξης τόσο στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όσο και στη Ρωμαιοκαθολική.

ΘΕΟ.108
Πατρολογία Α΄ (Υ)
Το μάθημα διδάσκει τα εισαγωγικά προ-βλήματα στη μελέτη των Πατέρων και εκκλησιαστικών συγγραφέων (2ο–8ο αι.), τις μεθοδολογικές, θεολογικές, φιλολογικές και ιστορικοκοινωνικές προϋποθέσεις κατανόησης της θεολογικής και λοιπής προσφοράς τους. Επίσης διδάσκει την ιστορικογραμματολογική έρευνα του βίου και των συγγραφών των Πατέρων, την θεολογική ανάλυση του προσώπου και του ιδιαίτερου έργου των εκκλησιαστικών συγγραφέων και των Μεγάλων Πατέρων και διδασκάλων που έζησαν μέχρι και τον 8ο αιώνα.

ΘΕΟ.141
Αρχαία Ελληνικά Β΄ (Υ)
Σε συνέχεια του μαθήματος ΘΕΟ.140, οι φοιτητές με την εφαρμογή σε επιλεγμένα κείμενα του αττικού πεζού λόγου των κανόνων της γραμματικής και του συντακτικού και την απόδοσή τους στη νεοελληνική γλώσσα δύνανται να     αναγνωρίζουν τα διαχρονικά στοιχεία και την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας. Να αντιληφθούν ότι η αρχαία ελληνική γλώσσα αποτελεί τη βάση για την επιστημονική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου της Θεολογίας, καθόσον οι βασικές της πηγές, Μετάφραση των Ο΄, Καινή Διαθήκη, Πατερικά κείμενα κ. ά. είναι στην ελληνική.

ΘΕΟ.142
Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα (Υ)
Το μάθημα δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να γνωρίσουν αφ’ ενός μεν τις γλώσσες στις οποίες έχει γραφεί η Παλαιά Διαθήκη και να ενδιατρίψουν, μετά τη γενική παρουσίαση των σημιτικών γλωσσών,  στην αρχαία εβραϊκή γλώσσα. Με τη διδασκαλία της γραμματικής της αρχαίας εβραϊκής γλώσσας και με την εφαρμογή της στο πρωτότυπο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης θα μπορούν να το προσεγγίζουν, να αξιολογούν τις μεταφράσεις του, κυρίως των Ο΄, και να αναγνωρίζουν τις επιδράσεις  της αρχαίας εβραϊκής σε αυτήν.

ΘΕΟ.144
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ / Αγγλικά (Π.Ε.)
Σε συνέχεια του μαθήματος ΘΕΟ.143, οι φοιτητές εμβαθύνουν στην αγγλική ορολογία της Θεολογικής Επιστήμης και στις τεχνικές διατύπωσης απόψεων στην αγγλική σε θέματα που σχετίζονται με τη Θεολογία. Προσεγγίζονται θεολογικού περιεχομένου κείμενα στην αγγλική γλώσσα και καταβάλλεται προσπάθεια κατανόησής τους.

ΘΕΟ.146
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ / Γαλλικά (Π.Ε.)
Σε συνέχεια του μαθήματος ΘΕΟ.145, οι φοιτητές εμβαθύνουν στη βασική γαλλική ορολογία της Θεολογικής Επιστήμης και στις τεχνικές διατύπωσης απόψεων στη γαλλική σε θέματα που σχετίζονται με τη Θεολογία. Προσεγγίζονται θεολογικού περιεχομένου κείμενα στην γαλλική γλώσσα και καταβάλλεται προσπάθεια κατανόησής τους.

ΘΕΟ.262
Λειτουργικός Χρόνος – Θεολογία της Λατρείας (Υ)
Εισαγωγή στις βασικές θεολογικές λειτουργικές έννοιες και στη μεθοδολογία μελέτης των πηγών. Προσεγγίζεται η λειτουργική αίσθηση του χρόνου και της εορτής στο βίωμα της Εκκλησίας. Μελετώνται οι βασικοί ιστορικοί και θεολογικοί σταθμοί εξέλιξης του λειτουργικού χρόνου: Κυριακή – Πάσχα, κινητός και ακίνητος εορτολογικός κύκλος, Δεσποτικές και Θεομητορικές εορτές, Μνήμες Αγίων.

