Ανοικτή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Θεολογία”

Ανοικτή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Θεολογία”

 

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου (Θ.Σ.Ε.Κ.)  δέχεται αιτήσεις για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Π.Σ.)

«Θεολογία (4 έτη/240 ECTS, Πτυχίο)»

μέχρι τις 15 Ιουλίου 2021

Όσοι επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον πρώτο κύκλο συνεντεύξεων που έχει προγραμματιστεί για τα μέσα Ιουνίου, παρακαλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους το αργότερο μέχρι τις 4 Ιουνίου 2021.

 

  • Δίδακτρα 3.000€ ετησίως ή 50€ ανά ECTS.
  • Παροχή δωρεάν φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Notebook).
  • Δυνατότητα διεκδίκησης Κρατικής Φοιτητικής Χορηγίας που μπορεί καλύπτει έως και 100% των ετήσιων διδάκτρων (τηρουμένων προϋποθέσεων και κριτηρίων).
  • Δυνατότητα διεκδίκησης υποτροφιών αριστείας και διακρίσεων από τη Σχολή μέχρι και 100%.
  • Δυνατότητα συμμετοχής σε κινητικότητα φοιτητών Erasmus.
  • Παροχές οικονομικής βοήθειας σε φοιτητές από πολυμελείς ή/και εμπερίστατες οικογένειες.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεολογίας της Θ.Σ.Ε.Κ. δίνει τη δυνατότητα στους υποψηφίους να σπουδάσουν με τις καλύτερες προϋποθέσεις την ιερά επιστήμη της Θεολογίας στην Κύπρο. Οι βασικοί σκοποί του Π.Π.Σ. Θεολογίας είναι να προετοιμάσει:

(α) επιστήμονες της Θεολογίας, υποψηφίους για να συνεχίσουν τις ακαδημαϊκές σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο (στη Θεολογία αλλά και σε συναφείς επιστήμες),

(β) θεολόγους εκπαιδευτικούς για να στελεχώνουν επάξια τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ως συνειδητά μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας,

(γ)  ικανά στελέχη που να μπορούν να προσφέρουν κοινωνικό έργο και να εργάζονται σε κοινωφελείς ή εκκλησιαστικούς οργανισμούς,

(δ) θεολογικά καταρτισμένους και εμπνευσμένους κληρικούς, για να στελεχώνουν την Εκκλησία της Κύπρου ειδικότερα, αλλά και γενικότερα τη Χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Πτυχιούχοι της Θ.Σ.Ε.Κ., απόφοιτοι των ετών 2019 και 2020, έχουν ήδη ενταχθεί στους Πίνακες Διοριστέων και Διορισίμων Καθηγητών Θρησκευτικών της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ.), κάποιοι φοιτούν σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στην Κύπρο και στο εξωτερικό, και άλλοι έχουν εξασφαλίσει θέσεις εργασίας στην εκπαίδευση, σε εκκλησιαστικά ιδρύματα, και αλλού.

Το Π.Π.Σ. Θεολογίας είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού &  Νεολαίας (Υ.Π.Π.Α.Ν.) και έχει καταχωριστεί στο Μητρώο των Εκπαιδευτικά Αξιολογημένων-Πιστοποιημένων Προγραμμάτων Σπουδών Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.) του Υ.Π.Π.Α.Ν. Αξιολογήθηκε και πιστοποιήθηκε από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε). Το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), αφού εξέτασε σχετικές αιτήσεις αποφοίτων της Σχολής, καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά, αναγνώρισε τον τίτλο σπουδών «Πτυχίο Θεολογίας», που απονεμήθηκε από τη Θ.Σ.Ε.Κ. για πρώτη φορά το 2019, καθώς και το 2020, ως τίτλο ισότιμο και αντίστοιχο προς Πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου στον κλάδο/ειδίκευση Θεολογίας, όπως ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. Ομοίως, ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, μετά από εξέταση αιτήσεων αποφοίτων του 2019 και 2020, εξέδωσε προς τους αποφοίτους τα πιστοποιητικά με τα οποία αναγνωρίζεται ο Τίτλος Σπουδών «ΠΤΥΧΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ» που απονεμήθηκε από τη ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ως πτυχίο ισότιμο προς τα απονεμόμενα από τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο τηλ. (+357) 22443066, στην ηλεκτρονική διεύθυνση admissions@theo.ac.cy ή/και να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Θ.Σ.Ε.Κ. https://www.theo.ac.cy/.