Αναγνώριση Ισοτιμίας Πτυχίου Θεολογίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ελλάδος

Αναγνώριση Ισοτιμίας Πτυχίου Θεολογίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ελλάδος

Στις 7/1/2021 δύο απόφοιτοι της Θ.Σ.Ε.Κ. (απόφοιτοι του 2019 και 2020) που είχαν καταθέσει τα Πτυχία τους στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, έλαβαν τα πιστοποιητικά με τα οποία αναγνωρίζεται ο Τίτλος Σπουδών «ΠΤΥΧΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ» που απονεμήθηκε από τη ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ως πτυχίο ισότιμο προς τα απονεμόμενα από τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Οι Πράξεις (αναγνώρισης) του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Η9Β8/2020, H9B9/2020) έγιναν και εκδόθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 3328/2005, της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3369/2005, άρθρο 18 και το Ν. 3467/2006, άρθρο 20, και ισχύει μέχρι σήμερα, και λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση με αριθμ. πρωτ. Α/4364-2020 της 9ης Ιουλίου 2020, την αίτηση με αριθμ. πρωτ. Α/6091-2020 της 3ης Νοεμβρίου 2020, τα διαπιστωτικά έγγραφα και τα στοιχεία που υποβλήθηκαν, καθώς και τις κρίσεις των αρμόδιων οργάνων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Οι πρόσφατες αναγνωρίσεις από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ολοκληρώνουν επιτυχώς τον κύκλο αναγνωρίσεων του Πτυχίου Θεολογίας που απονέμει η Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου και αποτελούν επίστεψη της προσπάθειας της Εκκλησίας της Κύπρου να δημιουργήσει αυτό το ακαδημαϊκό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι αναγνωρίσεις από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σημαίνουν ότι έχει ανοίξει ο δρόμος για αποφοίτους Πτυχιούχους Θεολογίας της Θ.Σ.Ε.Κ. για να διεκδικήσουν θέσεις σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Θεολογίας  Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή να διεκδικήσουν ισότιμα θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Μοναδική προϋπόθεση, για όσους θέλουν να ακολουθήσουν αυτή την πορεία, αποτελεί η κατάθεση εκ μέρους τους του Πτυχίου Θεολογίας που απονέμεται από τη Θ.Σ.Ε.Κ., μαζί με όλα τα απαιτούμενα διαπιστωτικά έγγραφα και στοιχεία. Τόσο ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στην Ελλάδα όσο και το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. στην Κύπρο αναγνωρίζουν τους συγκεκριμένους τίτλους σπουδών που κατατίθενται. Για τον λόγο αυτό η Θ.Σ.Ε.Κ. στέκεται αρωγός και προτρέπει όλους τους αποφοίτους της που ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή για διεκδίκηση θέσεων στο δημόσιο να καταθέτουν τα Πτυχία τους στα αντίστοιχα σώματα αναγνώρισης τίτλων σπουδών.

Είχαν προηγηθεί οι αναγνωρίσεις από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), που κατά τη Συνεδρία Συμβουλίου 188/31.10.2019, αναγνώρισε τον τίτλο σπουδών «Πτυχίο/Θεολογίας» που απονεμήθηκε από τη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου ως τίτλο ισότιμο προς Πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου όπως ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς, ενώ κατά τη Συνεδρία Συμβουλίου 189 – 18.12.2019, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των αρμόδιων Ανεξάρτητων Κριτών,  αποφάσισε να αναγνωρίσει τον τίτλο σπουδών «Πτυχίο» που απονεμήθηκε από τη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου ως τίτλο ισότιμο και αντίστοιχο προς Πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου στον κλάδο/ειδίκευση Θεολογίας, όπως ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς. (Το Συμβούλιο κατέληξε στις αποφάσεις αυτές αφού εξέτασε σχετικές αιτήσεις αποφοίτων της Σχολής καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμους και τους σχετικούς Κανονισμούς.)

Παράλληλα, είχαν προηγηθεί οι κατατάξεις αποφοίτων, Πτυχιούχων Θεολογίας της Θ.Σ.Ε.Κ., στους αναθεωρημένους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών (27/2/2020) και στους αναθεωρημένους πίνακες διορισίμων εκπαιδευτικών (31/3/2020) της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ.) της Κύπρου.

Με την κατάταξη αποφοίτων της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου στους Πίνακες Διοριστέων και Διορισίμων εκπαιδευτικών της Ε.Ε.Υ. και με τις αναγνωρίσεις από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. και τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. επισφραγίζεται η αποτελεσματικότητα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Θεολογίας και επιβραβεύεται η πρωτοβουλία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄ και της περί αυτόν Ιεράς Συνόδου για την ίδρυση και λειτουργία της Θ.Σ.Ε.Κ.