Ημεδαποί Φοιτητές

Α΄ Δήλωση πολιτικής εισδοχής φοιτητών

Στη «Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου» οι υποψήφιοι εισάγονται στη βάση των ακαδημαϊκών τους προσόντων, ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, το χρώμα ή τη θρησκεία. Η «Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου» προσφέρει τις ίδιες ευκαιρίες εισδοχής τόσο σε Κύπριους, όσο και σε αλλοδαπούς φοιτητές, νοουμένου ότι κατέχουν τη γλώσσα διδασκαλίας, που είναι η Ελληνική, σε βαθμό που να ικανοποιεί την απρόσκοπτη παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών και επιδεικνύουν τον απαραίτητο σεβασμό στην πίστη και την παράδοση της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας της Κύπρου.

Ειδικά ο Κλάδος Θεολογίας της «Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου» επιδιώκεται να είναι ένα ακαδημαϊκό, εκπαιδευτικό και πνευματικό κέντρο διαμόρφωσης στελεχών της Εκκλησίας της Κύπρου και της Ορθόδοξης Εκκλησίας εν γένει, που θα τονώνει, θα αναπτύσσει, και θα διατηρεί την υπηρεσία προς την Εκκλησία και την κοινωνία, από το λειτούργημα του κληρικού ή από επαγγέλματα λαϊκών, με βάση την πίστη. Συνεπώς, η εισδοχή στον Κλάδο Θεολογίας, πέρα από την παρακολούθηση του προγράμματος Σπουδών, συνεπάγεται συναντίληψη του Ελληνορθόδοξου ήθους της Εκκλησίας της Κύπρου και συμμετοχή στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας.

Εισδοχή Προπτυχιακών Φοιτητών

Οι υποψήφιοι για το πρόγραμμα πτυχίου θα πρέπει να υποβάλουν απολυτήριο από αναγνωρισμένο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξαετούς τουλάχιστο φοίτησης, με μέσο όρο βαθμολογίας 75% (για ελληνόφωνα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) ή ένα βαθμό “C” ή ισοδύναμό του (για αλλόφωνα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), ή να υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία για άλλο ισοδύναμο (με απολυτήριο από αναγνωρισμένο σχολείο) προσόν που κατέχουν.

Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν απολυτήριο εξαετούς τουλάχιστο φοίτησης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά δεν πληρούν τις παραπάνω απαιτήσεις ποιότητας μπορούν να γίνουν δεκτοί σε δοκιμαστική κατάσταση, αν επιδεικνύουν δυνατότητες για εκπαιδευτική πρόοδο.
Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί σε δοκιμαστική κατάσταση μπορεί επίσης να απαιτείται να παρακάθηνται σε ειδικές εξετάσεις, προκειμένου να τους παρασχεθεί η δυνατότητα να βελτιώσουν την επίδοσή τους. Η αφαίρεση της δοκιμαστικής κατάστασης υπόκειται στην ικανοποιητική ακαδημαϊκή επίδοση (όπως προνοείται στον παρόντα κανονισμό: βαθμολογία Γ΄ (C) καλώς 50-64%). Η δοκιμαστική κατάσταση δεν μπορεί να διαρκέσει για περίοδο που υπερβαίνει το ένα ακαδημαϊκό έτος

Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι για το πρόγραμμα πτυχίου θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν μια προσωπική δήλωση στην οποία να αναφέρουν και να αναπτύσσουν τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στον συγκεκριμένο Κλάδο.

Προσωπικές συνεντεύξεις συνήθως δεν απαιτούνται για όλους τους Κλάδους ως μέρος της διαδικασίας εισδοχής. Ωστόσο, η «Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου» διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους υποψηφίους φοιτητές σε συνέντευξη πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης σχετικά με την αποδοχή του αιτούντα για φοίτηση στον Κλάδο.

Ειδικά για τον Κλάδο Θεολογίας, οι υποψήφιοι φοιτητές καλούνται απαραίτητα να παρουσιαστούν σε προσωπική συνέντευξη, που διοργανώνει το Γραφείο Εισδοχής Φοιτητών, για να υποστηρίξουν την αίτησή τους. Η συμμετοχή σε προσωπική συνέντευξη έχει βαρύνουσα σημασία για την προσφορά ή όχι θέσης για φοίτηση στον Κλάδο Θεολογίας. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές που θα επιθυμούσαν να φοιτήσουν στον Κλάδο Θεολογίας δεν εξαιρούνται από τη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης, ωστόσο η φυσική παρουσία τους μπορεί να υποκατασταθεί με τη χρήση της σύγχρονης τηλεδιάσκεψης, μέσω διαδικτυακής σύνδεσης.

Εισδοχή Νεοεισερχόμενων Προπτυχιακών Φοιτητών

Αναφέρεται σε υποψηφίους οι οποίοι (α) αποτείνονται για εγγραφή αμέσως μετά την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δεν έχουν καμία προηγούμενη επιπρόσθετη εμπειρία ή εμπειρία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (β) μετεγγράφονται από άλλο Κλάδο Σπουδών της Σχολής ή από τον ίδιο ή άλλο Κλάδο Σπουδών άλλης Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Πανεπιστημίου και (γ) κατέχουν πτυχίο/α άλλου Κλάδου.

Εισδοχή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Οι υποψήφιοι για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα πρέπει να υποβάλουν ένα αναγνωρισμένο πτυχίο ή προσόντα που θεωρούνται ισοδύναμα με το επίπεδο πτυχίου, καθώς και τις επίσημες περιγραφές (official transcripts – εκθέσεις ποιότητας) των σπουδών τους (πτυχίου – πρώτου βαθμού). Επιπλέον, θα μπορούσαν να υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις για τα διάφορα μεταπτυχιακά προγράμματα.