ΘΕΟ.231
Κανονικό Δίκαιο (Υ)
Τονίζονται οι   σχέσεις Δικαίου και Θεολογίας,   καθορίζεται η έννοια και η φύση του Κανονικού Δικαίου ως μαθήματος της Θεολογικής επιστήμης και ορίζονται οι θεμελιώδεις και δευτερεύουσες πηγές του. Προσεγγίζεται η ιεραρχική οργάνωση της Εκκλησίας και η διάκριση των μελών της, τα όργανα της εκκλησιαστικής εξουσίας και το επισκοπικό πολίτευμα, καθώς και το θέμα των σχέσεων Εκκλησίας – Πολιτείας. Επίσης περιέχονται οι Καταστατικοί Χάρτες Ορθοδόξων Εκκλησιών καθώς και η σύγχρονη Καταστατική Νομοθεσία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου.

ΘΕΟ.208
Πατρολογία B΄ (Υ)
Σε συνέχεια του μαθήματος ΘΕΟ.108, οι φοιτητές διδάσκονται τα εισαγωγικά προβλήματα στη μελέτη των Πατέρων και των εκκλησιαστικών συγγραφέων (9ο – 15ο αι.) και τις μεθοδολογικές, θεολογικές, φιλολογικές και ιστορικοκοινωνικές προϋποθέσεις κατανόησης της πατερικής θεολογίας της εποχής. Προσεγγίζουν την ιστορικογραμματολογική έρευνα του βίου και των συγγραφών των μετά τον 9ο αι. Πατέρων και Εκκλησιαστικών συγγραφέων. Επίσης διδάσκονται τη Θεολογική ανάλυση του προσώπου και του ιδιαίτερου έργου τους με εμβάθυνση στην αντιρρητική (Μ. Φώτιος κ.λπ.) και ησυχαστική θεολογία (Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς και μαθητές του).

ΘΕΟ.230
Μεθοδολογία Έρευνας (Υ)
Προσεγγίζεται το ακαδημαϊκό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσονται τα επιστημονικά κείμενα της Θεολογίας. Διδάσκονται δεξιότητες μελέτης, ικανότητες βιβλιογραφικής επισκόπησης, συγγραφής ακαδημαϊκού δοκιμίου και τα βασικά στάδια εκπόνησης πτυχιακής μελέτης.

ΘΕΟ.271
Χριστιανική Αρχαιολογία (Υ)
Οι φοιτητές εισάγονται  στη Χριστιανική Αρχαιολογία, την επιστημονική   ορολογία και τη θεμελιακή σημασία της γένεσης και ανάπτυξης της χριστιανικής τέχνης, που συντελεί στη δημιουργία του πολιτισμού της εποχής.  Προσδιορίζεται η χριστιανική και ναοδομική αρχιτεκτονική,  περιγράφονται οι χώροι λατρείας των χριστιανών, οι κατακόμβες, οι σαρκοφάγοι, η θρησκευτική ζωγραφική, η χριστιανική γλυπτική, η ζωγραφική των εικόνων και η θεολογία τους μέχρι την εποχή της εικονομαχίας.

ΘΕΟ.278
Βυζαντινή Μουσική Εκτέλεση (ΕΠ)
Μια εισαγωγή στον κόσμο της Βυζαντινής Μουσικής και της ψαλτικής τέχνης, στη βυζαντινή μουσική σημειογραφία και στον τρόπο γραφής και ανάγνωσης της Βυζαντινής Μουσικής. Εκμάθηση της μουσικής εκτέλεσης και ερμηνείας εκκλησιαστικών ύμνων, όπως αυτοί ψάλλονται στις βασικές λατρευτικές ακολουθίες.

ΘΕΟ.221
Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης (Υ)
Με προαπαιτούμενο το ΘΕΟ.121, οι φοιτητές εισάγονται στις βασικές αρχές της Ερμηνευτικής ως επιστήμης και στην ερμηνεία επιλεγμένων προφητικών βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης,  που προσεγγίζονται με τις σύγχρονες μεθόδους της ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Προσδιορίζονται τα ιδιαίτερα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα των εξεταζόμενων βιβλίων και επιχειρείται η λύση τους με τη συμβολή των γνωμών των εκκλησιαστικών πατέρων και συγγραφέων και τα πορίσματα της νεότερης επιστημονικής έρευνας.

