Νομοθεσία

Παρέχονται πιο κάτω αναφορές και σχετικά αρχεία (σύνδεσμοι ή ηλεκτρονικά έντυπα) που αφορούν τη Νομοθεσία η οποία διέπει τις Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ) μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η Σχολή μας.

Ίδρυση και λειτουργία της Σχολής

Τα πιο κάτω έντυπα είναι σε μορφή Acrobat και αφορούν τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία κατά τη ίδρυση της Σχολής.

Για πλήρη και επικαιροποιημένη αναφορά στο σχετικό νομικό πλαίσιο δείτε τον πιο κάτω σύνδεσμο που οδηγεί στην Πύλη (portal) του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών

Η αναγνώριση Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης γίνεται από το «Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών» (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Οι Κανονισμοί περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών του 1999, του 2002 και του 2003 που διέπουν τη λειτουργία του εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, εγκρίθηκαν από τη Βουλή και δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Αρ.3341/30.7.1999, ΚΔΠ172 – Αρ.3666/27.12.2002, ΚΔΠ634 – Αρ.3738/18.7.2003, ΚΔΠ594 – Αρ.3792/31.12.2003, ΚΔΠ926 – Αρ.4090/24.3.2006, ΚΔΠ129).

Η ορολογία που χρησιμοποιείται πλέον στον Ευρωπαϊκό χώρο βλέπει ενιαία την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και αναφέρεται σε αυτή με τον όρο “Ανώτερη Εκπαίδευση” (Higher Education). Για εκτενέστερη, έγκυρη και έγκαιρα ενημερωμένη μελέτη της σχετικής νομοθεσίας μπορείτε να επισκεφθείτε την Πύλη (portal) του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου χρησιμοποιώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο:

Η αναγνώριση Τίτλων Σπουδών στην Ελλάδα γίνεται από τον «Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης» (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).). Σχετικά με τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του μπορείτε να δείτε τον πιο κάτω σύνδεσμο:

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ) της Κύπρου

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ) της Κύπρου περιλαμβάνει την ανάπτυξη και την εφαρμογή θεσμικών ρυθμίσεων και διαδικασιών που αφορούν τη διασφάλιση της ποιότητας, την αξιολόγηση και την απονομή προσόντων. Επίσης είναι το «εργαλείο» για την κατηγοριοποίηση των προσόντων σύμφωνα με σύνολο κριτηρίων επίτευξης καθορισμένων επιπέδων μάθησης.

Στοχεύει στη συνένωση σε ενιαίο σύνολο και στο συντονισμό των εθνικών υποσυστημάτων επαγγελματικών προσόντων καθώς και στη βελτίωση της διαφάνειας, της πρόσβασης, της εξέλιξης και της ποιότητας των επαγγελματικών προσόντων σε σχέση με την αγορά εργασίας και την κοινωνία των πολιτών.

Το ΕΠΠ είναι όλες οι πτυχές της δραστηριότητας του κράτους σχετικά με την αναγνώριση της μάθησης και άλλων μηχανισμών που συνδέουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση με την αγορά εργασίας και την κοινωνία των πολιτών.

Στο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ του ΕΕΠ μπορεί κανείς να δει το επίπεδο αναγνώρισης του Πτυχίου (PTYCHION/BACHELOR’S DEGREE)  σύμφωνα με το Κυπριακό πλαίσιο προσόντων   SVQ (=SYSTEM OF VOCATIONAL QUALIFICATIONS / ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ). Για πλήρη και επικαιροποιημένη αναφορά στο ΕΠΠ της Κύπρου δείτε τον πιο κάτω σύνδεσμο που οδηγεί στον ιστότοπο του ΕΠΠ της Κύπρου.

Διασφάλιση ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 9 Ιουλίου 2015 τον «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμο του 2015», ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 21 Ιουλίου 2015.