Επανεισδοχή Φοιτητών

Οι φοιτητές που επιζητούν επανεισδοχή στη Σχολή πρέπει να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο της αίτησης για εξέταση, στο οποίο καθορίζονται με σαφήνεια οι όροι με τους οποίους μπορούν να γίνουν δεκτοί ξανά από τη Σχολή. Οι αλλοδαποί φοιτητές που υποβάλλουν αίτηση για επανεισδοχή πρέπει επίσης να τηρούν τις απαιτήσεις της διαδικασίας θεώρησης εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία (entry visa procedure requirements).

Γλωσσικές Απαιτήσεις

Η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη για όλα τα προγράμματα σπουδών που διδάσκονται στα ελληνικά. Υποψήφιοι φοιτητές εξωτερικού, απόφοιτοι Λυκείου, που έχουν καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, μπορούν να γίνουν δεκτοί με βάση τα αποτελέσματα αναγνωρισμένων εξετάσεων. Απαιτείται να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πιστοποιητικού ελληνομάθειας ή Νέα Ελληνική GCE O Level (ή προσόν ισότιμο IGCSE ή ισότιμο GCSE Modern Greek) με τουλάχιστον βαθμό C. Γνώση της αγγλικής, της γαλλικής ή όποιας άλλης γλώσσας είναι δυνατόν να βοηθήσει τον φοιτητή στη μελέτη ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας και θα θεωρείται ως επιπρόσθετο προσόν.

(β) οι διαδικασίες εγγραφής

Β΄ Διαδικασία εισδοχής φοιτητών

Πότε και Πώς υποβάλλεται αίτηση εισδοχής

Το ακαδημαϊκό έτος στη «Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου» υποδιαιρείται για σκοπούς εγγραφών, εξετάσεων και βαθμολογίας σε ακαδημαϊκό έτος των δύο εξαμήνων – semester mode of study (Υ.Π.Π. 139/81/20Ε, ημερομ. 7 Ιουνίου 1999): το χειμερινό εξάμηνο και το εαρινό εξάμηνο. Το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο (το χειμερινό) αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει τον Ιανουάριο. Το δεύτερο ακαδημαϊκό εξάμηνο (το εαρινό) αρχίζει την 1η Φεβρουαρίου και τελειώνει την 30ή Ιουνίου.

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου αρχίζουν μέσα στο Σεπτέμβριο. Πιο συγκεκριμένα, το χειμερινό εξάμηνο διαρκεί από την πρώτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου μέχρι την τρίτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου. Είναι διάρκειας 15 (δεκαπέντε) εβδομάδων. Περιλαμβάνει συνολικά 12 (δώδεκα) συναντήσεις παρακολούθησης διδασκαλίας, 1 (μία) εβδομάδα ανεξάρτητης μελέτης και 2 (δύο) εβδομάδες εξετάσεων. (Ο χρόνος που υπολείπεται, εξαιρουμένων των δεκαπενθήμερων διακοπών των Χριστουγέννων, παραμένει στη διάθεση της Σχολής για τη διοργάνωση συναφών δραστηριοτήτων.)

Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου αρχίζουν μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου ή το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου και τελειώνουν περί το τέλος Μαϊου ή αρχές Ιουνίου (λαμβανομένης υπ΄ όψιν της Εορτής του Πάσχα). Πιο συγκεκριμένα, το εαρινό εξάμηνο διαρκεί από την τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι τα μέσα Μαΐου. Είναι διάρκειας 15 (δεκαπέντε) εβδομάδων. Περιλαμβάνει συνολικά 12 (δώδεκα) συναντήσεις παρακολούθησης διδασκαλίας, 1 (μία) εβδομάδα ανεξάρτητης μελέτης και 2 (δύο) εβδομάδες εξετάσεων. Παρεμβάλλεται ενδιάμεση διακοπή των μαθημάτων για τον εορτασμό του Πάσχα. (Ο χρόνος που υπολείπεται, εξαιρουμένων των δεκαπενθήμερων διακοπών του Πάσχα, παραμένει στη διάθεση της Σχολής για τη διοργάνωση συναφών δραστηριοτήτων.)

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους είναι δυνατόν να διοργανώνονται υποβοηθητικές δραστηριότητες που σκοπό έχουν να ενισχύουν τους δεσμούς των φοιτητών μεταξύ τους και με τη Σχολή και να αναβαθμίζουν την ανάπτυξη του ιδιαίτερου ήθους της Σχολής. Το ετήσιο ημερολόγιο της «Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου», για τους προπτυχιακούς φοιτητές, είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε οι φοιτητές να μπορούν να ξεκινούν την παρακολούθηση των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο και να ολοκληρώνουν την παρακολούθηση των μαθημάτων τον Μάιο.

(γ) οι χρονικές περίοδοι εγγραφής των φοιτητών στη σχολή

Γ΄ Περιόδοι εγγραφής φοιτητών

Οι προπτυχιακοί και οι μεταπτυχιακοί υποψήφιοι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εισδοχή στη Σχολή οποτεδήποτε αλλά η περίοδος εγγραφής περιορίζεται από τον Ιούνιο που προηγείται της έναρξης του Α΄ Εξαμήνου μέχρι την έναρξη.

Λόγω του γεγονότος ότι οι διατυπώσεις για την έκδοση θεώρησης εισόδου διαρκούν τουλάχιστον ένα μήνα, οι αλλοδαποί υποψήφιοι που χρειάζονται θεώρηση εισόδου καλούνται να υποβάλουν αίτηση τουλάχιστον 6 εβδομάδες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία της εγγραφής. Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί στο Γραφείο Εισδοχής Φοιτητών, στη διεύθυνση της Σχολής, στη Λευκωσία.