Εισερχόμενοι Φοιτητές – Διαδικασία / Πληροφορίες

Αίτηση και έγκριση

 1. θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το Πανεπιστήμιο που φοιτάτε έχει δια-ιδρυματική συμφωνία με τη Θεολογική Σχολή.
 2. θα αποταθείτε στο αρμόδιο τμήμα Erasmus+ του Πανεπιστημίου σας για να πραγματοποιήσετε τις σχετικές αιτήσεις για να εγκριθείτε.
 3. όταν εγκριθείτε μπορούμε να εξετάσουμε την αίτησή σας.

Στοιχεία που θα χρειαστείτε για την αίτησή σας:

Για να κάνετε αίτηση για Σπουδές Erasmus στη Θ.Σ.Ε.Κ., θα πρέπει να υποβάλετε τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Πλήρως συμπληρωμένο, δακτυλογραφημένο Έντυπο Αίτησης υπογεγραμμένο από τον φοιτητή.
 • Επίσημη Αναλυτική Βαθμολογία για όλα τα έτη σπουδών στο πανεπιστήμιο κινητικότητας, μεταφρασμένη στα Αγγλικά (αν προέρχεστε από Πανεπιστήμιο Ευρώπης εκτός Ελλάδας)
 • Αντίγραφα των σελίδων του διαβατηρίου που αφορούν τα στοιχεία ταυτότητας
 • Αντίγραφα της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας ή προσωπικής ασφάλειας υγείας
 • Επίσημο πιστοποιητικό/αποδεικτικό γλωσσικής επάρκειας στην ελληνική / αγγλική
 • Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου

Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων:

Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου,

Ισοκράτους 1-7,

1016, Λευκωσία,

Κύπρος

Εάν για οποιοδήποτε λόγο, η Αίτηση θα αποσταλεί εκπρόθεσμα, τότε μπορείτε να μας στείλετε σαρωμένα αντίγραφα των εγγράφων στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasmus@theo.ac.cy και στη συνέχεια, να ταχυδρομήσετε τα πρωτότυπα.

Γλωσσικές απαιτήσεις

Η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας στη Θεολογική Σχολή είναι τα ελληνικά. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τη βασική γνώση ελληνικής γλώσσας (επίπεδο Β1).  Οι βασικές γνώσεις μπορούν να αποκτηθούν και μέσω της πλατφόρμας OLS (Online Linguistic Support) που υποστηρίζει τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.

Πρόγραμμα σπουδών

Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής

Διαμονή

Οι εισερχόμενοι φοιτητές θα τύχουν ίδιας αντιμετώπισης με τους υφιστάμενους φοιτητές της Σχολής.

Θα λάβουν όλα τα πλεονεκτήματα και τις υπηρεσίες από το Γραφείο Μέριμνας και Student union.

Πριν την άφιξή τους στην Κύπρο θα λάβουν προσωπικά ηλεκτρονικά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις σπουδές, τη διαμονή και την καθημερινή ζωή στην Κύπρο.

Η Σχολή θα τους παρέχει:

 1. κάρτα φοιτητή
 2. κάρτα βιβλιοθήκης
 3. κάρτα γυμναστηρίου
 4. πρόσβαση στο σύστημα Moodle
 5. προσωπικό email της Σχολής
 6. προσωπικό ακαδημαϊκό σύμβουλο
 7. εκδρομές εντός Κύπρου με σκοπό να γνωρίσουν καλύτερα το νησί (πολιτισμικά, κοινωνικά)
 8. επιλογή να μείνουν στις εγκαταστάσεις της φοιτητικής εστίας