ΘΕΟ.281
Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία Β´(Υ)
Σε συνέχεια του μαθήματος ΘΕΟ.181, εξετάζεται η περίοδος που αρχίζει από την εποχή του Ιουστινιανού και αναφέρεται στην Εικονομαχία, την Αναστήλωση των Εικόνων, στο Σχίσμα των Εκκλησιών, στον εκχριστιανισμό των Σλάβων, στο τελευταίο Σχίσμα των Εκκλησιών Ανατολής και Δύσεως. Επίσης αναφέρονται οι αιρέσεις, οι σχέσεις μεταξύ των Εκκλησιών Ανατολής και Δύσης,  η ιστορία της Εκκλησίας κατά την εποχή της λατινοκρατίας, οι Ησυχαστικές έριδες στην Ανατολή καθώς και ο πνευματικός βίος της Εκκλησίας της Ανατολής.

ΘΕΟ.201
Φιλοσοφία (Υ)
Μέσα από μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες και στα θεμελιώδη προβλήματα της Φιλοσοφίας, οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με όλους τους σημαντικούς κλάδους της Φιλοσοφίας (Οντολογία, Ανθρωπολογία, Ηθική, Πολιτική Φιλοσοφία).  Καταδεικνύονται οι επιρροές της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας στα σύγχρονα ρεύματα και επεξηγούνται τα μεθοδολογικά σχήματα των διαφόρων φιλοσοφικών ρευμάτων, με παράλληλο στόχο την αξιοποίηση της κριτικής σκέψης και της δημιουργικής σύνθεσης των φοιτητών.

ΘΕΟ.218
Ιστορία Δογμάτων (Υ)
Το μάθημα παρουσιάζει τον διαφορετικό χαρακτήρα της Ιστορίας των Δογμάτων της Εκκλησίας, που σχετίζεται με την Αποκάλυψη στο πρόσωπο του Χριστού, σε σχέση με την ιστορία των ανθρωπίνων ιδεών. Εξηγεί την ανάπτυξη και δια-τύπωση των δογμάτων μέσα  από τα συνοδικά κείμενα της Εκκλησίας, προ-βάλλει την πορεία του δόγματος δια μέσου των αιώνων και τονίζει τη στενή σχέση αυτής της πορείας με την εκκλησιαστική εμπειρία. Προβάλλει τους αγώνες της Εκκλησίας για τη διατύπωση των δογμάτων και τη διατήρηση της αλήθειας  και αναφέρει τις δογματικές εξελίξεις στη Δύση μέχρι τη Μεταρρύθμιση.

ΘΕΟ.241
Βυζαντινή Γραμματολογία (Υ)
Οι φοιτητές εισάγονται στα βασικά εργαλεία έρευνας των βυζαντινών σπουδών, ιδιαίτερα με βάση τις πρωτογενείς πηγές του Βυζαντίου. Δίνεται έμφαση στα κείμενα της χριστιανικής γραμματείας και προσεγγίζεται η σχέση βυζαντινής λογοτεχνίας και βυζαντινού πολιτισμού. Μελετάται η ιστοριογραφία, η αγιολογία και η υμνογραφία, η επιστολογραφία και η ρητορική, καθώς και η θρησκευτική ποίηση.

ΘΕΟ.210
Θεωρίες της Ψυχολογίας για την Προσωπικότητα (Υ)
Προσεγγίζονται οι θεωρίες, οι μέθοδοι έρευνας και τα μέσα αξιολόγησης της ψυχολογίας της προσωπικότητας. Εξετάζονται η ανάπτυξη, η δομή και τα αποκλίνοντα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, καθώς και οι διαδικασίες που επιφέρουν αλλαγή της προσωπικότητας, ενώ επιχειρείται μια κριτική προσέγγιση των υποκειμενικών τομέων της ανθρώπινης ψυχολογίας. Οι φοιτητές καθίστανται ικανοί να εφαρμόσουν διάφορες τεχνικές αξιολόγησης της προσωπικότητάς τους.

ΘΕΟ.325
Ερμηνεία Καινής Διαθήκης (Υ)
Με προαπαιτούμενο το ΘΕΟ.125, οι φοιτητές εισάγονται στην επιστήμη της Ερμηνευτικής και Ερμηνείας της Καινής Διαθήκης. Με τη συμβολή της πατερικής ερμηνευτικής και των σύγχρονων ερμηνευτικών μεθόδων προσεγγίζουν ερμηνευτικά αντιπροσωπευτικές περικοπές από τα Ευαγγέλια και κυρίως από τους Συνοπτικούς. Ενημερώνονται με σύγχρονη βιβλιογραφία, και αναγνωρίζουν την ιστορική και θεολογική σημασία των Ευαγγελίων και ανακαλύπτουν τις περιεχόμενες σε αυτά διαχρονικές θεολογικές αλήθειες.