Για πλήρη και επικαιροποιημένη αναφορά στη σχετική νομοθεσία δείτε τον πιο κάτω σύνδεσμο που οδηγεί στην Πύλη (portal) του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Ο Φορέας αναμένεται να διασφαλίζει την ποιότητα της παρεχόμενης ανώτερης εκπαίδευσης στην Κύπρο, να εντοπίζει αδυναμίες και μειονεκτήματα των κυπριακών ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης και, κατά συνέπεια, να τους δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίζουν την ποιότητά τους. Ως εκ τούτου, η ίδρυση και λειτουργία του Φορέα αναμένεται να συμβάλει θετικά στις προσπάθειες της Κύπρου να δημιουργήσει ένα ποιοτικό και ελκυστικό σύστημα ανώτερης εκπαίδευσης. Η Σχολή μας υπόκειται στις διατάξεις της νομοθεσίας αυτής.

Ο Φορέας αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες των πιο κάτω οργάνων, τα οποία πλέον έχουν καταργηθεί:

      • Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.).
      • Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.).
      • Συμβουλευτική Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Τ.Ε.).

Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΔΙ.Π.Α.Ε. για περισσότερες πληροφορίες ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο.

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) βασίζεται στο φόρτο εργασίας, τον οποίο απαιτείται να καταβάλει κάθε φοιτητής ή σπουδαστής για να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους ενός προγράμματος σπουδών, ανάλογα με τα εκάστοτε μαθησιακά αποτελέσματα και τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που επιδιώκεται να αποκτηθούν μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Για την απόκτηση Πτυχίου στη Θεολογία χρειάζεται ο φοιτητής να συγκεντρώσει 240  ECTS.

Πιστοποιημένα προγράμματα Ι.Σ.Τ.Ε. και κρατική φοιτητική χορηγία

Οι φοιτητές που παρακολουθούν τα πιστοποιημένα προγράμματα Ι.Σ.Τ.Ε. είναι δικαιούχοι στην κρατική φοιτητική χορηγία που κυμαίνεται, αναλόγως, μεταξύ 1450.00€ και 2565.00€ ή μέχρι και 3420.00€, τηρουμένων συγκεκριμένων προϋποθέσεων.

Ο πιο κάτω σύνδεσμος μπορεί να προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το προσωπικό και τους φοιτητές της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου και δηλώνονται από αυτούς/ές τους ίδιους/τες ιδίες, τηρούνται σε αρχείο και τυγχάνουν αντικείμενο νόμιμης επεξεργασίας κατά την έννοια του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, Ν. 138(Ι)/2001 όπως ισχύει, από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας που είναι η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου.

Ο πιο κάτω σύνδεσμος μπορεί να προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο όλες τις σχετικές πληροφορίες.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ

Για πλήρη και επικαιροποιημένη αναφορά στο σχετικό νομικό πλαίσιο δείτε τον πιο κάτω σύνδεσμο που οδηγεί στην Πύλη (portal) του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Δυνατότητες διορισμού στη Δημόσια Εκπαίδευση

Το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔΕ), το οποίο η Βουλή ενέκρινε τον Ιούλιο του 2015 και ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το 2017, δίνει τη δυνατότητα σε αποφοίτους του ΠΣ Θεολογίας της Θ.Σ.Ε.Κ. να διεκδικήσουν διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση, μέσω του συστήματος εξετάσεων για ένταξη στον κατάλογο «διορισίμων». Όλες οι σχετικές πληροφορίες καθώς και τα θέματα και οι λύσεις των θεμάτων προηγούμενων εξετάσεων, βρίσκονται στη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού την οποία μπορείτε να επισκεφθείτε εδώ:

Ο πιο κάτω σύνδεσμος μπορεί να προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν διορισμό στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου.«Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμος του 1969 (10/1969)» που αποτελεί τον βασικό νόμο και όλες οι τροποποιήσεις που τον αφορούν περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη νομοθεσία που μπορείτε να επισκεφθείτε εδώ. Ειδικά για τους πίνακες διορισίμων πλοηγηθείτε μέσω του Πίνακα Περιεχομένων και μελετήστε στο Δ΄ Μέρος το Άρθρο: “28ΒΒ. Σύνταξη πινάκων διορισίμων”: