Δίδακτρα

Δίδακτρα και άλλα δικαιώματα και τέλη:

Τα ποσά των διδάκτρων και των άλλων δικαιωμάτων και τελών που επιβάλλονται στους φοιτητές, κατά την ημερομηνία υποβολής της παρούσας δήλωσης.

α/αΕίδος ΤέλουςΔίδακτρα και δικαιώματα κατά ακαδημαϊκό έτος €
1Τέλος Εγγραφής (μόνο για νεοεισερχόμενους φοιτητές)50
2Δίδακτρα για προγράμματα σπουδών για την απόκτηση Πτυχίου, ανάλογα με τον αριθμό των ECTS (Η αντιστοιχία: €50.00/ μονάδα ECTS καθορίζει το κόστος του κάθε μαθήματος σε περίπτωση που ο φοιτητής θα χρειαστεί να παρακολουθήσει ξανά το μάθημα)3000
3Δίδακτρα για μεταπτυχιακά προγράμματα4500
Τα δίδακτρα για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα (2 έτη/120 ECTS, Μάστερ)», είναι μειωμένα και ανέρχονται στα 3600.00€ κατ’ έτος. Καθορίζονται ανάλογα με τον αριθμό των ECTS (Η αντιστοιχία: €60.00/ μονάδα ECTS καθορίζει το κόστος του κάθε μαθήματος σε περίπτωση που ο φοιτητής θα χρειαστεί να παρακολουθήσει ξανά το μάθημα).3600
4Τέλη για την έκδοση επιπρόσθετου «Transcript» (Πιστοποιητικού Σπουδών)50
5Τέλη για αξιολόγηση μεταφερόμενων πιστωτικών μονάδων30

Αναφορικά με τον καθορισμό των διδάκτρων και των άλλων δικαιωμάτων και τελών που επιβάλλονται από τη Σχολή στους φοιτητές και σε συνάρτηση με τις πρόνοιες του άρθρου 25Α σχετικών Νόμων του 1996 έως 2013 Περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

  1. Ο ιδιοκτήτης της Σχολής, τρεις τουλάχιστο μήνες πριν από την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, υποβάλλει προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού για έγκριση το ύψος των διδάκτρων και των άλλων δικαιωμάτων με τα οποία επιβαρύνεται κάθε φοιτητής.
  2. Οποιαδήποτε αύξηση στα δίδακτρα και στα άλλα δικαιώματα επιβάλλεται αφού πρώτα εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού:
  3. Δεν επιβάλλεται οποιαδήποτε αύξηση στα δίδακτρα και στα άλλα δικαιώματα, αν δεν παρέλθουν δύο χρόνια από την τελευταία επιβολή τέτοιας αύξησης.

Κατά την ίδρυση της Σχολής τα δίδακτρα για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών καθορίστηκαν στις 4500.00€ κατ’ έτος. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα (2 έτη/120 ECTS, Μάστερ)», τα δίδακτρα μειώθηκαν στα 3600.00€ κατ’ έτος, λόγω του ότι το συγκεκριμένο ΜΠΣ είναι διετές (διαρκεί τέσσερα εξάμηνα), και προσφέρεται με την απόκτηση 120 ECTS. Αυτή η μείωση έγινε στα πλαίσια του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και της κοινωνικής προσφοράς της Σχολής. Παράλληλα, υιοθετήθηκαν πολιτικές διευκόλυνσης της αποπληρωμής των διδάκτρων σε τέσσερεις ισόποσες δόσεις των 1800.00€, οι οποίες καταβάλλονται στην αρχή του κάθε εξαμήνου. Παρέχονται επίσης μαθησιακά κίνητρα συνδεδεμένα με περισσότερη μείωση των διδάκτρων, κατά τη διάρκεια της φοίτησης. Περισσότερες και επικαιροποιημένες πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Εισδοχής.

Δήλωση Πολιτικής:

Τα δίδακτρα που καταβάλλονται από τους φοιτητές για τον Κλάδο Θεολογίας (προπτυχιακό επίπεδο) κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό της Φοιτητικής Μέριμνας και αξιοποιούνται για την παροχή υποτροφιών και οικονομικής βοήθειας για τους φοιτητές. Πέραν της οικονομικής βοήθειας που καθορίζεται στον Κανονισμό της Θ.Σ.Ε.Κ. η Σχολή μπορεί να αξιοποιεί το Ταμείο Φοιτητικής Μέριμνας για να ενισχύει τους προπτυχιακούς φοιτητές στην αγορά προσωπικού Η/Υ, βιβλίων καθώς και γενικότερα στο θέμα της παροχής σίτισης και στέγασης, ή φιλοξενίας/διοργάνωσης δραστηριοτήτων.

Δίδακτρα και άλλα δικαιώματα και τέλη