Ανέλιξη Πρωτ. Κυπριανού Κουντούρη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Ανέλιξη Πρωτ. Κυπριανού Κουντούρη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η διαδικασία ανέλιξης του Πρωτ. Κυπριανού Κουντούρη, Διευθυντή της ΘΣΕΚ και Λέκτορα της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείτο από τους: 

Μαρία Σακελλαρίου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων/ΘΣΕΚ

Δημοσθένη Δασκαλάκη, Καθηγητή ΕΚΠΑ

Χαράλαμπο Μπαμπούνη, Καθηγητή ΕΚΠΑ

Μάριο Βρυωνίδη, Καθηγητή Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Γεώργιο Παπαϊωάννου, Αναπληρωτή Καθηγητή Ιόνιου Πανεπιστημίου

Τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής, έλαβαν εγκαίρως και μελέτησαν τόσο τον φάκελο τoυ υποψηφίου όσο και τον κανονισμό της ΘΣΕΚ. Το πρωί της Παρασκευής η Επιτροπή συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής και στη συνέχεια ακολούθησε 30λεπτη παρουσίαση από τον Πρωτ. Κυπριανό Κουντούρη ενώπιον τόσο της Επιτροπής, όσο και του λοιπού Ακαδημαϊκού και Διοικητικού προσωπικού της Σχολής. Μετά το πέρας της παρουσίασης και την αποχώρηση των μελών του Ακαδημαϊκού και Διοικητικού προσωπικού, τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής προχώρησαν σε προσωπική συνέντευξη με τον υποψήφιο και στη συνέχεια συνήλθαν σε ειδική συνεδρία για τη συγκρότηση της τελικής έκθεσης. Το εκλεκτορικό σώμα αφού μελέτησε το έργο του υποψηφίου και έλαβε υπόψη του και την προσωπική συνέντευξη συμφώνησε ομόφωνα ότι ο Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης πληροί στον μέγιστο βαθμό όλα τα τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια για ανέλιξη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού.