Δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση με τους εταίρους για το πρόγραμμα RECOMMIT

Δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση με τους εταίρους για το πρόγραμμα RECOMMIT

Την Τρίτη 31/01/2023 και ώρα 12:00-13:30 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση όλων των εταίρων για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα RECOMMIT. Συγκεκριμένα, ήταν παρόντες μέλη από όλους τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Επτά άτομα από τη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, δυο άτομα από το Πανεπιστήμιο της Οράτιας στη Ρουμανία, δυο άτομα από το Πανεπιστήμιο UCLanCyprus, ένα άτομα από την εταιρεία Epanodos – The Greek Centre for the Social Reintegration of Ex-offendersστην Ελλάδα, ένα άτομα από την εταιρεία Enoros Consulting LTD στην Κύπρο, και ένα άτομο από την εταιρεία Associacio Social Andromines στην Ισπανία.

Στα πλαίσια της διαδικτυακής συνάντησης οι εταίροι επικεντρώθηκαν στο βασικό παραδοτέο της περιόδου αυτής που αφορά την συστηματική έρευνα για εξεύρεση σχετικών δημοσιεύσεων που αφορούν την εργοδότηση πρώην κρατουμένων.  Η Δρ. Βασιλική Χριστοδούλου παρουσίασε πώς εργάστηκε για να καταλήξει σε 23 σχετικές δημοσιεύσεις. Στη συνέχεια εξήγησε πώς οι εταίροι από τη Θεολογική και το Πανεπιστήμιο της Ορατίας θα εργαστούν, για να πάρουν στοιχεία από τις δημοσιεύσεις αυτές. Στη συνέχεια θα ετοιμαστούν ερωτηματολόγια για θέματα που δεν καλύφθηκαν από τη συστηματική έρευνα. Τα ερωτηματολόγια θα δώσουν όλοι οι εταίροι σε πρόσωπα που ασχολούνται με την εργοδότηση πρώην κρατουμένων και σε πρώην κρατούμενους. Στοιχεία από τη βιβλιογραφία και τα ερωτηματολόγια θα συνθέσουν την εικόνα που θα κατευθύνει την ομάδα να ετοιμάσει το παρεμβατικό υλικό.  Στη συνέχεια η κ. Ειρηνη Σμεραϊδου παρουσίασε το πλάνο διάχυσης των δράσεων του προγράμματος. Στο τέλος συζήτησαν για όλα τα σχετικά θέματα του προγράμματος και λύθηκαν απορίες που δημιουργήθηκαν.

Οι εταίροι έκλεισαν το επόμενο τους διαδικτυακό ραντεβού για την Τρίτη 28/02/2023.

Second online meeting with the partners for the RECOMMIT project 31/01/2023

On Tuesday 31/01/2023 at 12:00-13:30, the second online meeting of all the partners for the European RECOMMIT project was successfully held. In particular, members of all the participating organizations in the programme were present. Seven people from the Theological School of the Church of Cyprus, two people from the University of Oratia in Romania, two people from the University UCLan Cyprus, one person from Epanodos – The Greek Centre for the Social Reintegration of Ex-offenders in Greece, one person from Enoros Consulting LTD in Cyprus, and one person from Associacio Social Andromines in Spain.

During the web meeting, the partners focused on the main deliverable of this period, which is a systematic review concerning relevant publications on the employment of ex-prisoners.  Dr. Vasiliki Christodoulou presented how she worked to come up with 23 relevant publications. She then explained how partners from Theology and the University of Oradea will work to obtain codes from these publications. Questionnaires will then be prepared for topics not be covered by the systematic survey. The questionnaires will be given by all partners to persons involved in the employment of ex-prisoners and to ex-prisoners. Evidence from the literature and the questionnaires will synthesize the picture that will guide the team to prepare the intervention materials.  Then Irene Smeraidou presented the dissemination plan of the project activities. At the end they discussed about all the relevant issues of the program, and solved questions that were raised.

The partners made an appointment for the next online meeting of the project on 28/02/2023.