ΘΕΟ.364
Θεία Λειτουργία και Ομιλητική (Υ)
Εισαγωγή στη μελέτη της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Δίνεται έμφαση στους ιστορικούς σταθμούς εξέλιξης και διαμόρφωσης της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και στη σχέση Θείας Λειτουργίας και Θεολογίας. Προσεγγίζονται θέματα λειτουργικού ήθους καθώς και σύγχρονα λειτουργικά και ποιμαντικά ζητήματα. Εισάγονται στην Ομιλητική της Εκκλησίας μέσα από τη μελέτη και την ανάλυση κειμένων της Καινής Διαθήκης και της Πατερικής Γραμματείας. Μελετάται η θέση της Θείας Λατρείας και του Δόγματος μέσα στον εκκλησιαστικό λόγο και προσεγγίζεται το θέμα της θεολογικής, ποιοτικής και ποσοτικής αναβάθμισης της Ομιλητικής κατήχησης στο ποιμαντικό και ενοριακό έργο της Εκκλησίας.

ΘΕΟ.311
Δογματική Α΄(Υ)
Με προαπαιτούμενο το ΘΕΟ.218, παρουσιάζεται η συστηματική έκθεση των δογματικών αληθειών   της Ορθόδοξης πίστης, οι οποίες αποκαλυφθείσες από τον Τριαδικό Θεό στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού φυλάσσονται στην Εκκλησία και διδάσκονται από αυτήν. Η Δογματική προβαίνει στην εκφορά της πίστης της Εκκλησίας, η οποία εκφράζεται στα Δόγματα αυτής, τόσο τα καθορισθέντα υπό των Οικουμενικών Συνόδων, όσο και τα μη καθορισθέντα, αλλά αδιαλείπτως υπό της Εκκλησίας κηρυττόμενα και διδασκόμενα και τονίζει τη στενή σχέση των Δογμάτων της Εκκλησίας με τη ζωή των πιστών χριστιανών, ως μετοχή και εμπειρία στη  χαρισματική λειτουργία της εκκλησιαστικής ζωής.

ΘΕΟ.330
Διδακτική Μεθοδολογία (Υ)
Οι φοιτητές εισάγονται στις βασικές έννοιες και θεωρίες της διδακτικής και στα βασικά δομικά χαρακτηριστικά της διδασκαλίας. Εφαρμόζουν τα στάδια σχεδιασμού καθώς και τις θεμελιώδεις στρατηγικές μιας αποτελεσματικής διδασκαλίας. Ασκούνται στον τρόπο αξιολόγησης και στον τρόπο αποτίμησης των αποτελεσμάτων της διδακτικής πράξης.

ΘΕΟ.310
Συμβουλευτική Ψυχολογία (Υ)
Προσεγγίζονται οι θεωρίες και οι βασικές αρχές της Συμβουλευτικής. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να αξιοποιήσουν κριτικά τα δυο βασικά επιστημολογικά μοντέλα, το εμπειρικό-ρεαλιστικό και το πολιτισμικό-αφηγηματικό, αλλά και να κατανοήσουν την έννοια της Συνεργατικής Διαλογικής στάσης, της Συνεργατικής Σχέσης και της Ηθικής διάστασης της Συμβουλευτικής. Προσφέρεται η ευκαιρία γνωριμίας και άσκησης στις βασικές δεξιότητες του Συμβούλου, καθώς και ένταξης της θεωρίας και ορισμένων τεχνικών της Συμβουλευτικής στην καθημερινή πρακτική των φοιτητών.

ΘΕΟ.382
Εκκλησία της Κύπρου και Εκπαίδευση (ΕΠ)
Το μάθημα διδάσκει τις διάφορες κατευθύνσεις και προσανατολισμούς της σύγχρονης Εκπαίδευσης στην Κύπρο σε σχέση με την Εκκλησία της Κύπρου και σε συνάρτηση με το αντίστοιχο ιστορικό πλαίσιο ανάπτυξής τους. Οι φοιτητές αναπτύσσουν κριτική σκέψη γύρω από τις πολιτικές που ακολουθούνται ή εφαρμόζονται στην Παιδεία, και εξετάζουν τον ρόλο της Εκκλησίας και τις δυνατότητες ή αδυναμίες της στον χώρο της Εκπαίδευσης Οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες μελέτης και καταγραφής αρχειακού υλικού στο συγκείμενο του μαθήματος.

