Αναγνώριση Ακαδημαϊκής Ισοδυναμίας Πτυχίου Θεολογίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ελλάδος

Αναγνώριση Ακαδημαϊκής Ισοδυναμίας Πτυχίου Θεολογίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ελλάδος

Ο νόμος υπ’ αριθμ. 4957 ΦΕΚ Α 141/21.7.2022 της Ελληνικής Δημοκρατίας αποσκοπεί στην ανάπτυξη Νέων Οριζόντων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία. Στα πλαίσια του νέου αυτού Νόμου παύει να χρησιμοποιείται ο όρος ισοτιμία και αντικαθίσταται από τον όρο ισοδυναμία. Σύμφωνα με το Άρθρο 305 (Ακαδημαϊκή ισοδυναμία Συνέπειες) του ν. 4957/2022, η ακαδημαϊκή αναγνώριση συνίσταται στην πιστοποίηση της ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών της αλλοδαπής με τους τίτλους σπουδών που απονέμονται από τα ελληνικά Α.Ε.Ι.

Στις 3/2/2023, με την πράξη υπ’ αριθμό H9Β1/2023, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου  του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κ. Ορέστη Καλογήρου (Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του ν. 4957/2022 και λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση με αριθμ. πρωτ. A/8398-2022 της 21ης Οκτωβρίου 2022, που είχε καταθέσει απόφοιτος της Θ.Σ.Ε.Κ. (απόφοιτος του 2021), τα διαπιστωτικά έγγραφα και στοιχεία που υποβλήθηκαν, καθώς και τις κρίσεις των αρμόδιων οργάνων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,  αναγνωρίστηκε ο Τίτλος 1ου Κύκλου Σπουδών «ΠΤΥΧΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ» που απονεμήθηκε από τη ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, στον ανωτέρω απόφοιτο, ως ισοδύναμος προς τα πτυχία των Τμημάτων Θεολογίας των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Η αναγνώριση αυτή, κάτω από το νέο νομικό πλαίσιο που αφορά στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας ενισχύει το κύρος και αναγνωρίζει την ποιότητα του συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών Θεολογίας, καθώς και της ίδιας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου.