Μετεγγραφή Φοιτητών

Πολιτική της σχολής αναφορικά με τη μετεγγραφή φοιτητών:

από έναν κλάδο της σχολής σε άλλο, από άλλα ιδρύματα στη σχολή.

Μετεγγραφή Φοιτητών

Η μετεγγραφή φοιτητών σε εκπαιδευτικά αξιολογημένο-πιστοποιημένο κλάδο της Σχολής επιτρέπεται από εκπαιδευτικά αξιολογημένο-πιστοποιημένο κλάδο που λειτουργεί στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Φοιτητές που μετεγγράφονται από άλλο εκπαιδευτικά αξιολογημένο-πιστοποιημένο Κλάδο της Σχολής ή από τον ίδιο ή άλλο εκπαιδευτικά αξιολογημένο-πιστοποιημένο Κλάδο άλλης Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Πανεπιστημίου ή/και κατέχουν πτυχίο/α άλλου εκπαιδευτικά αξιολογημένου-πιστοποιημένου Κλάδου, για να γίνουν δεκτοί οφείλουν:

 1. Να πληροφορούνται από τη Σχολή, πριν από τη μετεγγραφή τους, για τις πιστωτικές μονάδες που δικαιούνται να μεταφέρουν σε αυτή ή στο επίπεδο σπουδών που θα γίνουν δεκτοί. Ο μέγιστος αριθμός πιστωτικών μονάδων που μπορούν να μεταφέρουν είναι μικρότερος από 50% των συνολικών πιστωτικών μονάδων του Κλάδου.
 2. Να καταθέσουν στη Σχολή επίσημη αναλυτική κατάσταση για όλες τις πιστωτικές μονάδες που εξασφάλισαν στο εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης στο οποίο φοιτούσαν προηγουμένως.
 3. Να γνωρίζουν ότι
  (1) θα υπάρχουν ποσοτικοί και ποιοτικοί περιορισμοί στην αποδοχή εργασίας των μετεγγραφόμενων φοιτητών·
  (2) θα υπάρχουν κριτήρια βάσει των οποίων η Σχολή θα τοποθετεί στα δικά της προγράμματα μετεγγραφόμενους φοιτητές, με βάση τις πιστωτικές μονάδες ή τη βαθμολογία που εξασφάλισαν ύστερα από εξετάσεις σε άλλη σχολή·
  (3) θα υπάρχουν όροι που θα διέπουν την κανονική, επί δοκιμασία ή προσωρινή μετεγγραφή τους.
  4. Αναγνώριση της περιόδου φοίτησης σε μη αξιολογημένο πιστοποιημένο πρόγραμμα Ι.Σ.Τ.Ε. προϋποθέτει «εξομοίωση» με βάση τις γενικές κατευθυντήριες αρχές του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.).
  Τις αρμοδιότητες του Σ.ΕΚ.Α.Π. αναλαμβάνει ο Φορέας ΔΙ.Π.Α.Ε. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου: “Ο περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμος του 2015 (136(I)/2015) (47(Ι)/2016)”