ΘΕΟ.341
Αρχαία Ελληνική Γραμματολογία (ΕΠ)
Οι φοιτητές γνωρίζουν τα βασικά γραμματολογικά είδη της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας, ποιητικού και πεζού λόγου μέσα από τα κλασικά έργα των εκπροσώπων της Αρχαιότητας.  Εξοικειώνονται με τη γλώσσα και το ύφος των συγγραφέων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας ώστε να δύνανται να αξιολογούν την προσφορά της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατανόηση της Αγίας Γραφής και της Πατερικής Γραμματείας.

ΘΕΟ.380
Ελληνική Παλαιογραφία Κωδικολογία (Υ)
Το μάθημα δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να γνωρίσουν την ιστορία και εξέλιξη της ελληνικής γραφής μέσα από χειρόγραφα και κώδικες μεγαλογράμματους και μικρογράμματους. Δύνανται να αναλύουν τη δομή ενός χειρόγραφου κώδικα και να τον χρονολογούν κατά προσέγγιση και με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας.

ΘΕΟ.381
Ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου (Υ)
Το μάθημα αναφέρεται στην ιστορία της ίδρυσης της Εκκλησίας της Κύπρου στους αποστολικούς χρόνους και τη θεμελίωσή της. Η Ιστορία της Εκκλησίας Κύπρου εντάσσεται στη Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία και εξετάζεται η πορεία της στις διάφορες περιόδους, Βυζαντινή, Φραγκοκρατία, Ενετοκρατία, Τουρκοκρατία, καθώς και στη σύγχρονη εποχή.

ΘΕΟ.334
Παιδαγωγική και Μάθημα Θρησκευτικών (Υ)
Το μάθημα των Θρησκευτικών προσεγγίζεται παιδαγωγικά και οι φοιτητές διδάσκονται διάφορες θεωρίες που σχετίζονται με αντίστοιχες παιδαγωγικές και μορφωτικές θεωρήσεις. Οι φοιτητές καλούνται επίσης να κρίνουν θεωρίες και προβληματισμούς που αφορούν τη Σχολική Θρησκευτική Παιδεία.

ΘΕΟ.312
Δογματική Β΄ (Υ)
Σε συνέχεια του μαθήματος ΘΕΟ.311, προβάλλεται η διατύπωση και η ερμηνεία των Δογμάτων της Εκκλησίας μέσα από την ιστορική πορεία της Εκκλησίας. Παρατίθενται οι διαφορές της Ορθόδοξης Δογματικής της Ανατολικής Εκκλησίας προς τη Δογματική της Δυτικής Εκκλησίας. Προσεγγίζονται θέματα αιρέσεων της Αρχαίας Εκκλησίας, οι Οικουμενικές Σύνοδοι, το Filioque και η Δογματική προβαίνει σε διάλογο με την Ηθική, με άλλες θρησκείες και τον σύγχρονο κόσμο.

ΘΕΟ.378
Βυζαντινή Μουσική Υμνογραφία (Υ)
Προσεγγίζονται οι υμνολογικοί και λειτουργικοί όροι της Ελληνορθοδόξου Εκκλησίας, καθώς και το Τυπικό για τις διάφορες εκκλησιαστικές ακολουθίες. Επεξηγείται η χρήση των διαφόρων λειτουργικών και μουσικών βιβλίων της Εκκλησίας και μελετάται η εξέλιξη της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής μέσα στην Ιστορία.

ΘΕΟ.332
Κοινωνιολογία της Θρησκείας (Υ)
Εξετάζονται οι σχέσεις θρησκείας και κοινωνίας και γίνεται μία εισαγωγή στην κοινωνιολογική προσέγγιση του θρησκευτικού φαινομένου. Αναδεικνύονται τα κοινωνικά γενεσιουργά αίτια του θρησκευτικού φαινομένου και διερευνώνται τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του θρησκευτικού κοινωνικού χώρου, καθώς και οι σχέσεις Κοινωνιολογίας και Θρησκείας.

