Διεθνείς Φοιτητές

Διεθνείς φοιτητές – Υποχρέωση θεώρησης

Για πλήρη και επικαιροποιημένη αναφορά στο σχετικό νομικό πλαίσιο δείτε τον πιο κάτω σύνδεσμο που οδηγεί στην Πύλη (portal) του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Διαδικασία Εισδοχής (Τι να υποβάλλεται)

Συνοπτικά αναφέρονται πιο κάτω τα απαραίτητα. Με κάθε επιφύλαξη ως προς τις επικαιροποιήσεις της πιο πάνω νομοθεσίας, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Τμήματος Μετανάστευσης, και ανάλογα με την εθνικότητά τους, οι αιτούντες θα πρέπει να ακολουθήσουν τη σχετική διαδικασία που απαιτεί Νόμος και να υποβάλουν τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως περιγράφονται παρακάτω:

A΄. Οι αιτούντες υπήκοοι χωρών της Ε.Ε.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι είναι υπήκοοι των χωρών της Ε.Ε. μπορούν να εισέλθουν στην Κύπρο ως επισκέπτες. Κατά την άφιξη τους στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Εισδοχής τα εξής:

 1. Ένα πλήρως συμπληρωμένο έντυπο αίτησης.
 2. Τέλος εγγραφής €50.00 (δεν επιστρέφεται).
 3. Πιστοποιημένα αντίγραφα (νομίμως επικυρωμένα και επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική) των ακαδημαϊκών τους προσόντων.
 4. Αποδεικτικά στοιχεία επάρκειας στην ελληνική γλώσσα, (αναγνωρισμένα διεθνώς) καθώς και άλλα στοιχεία γλωσσομάθειας (εάν είναι διαθέσιμα).
 5. Μια φωτοτυπία του διαβατηρίου τους. Το διαβατήριο πρέπει να έχει ισχύ για τουλάχιστον ένα έτος μετά την ημερομηνία της άφιξής τους στην Κύπρο.
 6. Ένα πρόσφατο πιστοποιητικό καλής διαγωγής (Λευκού Ποινικού Μητρώου) που εκδίδεται από την αστυνομία της χώρας καταγωγής ή διαμονής του υποψηφίου. Το πιστοποιητικό καλής διαγωγής θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και να έχει εκδοθεί σε χρονικό διάστημα μικρότερο από 6 (έξι) μήνες πριν από την έναρξη του εξαμήνου για το οποίο ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση. Τα ονόματα και οι ιδιότητες των προσώπων που εκδίδουν και πιστοποιούν το έγγραφο πρέπει να αναφέρονται σαφώς σε αυτό.

Επιπλέον, θα πρέπει να προκαταβάλουν το ποσό που αντιστοιχεί στα δίδακτρα εξαμήνου, και να εγγραφούν για μαθήματα. Στη συνέχεια θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα Μετανάστευσης για την έκδοση προσωρινής άδειας παραμονής. Η αίτηση στο Τμήμα Μετανάστευσης θα πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν προκαταβάλει τα δίδακτρα για το εξάμηνο, έχουν αρκετά κεφάλαια για τις αρχικές δαπάνες διαβίωσής τους και έχουν λάβει την τοπική ασφαλιστική κάλυψη υγείας.

B΄. Οι αιτούντες υπήκοοι χωρών εκτός της Ε.Ε.

Για την έκδοση άδειας εισόδου (Visa) θα απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. Επικυρωμένα αντίγραφα των ακαδημαϊκών προσόντων του αιτούντος (πιστοποιητικά και εκθέσεις ποιότητας).
 2. Πιστοποιημένο αντίγραφο του διαβατηρίου του αιτούντος (σελίδες με προσωπικές πληροφορίες περιλαμβανομένης εκείνης που δείχνει την ισχύ του διαβατηρίου). Το διαβατήριο πρέπει να ισχύει (i) για τουλάχιστον τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών ή (ii) για τουλάχιστον δύο (2) έτη, ανάλογα με το ποιο χρονικό διάστημα είναι το συντομότερο.
 3. Οι αιτούντες ηλικίας κάτω των 18 ετών (ανήλικοι) θα πρέπει να υποβάλουν επικυρωμένο έγγραφο γονικής συγκατάθεσης για την προβλεπόμενη διαμονή τους στην Κύπρο και επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.
 4. Πιστοποιημένο πιστοποιητικό καλής διαγωγής (έκθεση της αστυνομίας για λευκό ποινικό μητρώο) που έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 6 μηνών από την αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή διαμονής και επίσημη μετάφραση του στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
 5. Τις εκθέσεις των ιατρικών εξετάσεων που δείχνουν ότι ο αιτών δεν πάσχει από Ηπατίτιδα Β, Ηπατίτιδα C, HIV, σύφιλη και μια έκθεση ακτινογραφίας θώρακος που να δείχνει ότι ο αιτών δεν πάσχει από φυματίωση. Οι ανωτέρω εκθέσεις θα πρέπει να εκδοθούν μέσα σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών πριν από την έναρξη του εξαμήνου.
 6. Πιστοποιημένο αντίγραφο επιστολής από τράπεζα της χώρας καταγωγής ή διαμονής που να δηλώνει ότι ο αιτών ή ο γονέας του αιτούντος έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει το κόστος διαβίωσης και σπουδών του αιτούντος στην Κύπρο και το κόστος επαναπατρισμού. Το όνομα του γονέα του αιτούντος πρέπει να αναφέρεται στην επιστολή της τράπεζας. Στην περίπτωση ενός φοιτητή που χρηματοδοτείται από τους κηδεμόνες του, το όνομα του κηδεμόνα / αναδόχου θα πρέπει να αναφέρεται στην επιστολή της τράπεζας και ταυτόχρονα πρέπει να επισυνάπτεται επικυρωμένο πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι το πρόσωπο που αναφέρεται στην επιστολή της τράπεζας ως κηδεμόνας / ανάδοχος αναλαμβάνει να ενεργεί ως τέτοιος.

Σημείωση: Αναφορικά με την διαδικασία θεώρησης που οφείλουν να ακολουθούν οι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές σημειώνεται ότι, ασχέτως με τις πιο πάνω πρόνοιες του Κανονισμού της Σχολής, θα ακολουθείται πάντοτε η ισχύουσα διαδικασία που εφαρμόζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς του Τμήματος Μετανάστευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.