Βυζαντινής Μουσικής

Τηρουμένων σχετικών προϋποθέσεων ο φοιτητής δικαιούται πλήρους ή μερικής υποτροφίας ή οικονομικής βοήθειας (Αιτήσεις για υποτροφίες υποβάλλονται στον Λειτουργό Εισδοχής φοιτητών).

Υποτροφίες Βυζαντινής Μουσικής

Όσοι φοιτητές συμμετέχουν στο Βυζαντινό Χορό της Σχολής είναι δικαιούχοι για Μουσική υποτροφία το ύψος της οποίας δύναται να καθορίζει η Επιτροπή Υποτροφιών, σύμφωνα με την έκθεση που υποβάλλει ο Χοράρχης της Σχολής. Λαμβάνονται ως κριτήρια για αξιολόγηση της έκθεσης η συμμετοχή και η επίδοση του φοιτητή στο Βυζαντινό Χορό.

Υποχρεώσεις φοιτητών που λαμβάνουν υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Σχολής, φοιτητές οι οποίοι λαμβάνουν υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση έχουν ως ελάχιστη υποχρέωση να εκπροσωπούν την Σχολή σε επισήμους εορτασμούς, εκκλησιασμούς, παρελάσεις κτλ. όταν τους ζητηθεί.