ΘΕΟ.383
Νεότερη Ελληνική Ιστορία και Ταυτότητα (ΕΠ)
Το μάθημα διδάσκει το χρονικό, πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το θέμα του μαθήματος (1821-1923) και εισάγει τους φοιτητές σε έννοιες συναφών τομέων (Κοινωνικές Επιστήμες, Cultural Studies) με σκοπό τη χρήση τους στην προσέγγιση των ιστορικών γεγονότων. Εξοικειώνονται με την πολυεπιστημονικότητα και διεπιστημονικότητα της ιστορίας.

ΘΕΟ.333
Παιδαγωγικές Θεωρίες (ΕΠ)
Το μάθημα διδάσκει τις βασικές παιδαγωγικές θεωρίες και τις σύγχρονες ερευνητικές τάσεις και τη σύνδεσή τους με την εκπαιδευτική πράξη. Εκπαιδεύει επίσης τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν τρόπους δημιουργίας αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος και αποτελεσματικής διδασκαλίας, προσαρμοσμένης τόσο στο μάθημα των θρησκευτικών, όσο και στις ανάγκες των μαθητών και στη χρήση των ΤΠΕ.

ΘΕΟ.353
Ποιμαντική Διακονία (ΕΠ)
Παρουσιάζεται η μεγάλη σημασία και αναγκαιότητα του ποιμαντικού έργου της Εκκλησίας. Μελετώνται οι θεολογικές προϋποθέσεις της ποιμαντικής στον σύγχρονο κόσμο, τα προσόντα του ποιμένα αλλά και οι ιδιαιτερότητες του ποιμνίου. Συμμετοχή των φοιτητών στο ποιμαντικό και ενοριακό έργο της Εκκλησίας: κατήχηση σε παιδιά, εφήβους και νέους, ποιμαντική διακονία της οικογένειας, η τοπική Εκκλησία μπροστά στα κοινωνικά προβλήματα.

ΘΕΟ.421
Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης Β’ (Υ)
Με προαπαιτούμενο το ΘΕΟ.221, οι φοιτητές αναλύουν επιλεγμένα τεμάχια και βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης με τις σύγχρονες ερμηνευτικές μεθόδους και τη συμβολή των γνωμών των Πατέρων της Εκκλησίας. Εκτός της βιβλικής προσέγγισης των κειμένων επιχειρείται και η κατάδειξη, σύγκριση και σχέση της παλαιοδιαθηκικής γραμματείας προς την αντίστοιχη εξωβιβλική, με σκοπό την προβολή της θεοπνευστίας, του κύρους και της διαχρονικής αξίας της Παλαιάς Διαθήκης στη ζωή της Εκκλησίας.

ΘΕΟ.440
Χριστιανική Ηθική (Υ)
Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού αναδεικνύεται ο ενοποιητικός χαρακτήρας της Χριστιανικής Ηθικής, η οποία συνθέτει επιμέρους κλάδους της Θεολογίας και συγκεφαλαιώνει την Ορθόδοξη θεολογία στην πράξη. Η Ηθική συσχετίζεται με την καλλιέργεια της εν Χριστώ ζωής και τίθεται κριτικά σε παράλληλη αναφορά με αντιλήψεις που κυριαρχούν στον πολιτισμό μας, καθώς και με σύγχρονους κλάδους όπως η Πολιτική, η Οικονομία και η Οικολογία.

ΘΕΟ.429
Ιστορία Θρησκευμάτων (Υ)
Μελετάται η ιστορία και η διδασκαλία των θρησκειών της Ευρώπης, της Εγγύς Ανατολής και της Ασίας, καθώς και ο διαθρησκειακός διάλογος όπως διαδραματίστηκε στο παρελθόν και όπως διαδραματίζεται σήμερα. Δίνεται έμφαση στον ενοποιητικό χαρακτήρα της Χριστιανικής Ηθικής και στην ευθύνη που φέρουν οι πιστοί χριστιανοί Στην πορεία της ανθρωπότητας.

ΘΕΟ.430
Διδακτική των Θρησκευτικών/
Σχολική εμπειρία (Υ)
Με προαπαιτούμενο το ΘΕΟ.334, οι φοιτητές μελετούν τις σύγχρονες  θεωρίες γνωστικής ανάπτυξης και αναπτύσσουν δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διδάσκουν παιδαγωγικά ορθά το Μάθημα των Θρησκευτικών στη Μέση Εκπαίδευση. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται επίσης στην παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών.

