Εισερχόμενο προσωπικό

Η Θεολογική Σχολή μέσω του προγράμματος Erasmus+ δέχεται αιτήσεις από ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό Πανεπιστημίου, με το οποίο έχουν δια-ιδρυματική συμφωνία.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και Έρευνας για να εξεταστούν ακολούθως από την αρμόδια Επιτροπή. Η Θεολογική Σχολή θα βοηθήσει στην οργάνωση ενός πλάνου εργασίας βασισμένο στα ενδιαφέρονται του εισερχόμενου προσωπικού αλλά και στους στόχους εργασίας του και στις προσδοκίες του.