Καθεστώς IΣΤΕ – ΜΚΟ

Καθεστώς Ιδιωτικής Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.)

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου ιδρύθηκε το 2015 ως Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με την έγκριση του τότε Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού (δυνάμει των εξουσιών που του χορηγεί η σχετική νομοθεσία – βλ. http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1996_1_67/index.html), ενεγράφη στο Μητρώο Ι.Σ.Τ.Ε. του Υ.Π.Π. της Κύπρου, από τις 19 Ιουνίου 2015 και, έκτοτε, λειτουργεί υπό αυτό το καθεστώς.

Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.)

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα (τελευταία προσπέλαση 03/07/2023) της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης (Δ.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Α.Ν), «στην Κύπρο λειτουργούν 43 εγγεγραμμένες Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ) των οποίων η ίδρυση και λειτουργία διέπεται από τον Περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμο του 1996 (Ν. 67(I)/1996) και τις τροποποιήσεις αυτού. Οι ΙΣΤΕ προσφέρουν ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προγράμματα σπουδών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, καθώς και μικρότερης διάρκειας προγράμματα σπουδών. Τα προγράμματα σπουδών μικρής διάρκειας απολήγουν σε Πιστοποιητικό (μονοετής φοίτηση), Δίπλωμα (διετής φοίτηση) και Ανώτερο Δίπλωμα (τριετής φοίτηση). Σημειώνεται ότι όλα τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από τις ΙΣΤΕ αξιολογούνται και πιστοποιούνται από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ): https://www.dipae.ac.cy/»

Ακολουθεί ο σχετικός σύνδεσμος της Δ.Α.Ε. του Υ.Π.Α.Ν.:

https://www.highereducation.ac.cy/index.php/el/idrymata/idiotikesscholestritovathmiasekpaidefsis

Η Ι.Σ.Τ.Ε. Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου προσφέρει (κατά τον χρόνο επικαιροποίησης του παρόντος – 3 Ιουλίου 2023) ένα πλήρως αναγνωρισμένο, αξιολογημένο-πιστοποιημένο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεολογίας και ένα πλήρως αναγνωρισμένο, αξιολογημένο-πιστοποιημένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Εφαρμογών Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα.

Καθεστώς M.K.O.

Η «Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου», βάσει του Κανονισμού της, ιδρύθηκε και λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός φιλανθρωπικός εκπαιδευτικός οργανισμός. Για τον λόγο αυτό διατηρεί χαμηλά δίδακτρα, τέτοια ώστε να μην παρακωλύεται η δυνατότητα φοίτησης και να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για θεμιτό ανταγωνισμό. Παρέχει, παράλληλα, στους φοιτητές, που έχουν εξασφαλίσει εγγραφή, κίνητρα και δυνατότητες για να διεκδικήσουν υποτροφία ή οικονομική βοήθεια, με σκοπό να τους βοηθήσει να καλύψουν μέρος ή το σύνολο των εξόδων φοίτησής τους. Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της Σχολής επέτρεψε την εγγραφή της ως φιλανθρωπικού οργανισμού και, κατά συνέπειαν, οι δωρητές της Σχολής τυγχάνουν της νενομισμένης φορολογικής απαλλαγής. Βάσει του εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών, Α.Φ.:13.36.011.001, 5/10/2015 «το εισόδημα της Σχολής απαλλάσσεται από τη Φορολογία» και «δωρεές προς τη Σχολή μπορούν να αφαιρεθούν από το φορολογητέο εισόδημα του δωρητή».

Για πλήρη και επικαιροποιημένη αναφορά στον σχετικό νομικό πλαίσιο δείτε τον πιο κάτω σύνδεσμο που οδηγεί στην Πύλη (portal) του Τμήματος Φορολογίας. Για να δείτε την εγγραφή αναγράψετε στη μηχανή αναζήτησης τη λέξη: Θεολογική.