ΘΕΟ.463
Ημερονύκτιος Ακολουθία και Τυπικό (ΕΠ)
Γίνεται εισαγωγή στη μελέτη της ημερονυκτίου ακολουθίας. Μελετώνται τα μεγάλα λειτουργικά κέντρα και οι ιστορικοί σταθμοί εξέλιξης και διαμόρφωσης της ημερονυκτίου ακολουθίας. Παρουσιάζονται τα λειτουργικά βιβλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας με ιδιαίτερη έμφαση στο Ωρολόγιο και στο Τυπικό. Προσεγγίζονται επίσης η Θεολογία της ημερονυκτίου ακολουθίας, το λειτουργικό ήθος, καθώς και τα σύγχρονα λειτουργικά και ποιμαντικά ζητήματα.

ΘΕΟ.426
Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων (ΕΠ)
Το μάθημα προσεγγίζει τεμάχια από τις Πράξεις των Αποστόλων ερμηνευτικά και επιχειρεί να συνδέσει τις περιεχόμενες σε αυτά θεολογικές ιδέες με τη συμβολή των εκκλησιαστικών πατέρων και συγγραφέων και των πορισμάτων της νεότερης βιβλικής έρευνας με  τη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης και τον ρόλο των Αποστόλων στη διάδοση του Ευαγγελίου.  Επίσης επιδιώκεται να καταστεί προφανής  η σπουδαιότητα του εν λόγω βιβλικού κειμένου και ο σκοπός της συγγραφής του, καθώς χαρακτηρίζεται «το Ευαγγέλιο του Αγίου Πνεύματος».

ΘΕΟ.488
Θέματα Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας και Πατερικής Θεολογίας (ΕΠ)
Το μάθημα εισάγει στην πατερική θεολογία με παρουσίαση του βίου, του έργου και της μεθοδικής προσέγγισης της διδασκαλίας των Μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας (κατ’ επιλογή). Παρουσιάζει σε βάθος θέματα και πτυχές της πατερικής θεολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στις θεολογικές απόψεις για το δόγμα της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος, στη διδασκαλία περί διακρίσεως θείας ουσίας και ενέργειας και στη θεολογία των Νηπτικών Πατέρων (Συμεών Νέος Θεολόγος, Νικήτας Στηθάτος).

ΘΕΟ.410
Αναπτυξιακή Ψυχολογία (Π.Ε.)
Οι φοιτητές εισάγονται στις αρχές που διέπουν την ανάπτυξη του ανθρώπου, εστιάζοντας στη σωματική, γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξή του σε καθένα από τα κυριότερα στάδια της ζωής του. Οι φοιτητές καλούνται να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους τόσο  για την καλυτέρευση των προτύπων επικοινωνίας με μαθητές και ενορίτες, όσο και για τον εντοπισμό πιθανών προβληματικών περιπτώσεων στο πεδίο της σχολικής μάθησης και συμπεριφοράς

ΘΕΟ.400
Πτυχιακή Εργασία  (Π.Ε.)
Οι φοιτητές αποκτούν τα απαραίτητα εφόδια (γνώσεις και δεξιότητες) που θα τους επιτρέψουν να οργανώσουν και να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία σε θέμα σχετικό με τα ενδιαφέροντά τους και την ύλη του Προγράμματος.

ΘΕΟ.425
Ερμηνεία Καινής Διαθήκης Β΄ (Υ)
Σε συνέχεια του μαθήματος ΘΕΟ.325, οι φοιτητές προσεγγίζουν ερμηνευτικά αντιπροσωπευτικές επιστολές του Αποστόλου Παύλου, με τη συμβολή της πατερικής ερμηνευτικής και των σύγχρονων ερμηνευτικών μεθόδων. Ανακαλύπτουν τις περιεχόμενες σε αυτές διαχρονικές θεολογικές ιδέες και  δύνανται να αξιολογούν τη σπουδαιότητα, τη θεολογική αξία και τη θέση που κατέχουν οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου στην Καινή Διαθήκη και στη ζωή της Εκκλησίας.

ΘΕΟ.471
Βυζαντινή Τέχνη
Η εξέλιξη της Βυζαντινής Τέχνης από την αναστήλωση των εικόνων μέχρι και την κατάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, με έμφαση στη συμβολή του Βυζαντίου στην ανάπτυξη της εκκλησιαστικής τέχνης, τόσο στις εκχριστιανισθείσες και ομόδοξες χώρες, όσο και στην Αρμενία και τη Δύση. Επεξηγείται ο ρόλος των θρησκευτικών κινημάτων στην εξέλιξη της λειτουργικής τέχνης, καθώς και η καλλιτεχνική αλληλεπίδραση ανάμεσα στην Ορθόδοξη και τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, ιδιαίτερα σε κράτη της Ανατολής. Οι φοιτητές εξοικειώνονται στην τεχνοϊστορική ορολογία και ξεναγούνται σε σχετικά πολιτιστικά μνημεία που βρίσκονται στην Κύπρο.

