Ερευνητικές Συνεργασίες – Πρόγραμμα Στήριξης Νέων Ερευνητών

Ερευνητικές Συνεργασίες – Πρόγραμμα Στήριξης Νέων Ερευνητών

Η υποστήριξη της Θ.Σ.Ε.Κ. για την έρευνα δε περιορίζεται μόνο στα μόνιμα μέλη ΔΕΠ και τους/τις φοιτητές/τριες της, αλλά και στους εξωτερικούς συνεργάτες της και την ευρύτερη ερευνητική κοινότητα, ιδιαίτερα τους νέους ερευνητές.

Στα πλαίσια της προσφοράς της η Θ.Σ.Ε.Κ. προτρέπει τόσο τους ακαδημαϊκούς ή ερευνητές που έχουν ήδη κάποια συνεργασία με τη Θ.Σ.Ε.Κ. (π.χ. ως Συνεργαζόμενο Ακαδημαϊκό Προσωπικό) ή/και τα μόνιμα μέλη ΔΕΠ της, αλλά και ερευνητές που δεν έχουν κάποιου είδους συνεργασία αλλά θα μπορούσαν να ωφεληθούν από τη συνεργασία με μέλη ΔΕΠ της Θ.Σ.Ε.Κ., από την υποστήριξη για διεκδίκηση ερευνητικής χορηγίας ή/και τη χρήση εξοπλισμού της Θ.Σ.Ε.Κ., να επικοινωνήσουν με οποιοδήποτε μέλος του Γραφείου Ερευνών και Διεθνών Σχέσεων (Γ.Ε.Δ.Σ.) δηλώνοντας το ενδιαφέρον τους για ερευνητική συνεργασία ή συμμετοχή στο πρόγραμμα στήριξης νέων ερευνητών.

Η επικοινωνία πρέπει να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεφωνικά. Συστήνεται η γραπτή επικοινωνία να περιορίζεται σε περίπου μία σελίδα κειμένου στο Word όπου να περιγράφεται συνοπτικά: ο τομέας της έρευνας που προτείνεται, ο οργανισμός χρηματοδότησης (αν υπάρχει δυνατότητα διεκδίκησης χρηματοδότησης), η προθεσμία υποβολής της πρότασης και (προαιρετικά) το μέλος ΔΕΠ με συναφή προς την πρόταση ερευνητικά ενδιαφέροντα. Σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένο μέλος ΔΕΠ ως συναφές προς την πρόταση έρευνας, το Γ.Ε.Δ.Σ. θα διερευνήσει αν υπάρχει μέλος ΔΕΠ με συναφή προς την πρόταση ερευνητική εμπειρία και θα το φέρει σε επαφή με τον ενδιαφερόμενο.

Φυσικά αν υπάρχει ήδη συνεργασία ή επαφή με κάποιο μέλος ΔΕΠ της Θ.Σ.Ε.Κ. το ενδιαφέρον μπορεί να κοινοποιηθεί στο Γ.Ε.Δ.Σ. μέσω του μέλους ΔΕΠ.

Σε περίπτωση ταύτισης της προτεινόμενης έρευνας με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή την ερευνητική ειδίκευση μελών ΔΕΠ της Θ.Σ.Ε.Κ. υπάρχει για τον ενδιαφερόμενο η δυνατότητα πρόσβασης σε χώρους και εργαστήρια της Θ.Σ.Ε.Κ. για τη διεξαγωγή έρευνας και ο ορισμός τους ως Συνεργαζόμενο Ερευνητικό Προσωπικό, που θα του επιτρέψει να διεκδικήσει εξωτερική χρηματοδότηση ως μέλος της Θ.Σ.Ε.Κ.