ΘΕΟ.465
Ευχολόγιο:
Μυστήρια – Ιστορία – Θεολογία (Υ)
Μέσα από μια εισαγωγή στο λειτουργικό βιβλίο του Ευχολογίου, προσεγγίζονται τα ιερά μυστήρια του Βαπτίσματος, του Χρίσματος και του Γάμου. Μελετώνται οι βασικοί ιστορικοί και θεολογικοί σταθμοί εξέλιξης των υπό αναφορά μυστηρίων. Αξιολογείται, επίσης, η σημασία του Ευχολογίου στη λειτουργική ζωή, στη θεολογία και στην παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

ΘΕΟ.408
Ερμηνεία Πατερικών Κειμένων (Υ)
Με προαπαιτούμενο το ΘΕΟ.208 γίνεται εισαγωγή στην Πατερική ερμηνευτική (γενικές αρχές, προϋποθέσεις και μέθοδοι ερμηνείας).  Παρουσιάζονται οι Πατέρες ως ερμηνευτές της Αγίας Γραφής και της θεολογικής παράδοσης της Εκκλησίας (π.χ. Πατέρες Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, Καππαδόκες Πατέρες, Γρηγόριος Παλαμάς ως ερμηνευτές).  Γίνεται επίσης ερμηνεία και θεολογική ανάλυση επίλεκτων πατερικών κειμένων (Καππαδοκών Πατέρων, Ιωαν. Χρυσοστόμου, Ιωάννου Δαμασκηνού κ.ά.).

ΘΕΟ.407
Αποστολή της Εκκλησίας στον Σύγχρονο Κόσμο (ΕΠ)
Παρουσιάζεται η σημασία και η αναγκαιότητα του ορθόδοξου θεολογικού λόγου και βιώματος της Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο. Μελετάται το θεολογικό περιεχόμενο της αποστολής της Εκκλησίας στον 21ο αιώνα και επικεντρώνεται στον διάλογό Της με τα μεγάλα υπαρξιακά και κοινωνικά θέματα που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο.

ΘΕΟ.404
Όσιος Νεόφυτος Έγκλειστος – Εργοβιογραφία (ΕΠ)
Προσεγγίζεται η προσωπικότητα του Οσίου Νεοφύτου του Εγκλείστου, ο ρόλος που διαδραμάτισε στην Κύπρο τον ΙΒ΄ αιώνα, καθώς και το πνευματικό ιδεώδες αυτού εντός και εκτός της νήσου. Οι φοιτητές εξετάζουν τις διάφορες αντικρουόμενες θεωρίες περί της προσωπικότητας του Οσίου Νεοφύτου και αντικρούουν με επιστημονικά επιχειρήματα τις σύγχρονες αντιφατικές απόψεις περί του Εγκλείστου.

ΘΕΟ.455
Θέματα Βιοηθικής (ΕΠ)

Με προαπαιτούμενο το ΘΕΟ.440, οι φοιτητές ενημερώνονται για την ανάγκη μιας Ορθόδοξης βιοηθικής στα ζητήματα της ανθρώπινης ύπαρξης (π.χ. κλωνοποίηση, ευθανασία). Γίνεται διάκριση της Ορθόδοξης βιοηθικής από κάθε άλλη βιοηθική και καθορίζονται οι έννοιες και τα νοήματα που η Ορθόδοξη βιοηθική χρησιμοποιεί στον θεολογικό της λόγο, ενώ διακρίνονται οι διαφορετικές αφετηρίες της κυρίαρχης στην εποχή μας βιοηθικής.

ΘΕΟ.411
Θέματα Ψυχολογίας (Π.Ε)
Οι φοιτητές ενημερώνονται για τα κυριότερα θέματα της επιστήμης της Ψυχολογίας και τις πρακτικές εφαρμογές τους, που θα μπορούν να αξιοποιήσουν και στον κλάδο της Θεολογίας. Καλούνται επίσης να προσεγγίσουν κριτικά τους υποκειμενικούς τομείς της ανθρώπινης ψυχολογίας.